Fastholdelse


Hvad er dine muligheder i forbindelse med arbejdsfastholdelse?

Du kan her læse om hvilke muligheder der er for at blive fastholdt på din arbejdsplads, fx delvis raskmelding, indretning af arbejdspladsen eller mentorordning.

Undgå langvarig sygemelding

Hvis dit helbred begynder at blive et problem i forhold til dit arbejde, er det muligt at få råd og vejledning i Jobcenter Mariagerfjord hos vores socialrådgivere og fastholdelseskonsulenter - også før en sygemelding bliver nødvendig.

 • Du kan som borger selv henvende dig vedrørende råd og vejledning om muligheder for arbejdsfastholdelse.
 • Din praktiserende læge kan med samtykke fra dig fremsende dokument til kommunen (LÆ 165 – "Forslag om socialmedicinsk sagsbehandling" til kommunen), hvori det anbefales, at du som patient modtager hjælp eller andet i forbindelse med sygdom.
 • Din arbejdsgiver og/eller tillidsrepræsentant kan med samtykke fra dig henvende sig for sammen med dig at få råd og vejledning om mulighederne for at fastholde på din arbejdsplads.

Fastholdelsesmuligheder

 • En midlertidig ordning, hvor medarbejderens helbredsmæssige problemer nødvendiggør sygefravær/behandling.
 • Arbejdstiden øges gradvist over en kortere periode frem til normal arbejdstid.
 • Lønmodtagere skal mindst have et fravær på 4 timer ugentlig.
 • Der udbetales delvise sygedagpenge.
 • Selvstændige erhvervsdrivende skal højst være i stand til at udføre halvdelen af det normale arbejde
 • Ordningen forudsætter ikke forudgående fuld sygemelding.
 • Refusion af sygedagpenge fra 1. fraværsdag eller i forbindelse med behandling.
 • Langvarig eller kronisk lidelse med væsentlig forøget sygdomsrisiko og et skønnet fravær på minimum 10 dage om året.
 • Aftalen indgås for 2 år ad gangen og gælder kun i forhold til den bestemte lidelse som aftalen omfatter.
 • Aftalen gælder kun i forhold til det eksisterende ansættelsesforhold.
 • Tilskud til hjælpemidler og arbejdsredskaber, som ikke er normalt forekommende på arbejdspladsen, og som kan kompensere for medarbejderens varige begrænsninger i arbejdsevnen og muliggøre arbejdsfastholdelse.
 • Tilskud til mindre arbejdspladsindretninger, der kan kompensere for medarbejderens  varige begrænsninger i arbejdsevnen og muliggøre arbejdsfastholdelse.

 • Praktisk assistance kan ydes til borgere i erhverv samt ved efter- eller videreuddannelse, når funktionsnedsættelsen varigt er nedsat af fysiske eller psykiske årsager, og borgeren har brug for personlig hjælp til konkrete, praktiske arbejdsopgaver, som denne ikke selv er i stand til at udføre.
 • Økonomisk tilskud til arbejdsgiveren til aflønning af en person, der kan yde praktisk assistance til medarbejderen i op til 20 timer pr uge ved fuldtidsarbejde.
 • En erfaren medarbejder på arbejdspladsen eller en ekstern person frikøbes til/honoreres for at varetage medarbejderens introduktion, vejledning og oplæring i arbejdsfunktioner i et omfang, der rækker ud over arbejdspladsens normale forpligtigelse hertil.
 • Mentoren kan også bruges til opgaver, der ligger uden for arbejdspladsen, hvis det er nødvendigt for at understøtte den beskæftigelsesrettede indsats (fx støtte til at komme op om morgenen, møde på arbejdspladsen og kontakte almen praktiserende læge).
 • Under fuld sygemelding foretages afklaring af den sygemeldtes arbejdsevne på dennes egen eller anden arbejdsplads evt. revalideringsinstitution.
 • Virksomhedspraktikken kan ud over afdækning af den sygemeldtes muligheder for at beholde/opnå en varig tilknytning til arbejdsmarkedet anvendes til at optræne den sygemeldte til hidtidige eller nye arbejdsfunktioner, der kan sikre at helbredsproblemerne ikke fremover har betydning for arbejdsevnen.
 • Afklaringen sker i forhold til funktioner og arbejdstid.
 • Virksomhedspraktikken har en varighed på op til 13 uger. Perioden kan forlænges ved yderligere behov for afklaring.
 • I forbindelse med optræning og/eller oplæring i arbejdsfunktioner ved ansættelse i en virksomhed.
 • Der udbetales et tilskud til virksomheden som kompensation for, at den nyansatte arbejdsmæssigt ikke er oppe på fuld ydelse fra den første arbejdsdag.
 • Virksomheden udbetaler overenskomstmæssig løn til medarbejderen.
 • Der kan som udgangspunkt udbetales løntilskud i op til et år. For revalidender kan der være indikation for en forlængelse af denne periode.
 • Støtte til uddannelsesforløb, der forudsættes gennemført på normeret tid.
 • Uddannelsen fører til beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked, hvorved borgeren bliver selvforsørgende.

Få sygemeldt medarbejder hurtigere i job

Fast track - anmodning om tidlig opfølgning

Fast track giver borgere og virksomheder mulighed for at anmode kommunen om at iværksætte en tidlig indsats. Indsatsen er målrettet borgere med risiko for et langvarigt sygdomsforløb over 8 uger.

Med fast track-løsningen, kan borgeren eller arbejdsgiveren bede jobcentret om en opfølgningssamtale allerede inden for de 2 første uger af sygdomsforløbet. Det betyder, at opfølgningsindsatsen kan begynde meget tidligere end ellers, hvor første samtale med kommunen er efter 8 ugers sygdom.

Hvis I som virksomhed ønsker at anmode om "fast track", er proceduren følgende:

 1. Udfyld anmodning om fast track - tidlig opfølgning via Nemrefusion.dk.
 2. Herefter sendes anmodningen automatisk til kommunen. Nemrefusion sender samtidig et underretningsbrev til jeres medarbejder, om at I som virksomhed har anmodet om tidlig opfølgning, og at medarbejderen får tilbud om tidlig samtale.
 3. Når medarbejderen har modtaget underretningsbrevet, kan medarbejderen vælge enten at tage imod tilbuddet eller afvise. Hvis medarbejderen afviser tilbuddet, vil opfølgningen ske efter de almindelig opfølgningsregler - det vil sige inden 8 uger fra første fraværsdag.

  Hvis medarbejderen ønsker at tage imod tilbuddet, skal medarbejderen inden 2 dage henvende sig til jobcentret, hvor følgende spørgsmål besvares:

  - Hvilke arbejdsfunktioner er påvirket af sygdommen?
  - Hvor længe har sygdommen påvirket arbejdet?
  - Er arbejdet forsøgt tilpasset den sygemeldtes tilstand?

  Medarbejderen skal endvidere bestille tid hos egen læge for at få en lægeattest til brug for opfølgningssamtalen.
 4. Når jobcentret har modtaget besked fra medarbejderen om, at der ønskes tidlig opfølgning, indkalder jobcentret til en opfølgningssamtale samt indhenter lægeattest. Samtalen skal gennemføres inden 2 uger fra virksomhedens anmodningstidspunkt.

Kontakt


Jobcenter Mariagerfjord

 •  Korsgade 2 9500 Hobro
 •  97113300

Åbningstider
Mandag-onsdag 10.00-14.30
Torsdag 10.00-17.00
Fredag 10.00-12.00

Telefontider
Mandag-onsdag 8.00-15.30
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-12.00

Ydelsesservice

 •  Korsgade 2 9500 Hobro
 •  97113000

Åbningstider
Mandag-onsdag 10.00 -14.30
Torsdag 10.00 -17.00
Fredag 10.00 -12.00

Telefontider
Mandag-onsdag 10.00 -14.30
Torsdag 10.00 -17.00
Fredag 10.00 -12.00

Opdateret 21.06.18    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?