Fleksjob


Fleksjob er til dig med en varig og væsentlig begrænsning i din arbejdsevne

Personer, der er visiteret til fleksjob, kan have en arbejdsevne på ned til to timer ugentligt. Dette kan skyldes både fysiske og/eller psykiske begrænsninger.

Der kan oprettes fleksjob inden for alle arbejdsområder, funktioner og stillingstyper og i både private og offentlige virksomheder.

Der er nogle betingelser, der skal være opfyldt, før vi kan bevilge dig et fleksjob:

 • Du skal være under 65 år
 • Jobcentret skal vurdere, at din arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat
 • Alle muligheder for omplacering og genoptræning skal være undersøgt og afprøvet

Fleksjob

Følgende tekst er leveret af Borger.dk

Et fleksjob er en ansættelse, hvor der tages hensyn til, at din arbejdsevne er begrænset på grund af sygdom.

Både private og offentlige arbejdsgivere kan oprette fleksjob.

Kommunen kan bevilge dig fleksjob, hvis du ikke har mulighed for at arbejde i det omfang, du kunne tidligere på grund af sygdom. Din arbejdsevne skal være væsentligt og varigt nedsat.

Fordi fleksjob er en varig forsørgelse, er der strenge krav til kommunen før der kan bevilges fleksjob til en borger.

Som udgangspunkt skal arbejdsevnen være varigt og væsentligt nedsat indenfor ethvert erhverv. Det vil sige, at kommunen skal kunne påvise, at en borger med

nedsat arbejdsevne vil have denne nedsættelse indenfor alle stillinger.

Lidelsen skal derudover være af en sådan karakter, at den afgørende kan forklare nedsættelsen af funktionsevnen.

Der kan også tilkendes fleksjob på grund af andre forhold end rent helbredsmæssige forhold, men i langt de fleste sager om tilkendelse af fleksjob er de helbredsmæssige forhold af afgørende betydning for funktionsnedsættelsen. 

Det er også et krav, at alle andre muligheder for at borgeren kan blive selvforsørgende skal være prøvet og udtømt. Andre muligheder er f. eks. revalidering indenfor et passende erhverv, personlig assistance, mentorstøtte eller hjælpemidler som kan hjælpe borgeren med at blive selvforsørgende.

Kort sagt skal alle andre lovgivningsmæssige muligheder være dokumenteret afprøvet eller udtømt førend fleksjob kan bevilges.

Hvis man er visiteret til fleksjob, kan man modtage ledighedsydelse i følgende situationer:

 • I perioden efter visitationen, indtil man ansættes i fleksjob
 • Ved ledighed efter et fleksjob
 • I perioder med sygdom eller barsel
 • Ved afholdelse af ferie
 • Ved midlertidig afbrydelse i arbejdet, som ikke kan tilregnes borgeren

For at modtage ledighedsydelse er det en betingelse, at man står til rådighed for fleksjob, og er aktivt jobsøgende.

Derudover har man pligt til at deltage i opfølgningssamtaler og rådighedsvurderinger, ligesom man har pligt til at deltage i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Det er yderligere en betingelse, at man tager imod et rimeligt tilbud om fleksjob.

Hvis man ikke medvirker til ovenstående, kan man miste retten til at modtage ledighedsydelse.

Man aftaler løn og ansættelsesvilkår med arbejdsgiveren og sin faglige organisation. Løn og ansættelsesvilkår for fleksjobbere hører med andre ord under de almindelige aftalebetingelser mellem arbejdsmarkedets parter. Jobcentret har ingen indflydelse på, hvilken løn en fleksjobber modtager.

Fleksjob etableret efter 1/1 2013

Ved fleksjob etableret efter den 1/1 2013 udbetaler arbejdsgiveren udelukkende løn for det arbejde, fleksjobberen udfører. Hvis fleksjobberen f.eks. kan arbejde 10 timer om ugen men kun med 50 % arbejdsintensitet/produktivitet, skal arbejdsgiveren betale for 5 timers arbejde.

Kommunen supplerer så lønnen med et fleksløntilskud, som bliver udbetalt direkte til fleksjobberen. Tilskuddet reguleres på baggrund af lønindtægten, men kan maksimalt udgøre et beløb svarende til 98 % af arbejdsløshedsdagpengenes maksimumbeløb. Lønnen i fleksjobbet og fleksløntilskuddet kan aldrig overstige lønnen for fuld tid i den pågældende stilling.

Fleksjob etableret før den 1/1 2013

Ved fleksjob etableret før den 1/1 2013 udbetaler arbejdsgiveren hele fleksjobberens løn. Arbejdsgiveren modtager så et tilskud fra kommunen, som udgør enten 1/2 eller 2/3 af fleksjobberens løn alt efter, hvor meget fleksjobberens arbejdsevne er nedsat i forhold til det specifikke arbejdsområde og den specifikke arbejdsfunktion.

Arbejdsgiveren kan kun modtage tilskud til den mindste overenskomstmæssige timeløn på det aktuelle ansættelsesområde. Det betyder, at arbejdsgiveren ikke kan få tilskud ud over denne, og derfor selv skal betale den del af lønnen, som ikke regnes ind under grundløn/mindsteløn.

Følgende tekst er leveret af Borger.dk

Hvis kommunen har vurderet, at du kan søge fleksjob, kan du bede dit jobcenter om at få et fleksjobbevis, som kan gøre det lettere for dig at søge fleksjob.

Fleksjobbeviset fortæller en arbejdsgiver, at du er visiteret til et fleksjob, og hvilke skånebehov du har. På beviset står der også nogle generelle informationer om fleksjobordningen.

Følgende tekst er leveret af Borger.dk

Den 1. januar 2013 trådte reform af fleksjob i kraft. Hvis du var ansat i et fleksjob inden da, fortsætter dine vilkår i fleksjobbet uændret. Din arbejdsgiver modtager også tilskud til din løn efter reglerne fra før 1. januar 2013.

Hvis du er blevet ansat i fleksjob fra 1. januar 2013, gælder de nye regler. Det gælder også, hvis du skifter fra et fleksjob under den gamle ordning til et nyt fleksjob.

Følgende tekst er leveret af Borger.dk

Hvis du ønsker at komme i fleksjob på din hidtidige arbejdsplads, skal du have været ansat på arbejdspladsen efter overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår i 12 måneder, inden du kan ansættes i fleksjob på arbejdspladsen.

Vær opmærksom på, at aftalen skal være skriftlig. Aftalen skal indeholde oplysninger om, hvilke funktioner du har svært ved at udføre eller ikke kan udføre, samt hvilke konkrete skånehensyn, der er aftalt. Din arbejdsgiver skal også dokumentere, at der er gjort et reelt forsøg på at fastholde dig i et ordinært job efter de sociale kapitler eller på særlige vilkår.

Det gælder dog ikke, hvis du har været udsat for en akut opstået skade eller sygdom fx en arbejdsulykke og det er åbenbart formålsløst at få dig tilbage i job på ordinære vilkår.

De sociale kapitler

De sociale kapitler, der omtales, findes i mange overenskomster og er udformet forskelligt. De handler typisk om forebyggelse, fastholdelse og integration og kan gøre det muligt at fravige overenskomstens ordinære aftaler om løn- og ansættelsesvilkår i tilfælde, hvor det er relevant at forsøge at fastholde en medarbejder på arbejdspladsen. Det kan fx være ændring af vagtplan eller timetal, at give medarbejderen andre opgaver, forsøge omplacering eller give støtte til behandling.

Hvis arbejdspladsen ikke er omfattet af en overenskomst, er arbejdsgiver stadig forpligtet til at forsøge at fastholde medarbejderen på særlige vilkår, som svarer til hvad der kunne være aftalt i en overenskomsts sociale kapitler.

​Ansættelse efter sociale kapitler eller særlige vilkår sker uden løntilskud og dermed uden det offentliges medvirken.

Følgende tekst er leveret af Borger.dk

Hvis du skifter fleksjob efter 1. januar 2013, kan du kun få tildelt et fleksjob i op til fem år ad gangen. Når de op til fem år er gået, skal kommunen vurdere, om du fortsat er berettiget til et fleksjob. Hvis kommunen vurderer, at du fortsat er berettiget til fleksjob, kan du sagtens blive i det samme fleksjob.

Midlertidige fleksjob betyder derfor ikke, at du skal skifte fleksjob hvert femte år, men alene at kommunen hvert femte år skal vurdere, om du fortsat er berettiget til et fleksjob.

Hvis du er fyldt 40 år, kan du få et permanent fleksjob efter det første fleksjob, hvis jobcenteret vurderer, at din arbejdsevne fortsat er nedsat i et omfang, der gør at det ikke er muligt for dig at komme i arbejde på almindelige vilkår, og du fortsat opfylder betingelserne for et fleksjob.

Følgende tekst er leveret af Borger.dk

Som selvstændig erhvervsdrivende kan du søge om tilskud, hvis du har varige og væsentlige begrænsninger i din arbejdsevne i forhold til arbejdet i den selvstændige virksomhed.

Desuden er det en betingelse:

 • at din virksomhed er din hovedbeskæftigelse
 • at du inden for de seneste 24 måneder har arbejdet på din virksomhed i, hvad der svarer til lønarbejde i mindst 30 timer om ugen i sammenlagt 12 måneder.

Tilskuddets størrelse afhænger af indkomsten i virksomheden.

Følgende tekst er leveret af Borger.dk

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Kommunen skal så genvurdere sin afgørelse inden fire uger, fra de har modtaget din klage.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender kommunen din klage videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Kontakt


Jobcenter Mariagerfjord

 •  Korsgade 2 9500 Hobro
 •  97113300

Åbningstider
Mandag-onsdag 10.00-14.30
Torsdag 10.00-17.00
Fredag 10.00-12.00

Telefontider
Mandag-onsdag 8.00-15.30
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-12.00

Ydelsesservice

 •  Korsgade 2 9500 Hobro
 •  97113000

Åbningstider
Mandag-onsdag 10.00 -14.30
Torsdag 10.00 -17.00
Fredag 10.00 -12.00

Telefontider
Mandag-onsdag 10.00 -14.30
Torsdag 10.00 -17.00
Fredag 10.00 -12.00

Opdateret 21.06.18    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?