Ydelsesservice


Ydelsesservice udbetaler sygedagpenge, ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse, fleksløntilskud, kompensationsydelse, revalideringsydelse, kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse.

Ydelsesservice udbetaler endvidere hjælp i særlig tilfælde og særlig støtte. 

Mariagerfjord Kommunen har indgået prisaftaler med leverandører på briller, fodbehandling og tandprotese. Det er de priser, der ligger til grund for beregningen af tilskuddet. Du kan dog frit vælge anden leverandør.

Mariagerfjord Kommune har indgået prisaftaler med:

Briller: Louis Nielsen A/S

Fodpleje: Klinik for fodterapi, Hobro

Tandprotese: Klinisk tandtekniker Kim Nørgaard, Hobro

Hjælp i særlige tilfælde og særlig støtte

Følgende tekst er leveret af Borger.dk

Er du i en vanskelig økonomisk situation, kan du søge kommunen om økonomisk tilskud til en række udgifter (hjælp i særlige tilfælde).

Du kan fx søge om hjælp til:

 • rimeligt begrundede enkeltudgifter, der er uforudsigelige, hvis du har været ude for ændringer i dine forhold
 • midlertidig hjælp til betaling af husleje, hvis du er udsættelsestruet på grund af huslejerestance
 • sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan ydes hjælp til efter anden lovgivning. Behandlingen skal være nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet
 • alle former for tandpleje, hvis du modtager ydelser svarende til uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau efter lov om aktiv socialpolitik
 • flytteudgifter som fx udgifter til depositum/indskud, transport af indbo og rejseudgifter. Får du hjælp til boligindskud, skal du betale hjælpen tilbage på et senere tidspunkt.
 • udgifter i forbindelse med samvær med børn, som ikke bor hos dig.

Dette gælder for alle med lav indkomst - dog ikke hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist under gammel ordning. Her har du i stedet mulighed for at søge om personligt tillæg eller helbredstillæg.

Følgende tekst er leveret af Borger.dk

Som hovedregel kan du ikke få hjælp til udgifter, du har påtaget dig, inden du søger kommunen om hjælp. Kommunen tager stilling i hvert konkret tilfælde og lægger vægt på:

 • dine indtægter og udgifter og din opsparing og formue
 • din familiesituation
 • din mulighed for at have kunnet forudsige ekstraudgiften
 • typen af ekstraudgift
 • om ekstraudgiften falder ind under en anden lovgivning.

Hvis du er gift, indgår din ægtefælles forhold også i den samlede vurdering af din situation.

Hvis du modtager ydelser svarende til uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau, kan du søge om tilskud til tandpleje efter udførelsen. Det gælder dog ikke tilskud til tandpleje, som indebærer samlede udgifter på mere end 10.000 kr. Det gælder heller ikke, hvis du ønsker at søge kommunen om hjælp til dækning af en resterende egenbetaling.

Følgende tekst er leveret af Borger.dk

Du skal lave en ansøgning, hvor du oplyser om:

 • hvad du søger om
 • din begrundelse for at søge
 • dine forsikringsforhold
 • din formue, plus evt. ægtefælles/samlevers
 • dine indtægter, plus evt. ægtefælles/samlevers
 • dine udgifter, plus evt. ægtefælles/samlevers

Du kan bruge kommunens ansøgningsskema og vedlægge din dokumentation.

Følgende tekst er leveret af Borger.dk

Kommunen kan træffe afgørelse om tilbagebetaling, hvis du uberettiget har modtaget ydelser. Tilskud til enkeltudgifter er skattefrie.

Kommunen kan træffe afgørelse om tilbagebetaling af hjælpen i særlige tilfælde. Kommunen skal senest ved udbetaling af hjælpen have oplyst om, at hjælpen skal betales tilbage og med hvilken begrundelse. Kommunen kan også træffe afgørelse om tilbagebetaling, hvis der er tale om dobbeltforsørgelse.

Hvis du vil søge om særlig støtte til høje boligudgifter, skal du kontakte Udbetaling Borger, som kan vejlede dig om, hvordan du ansøger.

 

Følgende tekst er leveret af Borger.dk

Den særlige støtte er en økonomisk hjælp til dig, som har været ude for ændringer i dine forhold (en såkaldt social begivenhed, fx arbejdsløshed), og som har høje boligudgifter og/eller mange børn.

Hvis du opfylder de gældende betingelser for at modtage uddannelseshjælp eller kontanthjælp og har høje boligudgifter eller en stor forsørgerbyrde, kan du særskilt eller i forbindelse med udbetaling af uddannelses- eller kontanthjælp, få bevilget en særlig støtte.

Inden kommunen giver støtte, skal det undersøges, om det er muligt at skaffe en rimelig, billigere bolig.

Visse grupper kan ikke modtage særlig støtte. Hvis du modtager ressourceforløbsydelse, vil du kun kunne få særlig støtte, hvis du opfylder betingelserne for at modtage uddannelses- eller kontanthjælp. Kontakt din kommune for at høre nærmere om dine muligheder for særlig støtte.

Den særlige støtte bliver som udgangspunkt beregnet som forskellen mellem, hvad det antages, at du selv vil kunne betale i boligudgifter (kaldet grænsebeløb) og dine nettoboligudgifter.

Hvis du har fået nedsat din ydelse som følge af en sanktion, vil du få udbetalt særlig støtte med det beløb, der ville være udbetalt, hvis du ikke havde været omfattet af nedsættelsen.

Følgende tekst er leveret af Borger.dk

Du kan få tilskud til alle former for tandpleje, både forebyggende og behandlende, hvis du modtager ydelser efter aktivloven svarende til uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau eller niveauet for selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

Hvis du får brøkpension, har du ret til tilskud, hvis brøkpensionen inkl. førtidspension svarer til kontanthjælpsniveau eller niveauet for selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

Hvis du modtager revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse eller ledighedsydelse, har du ret til tilskud, hvis du modtager en ydelse, som svarer til uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau eller niveauet for selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse og opfylder de økonomiske betingelser for at modtage uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

Hvis du er 18 år til og med 24 år kan du få tilskud til dækning af 100 pct. af dine egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr. (2022)

Du kan få tilskud til dækning af 100 pct. af dine egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr. (2022), hvis du er 25 år til og med 29 år og er i en af de to situationer:

 • Du modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, men ikke dansktillæg
 • Du modtager uddannelseshjælp, men ikke aktivitetstillæg eller barselstillæg.

Hvis du er 25 år eller derover og modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse og dansktillæg, uddannelseshjælp og aktivitetstillæg, barselstillæg eller andre ydelser efter loven svarende til kontanthjælpsniveau, kan du få tilskud til dækning af 65 pct. af dine egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr. (2022)

Kommunen skal forhåndsgodkende dit tilskud, hvis udgiften til dit samlede behandlingsforløb overstiger 10.000 kr. (2022) Kommunen skal i så fald vurdere, om behandlingen er nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet, før behandlingen udføres.

Når kommunen har forhåndsgodkendt et behandlingsforløb, som er dyrere end 10.000 kr. (2022), gælder godkendelsen kun for den behandling, du har fået godkendt, så længe betingelserne for tilskud er opfyldt. Dvs. så længe du modtager en ydelse efter aktivloven svarende til uddannelses- eller kontanthjælpsniveau eller niveauet for selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse. Kommunen skal dog yde tilskud i to måneder, fra du har fået din godkendelse, også selvom du ikke længere tilhører den gruppe, der er berettiget til tilskuddet, fx fordi du får et job.

Hjælp til dækning af egenbetaling

Du kan også søge om hjælp til dækning af egenbetalingen. Kommunen skal i så fald vurdere, om behandlingen er nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet, og om du har økonomisk mulighed for selv at betale udgiften. Ansøgning om hjælp til egenbetalingen skal derfor også indgives før behandlingen udføres.

Ansøgning om godtgørelse og transport under IGU

Integrationsgrunduddannelsen kan påbegyndes af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der:

 • har folkeregisteradresse i Danmark
 • ved starttidspunktet er fyldt 18 år
 • er under 40 år og har haft folkeregisteradresse i Danmark i mindre end 5 år

Integrationsgrunduddannelsen omfatter ansættelse i en lønnet praktikstilling på en virksomhed og skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse. Aftale om integrationsgrunduddannelse kan indgås med såvel en privat som en offentlig virksomhed. Virksomheden udarbejder i samarbejde med dig en plan med en beskrivelse af, hvad den samlede integrationsgrunduddannelse forventes at indeholde.

Integrationsgrunduddannelsen varer 2 år, hvoraf 20 uger er skoleundervisning og tilrettelægges som fuld tid.

Godtgørelse under skoleperioder og transport udbetales af Udbetaling Borger

I de perioder af integrationsuddannelsesforløbet, hvor du deltager i skoleundervisning, modtager du en godtgørelse, som udbetales af Udbetaling Borger.

Det er din bopælskommune, der skal behandle ansøgningen om godtgørelse, og der skal indgives en ansøgning for hver måned, du modtager skoleundervisning. Ansøgningen skal indeholde dokumentation for den undervisning, du efter skoleundervisningsplanen har gennemført eller skal gennemføre inden for den kalendermåned, ansøgningen omfatter.

Dokumentation for undervisning kan bestå af en kopi af undervisningsplanen og/eller dokumentation fra uddannelsesstedet. 

Hvis du samtidig søger om befordringsgodtgørelse som led i skoleundervisning, skal der vedlægges dokumentation for transportudgifterne.

Du skal som borger søge om godtgørelse under skoleperioder og transport hos Udbetaling Borger via nedenstående blanket, og du skal indgive en ansøgning for hver måned, du modtager skoleundervisning:

Ansøgning om godtgørelse af skoleundervisning efter lov om IGU.

Blanketten skal afleveres eller sendes til Udbetaling Borger senest d. 20 i måneden. Modtager Udbetaling Borger blanketten senere, kan der ikke garanteres udbetaling den sidste dag i måneden.

Befordringsgodtgørelse

Hvis du samtidig ønsker at søge om befordringsgodtgørelse under skoleperioden skal nedenstående blanket afleveres/sendes til Udbetaling Borger sammen med ovenstående blanket om ansøgning om godtgørelse i skoleperioden:

Ansøgning om godtgørelse af skoleundervisning efter lov om IGU.

Den 1.oktober kommer der en grænse for, hvor meget du samlet kan få i kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, boligstøtte og særlig støtte. Hvis det samlede beløb er højere end den grænse, som kommunen sætter, bliver din boligstøtte og særlige støtte sat ned. Din kontanthjælp vil ikke blive sat ned.

Bor du sammen med én, der får boligstøtte, kan det også have betydning for personens boligstøtte. Det skyldes, at boligstøtten bliver fordelt på alle voksne i boligen. Derfor tæller en del af din samlevers boligstøtte med i den samlede støtte, du modtager.

Hvis din samlede støtte inklusiv din del af din samlevers boligstøtte er højere end det beløb, du samlet kan få udbetalt i støtte, vil din samlevers boligstøtte blive sat ned.

Læs mere om kontanthjælpsloftet.

Hvornår får jeg besked om, hvad kontanthjælpsloftet betyder for min boligstøtte og særlige støtte?

Inden den 1. oktober får du besked fra Udbetaling Danmark, om du får udbetalt mindre i boligstøtte eller særlig støtte. Hvis det er din samlevers boligstøtte, der bliver sat ned, vil I begge modtage et brev. Grunden til, at du først får svar der er, at Udbetaling Danmark skal lave en specifik beregning for hver enkelt borger, for at kunne svare på hvad kontanthjælpsloftet kommer til at betyde.

Da din situation kan nå at ændre sig inden oktober, får Udbetaling Danmark først oplysningerne om, hvad du får i kontanthjælp, integrationsydelse, uddannelsesstøtte, særlig støtte, og hvad dit kontanthjælpsloft er fra kommunen i september 2016.

Du vil senest den 1. juli 2016 få et brev med generel information om kontanthjælpsloftet fra din kommune.

Hvis du har spørgsmål til din kontanthjælp, integrationsydelse, uddannelseshjælp, særlig støtte eller reglerne for kontanthjælpsloftet, skal du kontakte din kommune.

Hvis du er handicappet, modtager døgnhjælp eller er stærkt bevægelseshæmmet

Hvis du er på kontanthjælp og har fået anvist en handicapbolig, modtager døgnhjælp eller er stærkt bevægelseshæmmet, kan det være, at din boligstøtte og din særlige støtte ikke bliver taget med i beregningen af, hvor meget du samlet kan få i støtte. Det betyder, at din boligstøtte og særlige støtte ikke bliver sat ned.

Udbetaling Danmark kan først vejlede dig om, hvor meget du får udbetalt i særlig støtte og boligstøtte, når din kommune har oplyst dig om, hvilket kontanthjælpsloft, der gælder for dig, og hvilken kontanthjælp og særlig støtte, du er berettiget til for oktober 2016.

Socialt frikort

Socialt udsatte borgere har mulighed for at få et socialt frikort i 2019 og 2020. Det giver ret til at tjene op til 20.000 kr. skattefrit om året, uden at blive modregnet i offentlige ydelser.

Hvad er et socialt frikort?

Med et socialt frikort kan du tjene op til 20.000 kr. skattefrit om året ved ordinært og ustøttet arbejde, uden at indtægten bliver trukket fra din forsørgelse, for eksempel kontanthjælp eller førtidspension. Indtægten bliver heller ikke modregnet i andre indkomstafhængige offentlige ydelser - eksempelvis boligsikring.

Det er Folketinget, der har besluttet at indføre et socialt frikort i en forsøgsperiode i 2019 og 2020 for at give de mest udsatte borgere i samfundet bedre muligheder for at deltage i samfundets fællesskaber, bidrage og opleve værdi i hverdagen.

Målgruppen for socialt frikort

Din kommune kan godkende dig til et socialt frikort, hvis du kan sige ja til følgende:

 • Du har sociale udfordringer, fx hjemløshed, et behandlet eller ubehandlet problematisk forbrug af stoffer eller alkohol, eller du har en psykisk lidelse eller sårbarhed kombineret med sociale udfordringer
 • Du er ikke under ordinær uddannelse eller har været det inden for det seneste år
 • Du har tjent mindre end 10.000 kr. på at arbejde inden for det seneste år

For at få et socialt frikort skal du også opfylde nogle opholdskrav og give samtykke til, at kommunen og virksomheden må behandle oplysninger om dig.

Mere information

Du kan finde mere information på Socialstyrelsens hjemmeside eller læse pjecen om socialt frikort.

Har du spørgsmål til det sociale frikort, er du velkommen til at kontakte Specialrådgivningen for voksen eller din sagsbehandler i Jobcenteret på telefonnummer 97 11 30 00.

Følgende tekst er leveret af Borger.dk

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Kommunen skal så genvurdere sin afgørelse inden fire uger, fra de har modtaget din klage.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender kommunen din klage videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Vejledninger til KY-selvbetjening

Kontakt


Ydelsesservice

 •  Korsgade 2 9500 Hobro
 •  97113000

Åbningstider
Mandag-onsdag 10.00 -14.30
Torsdag 10.00 -17.00
Fredag 10.00 -12.00

Telefontider
Mandag-onsdag 10.00 -14.30
Torsdag 10.00 -17.00
Fredag 10.00 -12.00

Opdateret 20.01.22    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?