Ejendomsskat


Ejer du en bolig, skal du betale ejendomsskat og ejendomsværdiskat. Ejendomsskat betaler du til kommunen, mens SKAT opkræver ejendomsværdiskatten via din forskudsopgørelse.

Midlertidig indefrysningsordning for grundskyld 2018 - 2020.

Som en del af Regerings boligaftale, har du fået indefrosset en del af din grundskyld.

Baggrunden for indefrysningen er lov nr. 278 af 12. april 2018. Med loven indføres en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020.

Det betyder
at du ikke skal betale beløbet nu
at din kommune skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.

For at sikre en enkel ordning kan du ikke fravælge indefrysning eller vælge at indfri dit lån i perioden 2018 - 2020. Til gengæld er lånet rente- og gebyrfrit.

I stedet får du et lån, der svarer til beløbet. Lånebeløbet fremgår af din ejendomsskattebillet og er trukket fra i din opkrævning. Beløbet svarer til stigningen i din grundskyld for hele 2018. Du har måske bemærket, at grundskylden for første halvår 2018 blev opkrævet uden indefrysning. Det skyldes, at lovgrundlaget for den midlertidige indefrysningsordning ikke var vedtaget på det tidspunkt. Det er det nu, og derfor får du indefrosset et beløb, der svarer til stigninger i grundskylden for hele 2018.

Du skal betale det indefrosne beløb, hvis ejendommen skifter ejer. Du modtager automatisk opkrævningen fra din kommune. Overtager din ægtefælle ejendommen, overtager vedkommende lånet. 

Du vil årligt få en opgørelse, som viser det indefrosne beløb for hvert år og totalt.

Læs mere på Skatteministeriets hjemmeside.

Fra- og tilmelding af indefrysning på Borger.dk fra 2. halvår 2021.

Den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld gøres frivillig, så du som boligejer kan fra- og tilvælge indefrysning fra 2. halvår 2021.
Hvis du framelder dig ordningen, skal du betale det samlede indefrosne beløb. Det er alene din andel af indefrysningen på ejendommen, der frameldes. Det vil sige, at eventuelle andre ejere selv skal afmelde sig ordningen, hvis de ønsker det.

Du kan framelde dig ordningen ved at logge på Borger.dk med dit NemID. OBS! Løsningen vil være tilgængelig på Borger.dk fra 1. maj 2021.
Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortryde dit fravalg og få din oprindelige indefrysning tilbage. Du kan dog tilmelde dig indefrysningsordningen igen. Hvis du gør det, vil du kunne få indefrosset fra og med næste grundskyldsrate efter tilmeldingen.

Hvis du ikke har NemID, kan du kontakte den kommune, som ejendommen er beliggende i, og bede om at blive frameldt eller tilmeldt igen.

Hvis du ikke fravælger ordningen, fortsætter den som hidtil. Der tilskrives heller ikke fremover renter og gebyrer.

Indefrysningen af stigninger i grundskyld er nu frivillig, og du har mulighed for at framelde ordningen

Den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld er nu ændret til en frivillig ordning, så du som boligejer kan fra- og til vælge indefrysning fra 2. halvår 2021.
Hvis du ikke fravælger ordningen, fortsætter den som hidtil, og du skal ikke gøre noget. 
Hvis du vælger at framelde dig ordningen, skal du betale det samlede indefrosne beløb. 

Det er alene din andel af indefrysningen på ejendommen, der frameldes. Det vil sige, at eventuelle medejere selv skal framelde sig ordningen, hvis de ønsker det.
Fra den 1. maj 2021 har du mulighed for at framelde dig ordningen via borger.dk 
Læs mere om ejendomsvurdering, grundskyld og ejendomsværdiskat på Borger.dk's hjemmeside.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortryde dit fravalg og få din oprindelige indefrysning tilbage. 

Du kan dog tilmelde dig indefrysningsordningen igen fra og med næste grundskyldsrate. Hvis du gør det, vil du kunne få indefrosset eventuelle fremtidige stigninger i grundskylden.

Har du ikke NEM-ID kan du kontakte Sandie Overgaard Rosenberg på 97 11 36 02.

Grundskyld

Beregningsgrundlaget for ejendomsskatten er grundværdien. Vær opmærksom på, at ved delvis køb eller salg af jord, vil grundskylden først være korrekt 2 år efter endelig vurdering. Parterne skal selv lave refusion.

Mariagerfjord Kommune udsender hvert år ejendomsskattebilletten, der er gældende for det følgende kalenderår.

Samtlige ejere af ejendommen får en ejendomsskattebillet. Hovedejer får tilsendt den originale skattebillet og særskilt indbetalingskort, mens øvrige ejere får tilsendt en kopi af skattebilletten.

Betaling

Ejendomsskattebilletten er fordelt på 2 rater, der skal betales i januar og juli måned. Vær opmærksom på, at din skattebillet og giroindbetalingskort kan ligge i din e-boks. Indbetalingskort fremsendes særskilt midt december og juni.

Hvis betalingen er tilmeldt PBS, bliver der ikke vedlagt girokort.

Hvis ejendommen ikke er tilmeldt PBS, modtager du indbetalingskort midt i december og midt i juni fra Borgerservice. Du kan også indbetale ejendomsskatten via bankoverførsel til vores konto i Jutlander Bank.

Husk at oplyse adressen på ejendommen ved betaling. 

Du kan kun bruge girokortets læselinje én gang. Der er en ny læselinje for hvert girokort. Kopiering af læselinje medfører at indbetalingen går på fejlkonto og kan udløse et rykkergebyr.

Betaling fra udlandet

IBAN nr.: DK7598154568608173      Swift kode: SPNODK22

Sker betalingen senere end sidste betalingsdag, påligner vi morarenter af beløbet med 1 % pr. påbegyndt måned regnet fra forfaldsdatoen. Morarenter pålignes næste års skattebillet. Sender vi rykkerskrivelse, opkræver vi et gebyr. Krav, der ikke bliver betalt, vil der blive foretaget udlæg for med henblik på tvangsauktion.

Har du spørgsmål vedrørende renter og gebyrer kan du kontakte Pia Østergaard Sørensen på tlf. 97 11 31 00 eller Mona Jensen på tlf. 97 11 31 04.

Lån til betaling af ejendomsskat

Du kan søge om lån til betaling af dine ejendomsskatter, hvis du eller din ægtefælle ejer en ejendom, herunder også fritidsbolig som bruges til beboelse. 

For at få lånet skal du eller din ægtefælle have fast bopæl her i landet og være fyldt 65 år eller få udbetalt social pension, delpension eller modtage efterløn.

Lånet skal søges i den kommune, hvor ejendommen ligger. Kommunen sikrer lånet ved tinglyst skadesløsbrev eller ejerpantebrev. Beløbet forrentes med en årlig rente, og lånet skal betales tilbage, når ejendommen sælges.

Læs mere om lån til betaling af ejendomsskatter.

Ejendomsskat

Har du spørgsmål til fastsættelse af ejendomsværdi og grundværdi skal du kontakte SKAT på tlf. 72 22 18 18.

Skatteberegningsoplysninger 2016

Grundskyld: 28,800 % 
Grundskyld landbrugs-, skovbrugsejendomme m.v.: 7,200 %
Rottebekæmpelse: 0,030 ‰
Dækningsafgift af grundværdi, offentlige ejendomme: 14,400 %
Dækningsafgift af forskelsværdien, offentlige ejendomme: 8,750 ‰
Ingen dækningsafgift på erhvervsejendomme.

Køber skal være opmærksom på, at ratebeløbet skal indbetales senest sidste rettidige indbetalingsdag, uanset om køber har modtaget indbetalingskort. Ved ejerskifte bliver den tidligere ejer automatisk frameldt betalingsservice, når ejerskiftet er registreret hos kommunen. Ejerskiftet er først registreret i kommunens ejendomsregister, når ejerskriftet er tinglyst.

Ønsker du at få fremsendt et nyt indbetalingskort, kan du kontakte Pia Østergaard Sørensen på tlf. 97 11 31 00 eller Mona Jensen på tlf. 97 11 31 04.

Under "Affald" kan du indberette, hvis du ikke har fået tømt din skraldespand. Du kan også se hvad du er tilmeldt med og hvilken dag du får tømt.

Har du spørgsmål til renovation, kan du kontakte Affaldsteamet på tlf. 97 11 37 80.

Læs mere om renovation i Mariagerfjord Kommune.

Du skal aftale afhentning af storskrald med I/S Reno-Nord på tlf. 98 15 65 66.

Læs mere om afhentning af storskrald i Mariagerfjord Kommune.

Har du spørgsmål til tømning af bundfældningstank kan du kontakte Marianne Hyldgaard Kristensen på tlf. 97 11 36 49.

Mariagerfjord Kommune opkræver et gebyr for skorstensfejning på vegne af skorstensfejeren. Har du spørgsmål omkring skorstensfejning og skorstensfejerbidrag, skal du kontakte skorstensfejeren. Har du betalt for meget i skorstensfejerbidrag, er det skorstensfejeren, der skal tilbagebetale det overskydende.

Kontakt en skorstensfejer

Arden og Hobro: Søren Andersen - tlf. 98 62 20 80 eller 21 20 17 14 - www.sorenskorstensfejer.dk

Hadsund: Jørgen Simonsen - 20 41 28 96

Mariager: Brian Johansen - 86 47 44 40 eller 30 68 99 22


Du skal anmelde tegn på rotter til Mariagerfjord Kommune.

Vi opkræver rottebekæmpelse til dækning af omkostninger ved den kommunale rottebekæmpelse. Gebyret pålægges samtlige grunde i kommunen og opkræves som en promillesats af ejendomsværdien.

Anmeld rotter.

Har du spørgsmål vedrørende forbrugsafgifter og vandaflæsning, skal du kontakte Mariagerfjord Vand A/S på tlf. 99 52 53 54.

Læs mere om forbrugsafgifter og vandaflæsning.

Opdateret 03.05.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?