Støtte til nedrivning af en bygning


Du har mulighed for at søge om støtte til nedrivning af en bygning. Vi behandler ansøgninger om nedrivningsstøtte løbende, så du er er velkommen til at sende en ansøgning, hvis en række forhold og kriterier er opfyldt.

Hvem kan søge nedrivningsstøtte?

Du kan søge om støtte til nedrivning af en bygning, hvis følgende forhold er opfyldt:

  • Bygningen skal være brugt som bolig (i sammenhæng med bygningen kan der søges om støtte til udhuse eller erhvervsbygninger). Du kan ikke søge støtte alene til erhvervsbygninger.
  • Bygningen skal være opført før 1960 og være skæmmende for omgivelserne eller væsentligt nedslidt.

Støtte til nedrivning kommer fra landsbypuljen

Pengene kommer fra landsbypuljemidlerne, som kommunen kan få udbetalt af staten til blandt andet nedrivning af udtjente bygninger.

Landsbypuljemidlerne kan bruges i det åbne land og i mindre byer under 4.000 indbyggere. Det betyder, at der ikke kan gives støtte til nedrivning i Hobro og Hadsund.

Sådan søger du

Du får del i midlerne ved at sende en ansøgning til kommunen, der indeholder:

1. Adresse på bygningen
2. Billeder af facaderne af din bygning
3. Oplysninger om du har planer for grunden efterfølgende
4. Evt. tilladelse til bygningsløs ejendom

Obs: Søger du nedrivningsstøtte til stuehuset på en landbrugsejendom, hvor der ikke skal opføres en ny bolig, så skal  ansøgningen vedlægges tilladelse til bygningsløs ejendom fra Erhvervsstyrelsen, eller dokumentation for sammenlægning med anden landbrugsejendom med stuehus

Ansøgning med billeder sendes til Martin Skafte mskaf@mariagerfjord.dk. Vi behandler ansøgninger løbende.

Midlerne gives ud fra en række kriterier

Landsbypuljen administreres af Udvalget for Teknik og Miljø, og det er udvalget, som bestemmer hvem der får penge fra puljen.

Udvalget lægger i sin udvælgelse vægt på:

1) Bygningen er væsentligt nedslidt og skæmmende for omgivelserne. Bygningen skal opfylde lovgivningens krav med hensyn til alder og placering. 

2) Bygningens geografiske placering i kommunen. Bygninger i det åbne land og landsbyer har en højere prioritet end bygninger i hovedbyerne (Mariager og Arden).

3) Om nedrivningen sker for en privatperson eller for en entreprenør/ejendomsudvikler. 

4) Bygningens tidligere anvendelse. Boliger prioriteres højere end erhvervsbygninger. Ved nedrivning udelukkende af erhvervsbygninger er støtten begrænset til 50% af udgifterne. 

Støtte til nedrivning er skattefri og dækker de fleste udgifter

Nedrivningsstøtten er skattefri, og der gives som udgangspunkt støtte til alle omkostninger, det vil sige til byggetilladelse, miljøsanering og nedrivning. I nogle tilfælde vil der på grund af opgavens omfang blive givet et fast beløb.

Støtten gives som udgangspunkt ved at kommunen afholder alle udgifter til nedrivning, herunder screening for miljøfarlige stoffer, nedrivningstilladelse, entreprenørarbejdet og bortskaffelse af miljøfarligt affald.

Ved større nedrivninger eller nedrivninger som indgår i et erhvervsmæssigt projekt, begrænses tilskuddet beløbsmæssigt, og er eventuelt suppleret af en procentvis tildeling. Ved begrænset tildeling sker nedrivning i ejers eget regi.

Opdateret 24.08.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?