Vielser


Ønsker I at blive gift, skal I opfylde en række generelle betingelser. I skal som hovedregel være fyldt 18 år og ikke være gift i forvejen.

Krav om dokumentation

Der kan gælde særlige krav om dokumentation, for eksempel  skilsmissebevilling eller skifteretsattest.

Kravene til dokumentation afhænger bland andet af, om I er dansk statsborger. Ønsker I at blive gift, skal I som det første udfylde en ægteskabserklæring.

Det gælder, hvad enten I ønsker at blive gift i kirken eller på rådhuset. Find den kommune, som I begge eller den ene af jer bor i.

Brug selvbetjeningsløsningen - Ægteskabserklæring. Hvis I ikke har mulighed for at betjene jer selv på nettet, kan I få hjælp i Borgerservice eller på biblioteket.

På ægteskabserklæringen skal I skrive jeres ønske til dato i feltet "Vielsesdato". Vi aftaler den endelige vielsesdato, når jeres ægteskabserklæring er modtaget og godkendt.

Vi forsøger så vidt muligt at opfylde jeres ønske og I kan frit vælge, hvilken kommune I vil giftes i. Når jeres ægteskabserklæring er godkendt og vielsesdatoen er fastsat, vil I modtage en bekræftelse, der angiver dato, tidspunkt og sted.

Hvis ingen af jer har bopæl i Danmark, kan I kontakte den kommune, hvor I opholder jer.

Ægteskabserklæringen kan tidligst udfyldes og indsendes 4 måneder før vielsesdatoen.

Prøvelsesattest

Når Mariagerfjord Kommune har modtaget ægteskabserklæringen, undersøger vi, om I opfylder betingelserne for at blive gift. Når vi har kontrolleret, at alle papirer er i orden, kan vi udstede en prøvelsesattest.

Prøvelsesattesten er et bevis på, at I opfylder betingelserne for at blive gift. Hvis I ønsker at blive gift i kirken, udsteder Mariagerfjord Kommune en prøvelsesattest og sender den til præsten medmindre vi aftaler andet. Hvis I ønsker at blive gift i en anden kommune end Mariagerfjord, sender Mariagerfjord Kommune prøvelsesattesten til den ønskede kommune. 

Hvis I ønsker at blive gift på et af rådhusene i Mariagerfjord Kommune eller udenfor rådhusene, aftales dato og tidspunkt, når vi har  kontrolleret, at alle papirer er i orden. I dette tilfælde bliver prøvelsesattesten ikke udleveret. Prøvelsesattesten er gyldig i 4 måneder efter udstedelse.

Hvordan vil I giftes?Her kan du se de forskellige muligheder for vielse samt navneændring i forbindelse med vielsen.

BORGERLIG VIELSE


En borgerlig vielse foretages af borgmesteren eller en anden person, som borgmesteren har bemyndiget til det.

I Mariagerfjord Kommune foregår vielser som regel følgende steder og efter nærmere aftale.

Borgmesterkontoret, Nordre Kajgade 1, Hobro - Borgmesterkontoret ligger på 1. sal. Benytter I eller jeres gæster kørestol, kan vielsen efter aftale foretages i stueplan, da der desværre ikke er adgang til at få en kørestol op i Borgmesterkontoret.
Rådhuset Hadsund, Himmerlandsgade 9, Hadsund.
Rådhuset Hobro, Korsgade 2, Hobro.
Udenfor rådhusene og efter særlig aftale i hvert tilfælde. Vielser udenfor rådhusene foretages som regel af borgmesteren eller en af de to viceborgmestre.
Hvis en af jer er meget syg, kan vielsen foretages enten i hjemmet eller på sygehuset.

Vielser foretages i den normale åbningstid samt lørdag mellem kl. 9 - 12.

Vielser foregår som udgangspunkt på dansk, men kan også foregå på engelsk eller tysk, hvis I måtte ønske det.

Vielsen skal overværes af to vidner. Sørger I ikke selv for vidner, kan kommunen tilbyde at stille 2 vidner til rådighed, hvis vielsen foretages i den normale åbningstid. Lørdag skal I selv sørge for 2 vidner.

Efter vielsen får I udleveret en vielsesattest.

KIRKELIG VIELSE

En kirkelig vielse kan finde sted i folkekirken og i anerkendte og godkendte trossamfund. Hvis I vil giftes i en kirke, skal I henvende jer til præsten i den kirke, hvor I vil giftes. I skal medbringe og aflevere kommunens prøvelsesattest, medmindre I har aftalt med kommunen, at den sender prøvelsesattesten til præsten.

I kan blive gift i en bestemt kirke, når:

en af jer er medlem af folkekirken og kirken tilhører medlemmets sogn.
en af jer er medlem af folkekirken, og denne eller I begge har særlig tilknytning til kirken og derfor ønsker at blive viet netop der.
I har ikke automatisk ret til at blive gift i andre kirker end de to ovennævnte. I kan dog kontakte det enkelte sogn og spørge om lov til at blive viet i en tredje kirke.

Navneændring

Hvis I ønsker at ændre navn på bryllupsdagen, skal I ansøge om navneændringen ved at bruge selvbetjeningsløsningen "Navneændring på bryllupsdagen" på borger.dk.

 Ansøgningen om navneændring skal indsendes senest 15 hverdage før datoen for vielsen, og skal som udgangspunkt søges digitalt.

 Når du har underskrevet ansøgningen digitalt, sendes den til Kirkekontoret i dit bopælssogn. Kirkekontoret modtager først ansøgningen, når I begge to har underskrevet. Du modtager først en bekræftelse på navneændringen, når denne er registreret umiddelbart efter vielsen. Bekræftelsen på navneændringen modtage du i din digitale postkasse.

Fra 1. juli 2014 er det blevet muligt for kommunerne at foretage borgerlig vielse uden for sin egen kommune, hvis brudeparret ønsker det. Dog må der kun foretages vielser i en anden kommune, hvis den kommune, hvori vielsen skal foregå, har godkendt dette.

Byrådet i Mariagerfjord Kommune har godkendt, at andre kommuner generelt kan foretage vielse i Mariagerfjord Kommune, uden kommunen skal informeres om vielsen. Den generelle tilladelse gælder for borgerlig vielse, der foretages i private haver, på private adresser, restauranter/festlokaler, i naturen og lignende i Mariagerfjord Kommune, forudsat at eventuelle regler, der gælder for ophold i området, overholdes og at eventuelle nødvendige tilladelser er indhentet.

Den generelle tilladelse gælder ikke for borgerlig vielse på Borgmesterkontoret og rådhusene i Hadsund og Hobro, der benyttes af kommunens egne giftefogeder til vielse.

Udenlandske statsborgere skal henvende sig i Byrådssekretariatet, Nordre Kajgade 1, Hobro. I skal møde personligt op og vise dokumentation for lovligt ophold i Danmark. Det kan være i form af gyldigt pas, arbejds- og opholdstilladelse, EU-opholdsbevis, visum eller indrejsestempel.

Civilstandsattest

En udenlandsk part skal altid dokumentere sin civilstand med en civilstandsattest fra hjemlandet/bopælslandet. Hvis I har boet i flere lande, skal vi have en civilstandsattest fra alle landene. Attesten må ikke være mere end 3 måneder gammel og skal være udfærdiget på dansk, engelsk eller tysk af en officiel myndighed. Kommunen skal sikre sig, at de udenlandske dokumenter er ægte. Derfor skal civilstandsattesten evt. forsynes med apostillepåtegning eller legaliseres, men det er afhængig af hvilket land man kommer fra. Udenlandske dokumenter skal oversættes til dansk, engelsk eller tysk.

Udenlandske skilsmissedokumenter

Har en udenlandsk part været gift tidligere skal det originale udenlandske skilsmissedokument godkendes af kommunen, inden vielsen kan finde sted. Skilsmissedokumentet skal være forsynet med en retskraftpåtegning. Den dokumenterer, at afgørelsen er endelig og dermed ikke er anket eller kan ankes, inden ankefristens udløb. Afhængig af udstedelseslandet skal skilsmissedokumentet påføres apostillepåtegning eller legaliseres. Skilsmissedokumentet med påtegning skal oversættes til dansk, engelsk eller tysk af autoriseret translatør/tolk inden indlevering.

Her kan du finde danske kontaktoplysninger i udlandet.

Udenlandske dødsattester

En udenlandsk dødsattest skal godkendes af kommunen, der skal se den originale dødsattest. Den originale dødsattest skal påføres apostillepåtegning eller legaliseres afhængig af udstedelseslandet.

Tolk

For at sikre, at begge parter forstår den indledende samtale og selve vielsen, kan der indkaldes en tolk. Hvis begge parter har bopæl i udlandet, skal parret selv betale udgifter til tolk.

Gebyr

Der skal betales et gebyr på 500 kr. for kommunens behandling af sagen, hvis begge parter bor i udlandet.

Hvis I skal giftes i udlandet, skal I også udfylde ægteskabserklæringen for at få en ægteskabsattest. Attesten viser, at I efter dansk ret opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Attesten er gyldig i 4 måneder efter udstedelsen.

Anerkendelse af udenlandsk vielse
I skal kontakte kommunen for at få anerkendt jeres udenlandske vielse i Danmark. For at få anerkendt en udenlandsk vielse skal en række betingelser være opfyldt, bl.a.

at vielsen er foretaget af en myndighed eller person, der i det land, hvor vielsen blev foretaget, var bemyndiget til at foretage vielsen,

at vielsen opfylder de formkrav, der stilles i det land, hvor vielsen blev foretaget,

at vielsen ikke strider mod grundlæggende danske retsprincipper, som f.eks. at begge parter skal have været tilstede ved vielsen,

at vielsen ikke må være ugyldig i det land, hvor den blev foretaget.

Ved anerkendelse af udenlandske ægteskaber indgået af mindreårige, er der et betydeligt hensyn at tage til den mindreårige, jf. ny lovgivning pr. 01.04.2016.

Hvis I ønsker at få en udenlandsk vielse registreret i Danmark, skal I kontakte den kommune, hvor I bor. I Mariagerfjord Kommune skal I kontakte Byrådssekretariatet, Nordre Kajgade 1, Hobro og medbringe det originale vielsesdokument. Herudover skal kommunen have følgende oplysninger:

Vielsesdokumentets ægthed skal være bekræftet gennem legalisering eller apostillepåtegning. Dette gælder dog ikke dokumenter fra en lang række lande. Læs mere om, hvad en legalisering og en apostillepåtegning er, og hvilke lande Danmark kræver legaliserede eller apostillepåtegnede dokumenter fra:

Vejledning om dokumentation for ægtheden af familieretlige dokumenter fra udlandet.

 

Kontakt


Sitte Ansbjerg Jensen

Center for Byråd, Personale og Strategi

  •  97113012
  •  

Opdateret 03.05.17    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?