PPR - Pædagogisk-Psykologisk Rådgivningscenter


Hvilke opgaver løser PPR? Og hvordan henvender man sig for at få støtte?

PPR

I hvilke tilfælde kan jeg henvende mig til PPR?

Pædagogisk-psykologiske problemstillinger handler især om børns udvikling, trivsel og læring. Hvis du oplever en problematik eller er i tvivl om noget i forhold til et bestemt barn, en gruppe af børn eller jeres organisering, kan du henvende dig. Pædagogisk-psykologiske problematikker kan være meget forskellige. Her er nogle typiske eksempler:

 • Hvis du som fagperson eller forælder oplever, at et/dit barn har svært ved at lære at tale rent, eller ikke lærer at tale helt så hurtigt som jævnaldrende børn.
 • Hvis du som fagperson oplever det som vanskeligt at inkludere nogle af børnene i fællesskabet.
 • Hvis du som fagperson oplever et eller flere børn i din klasse/på din stue, som lader til at trives dårligt, for eksempel på grund af mobning eller faglige vanskeligheder.

Hvordan henvender jeg mig?

Du udfylder et online skema med en beskrivelse af problematikken, du oplever, og dine spørgsmål.

Vi gør opmærksom på, at det er sikkert at sende eventuelle personfølsomme oplysninger via skemaet.

Inden du henvender dig, kan det være en god ide for dig at undersøge, om andre oplever den samme problematik: Hvis du eksempelvis er pædagog i en SFO og oplever, at et bestemt barn tilsyneladende ikke trives, kan du starte med at drøfte indtrykket med forældrene og eventuelt også skolen. Ser de den samme problematik eller noget andet? Dermed kan I også aftale hvem af jer, der vil fungere som “henvender” til PPR, så I ikke alle sammen henvender jer.

Naturligvis må I også gerne henvende jer hver for sig, hvis for eksempel skole, forældre og fritidshjem har helt forskellige oplevelser af en problematik. Som udgangspunkt anbefaler vi dog, at I først forsøger at nå frem til en fælles forståelse, så I undgår parallelforløb.

Hvis du er lærer eller pædagog og ønsker at henvende dig om et konkret barn, skal du altid bede om samtykke til at kontakte PPR.

Hvis det ikke er muligt for dig, eller du har brug for hjælp til at henvende dig, er du selvfølgelig også velkommen til at ringe til os i stedet på 9711 3208 eller komme ind forbi vores kontor. Adressen er Fjordgade 5, 9550 Mariager.

Hvordan foregår forløbet?

Vi har en særlig gruppe fagfolk, der tager sig af nye henvendelser. De gennemgår alle nye henvendelser og inviterer derefter henvender til et møde. Hvor mødet bliver holdt afhænger af hvem, henvender er, og hvad problematikken er. Hvis vi vurderer, at vi kan svare via telefon eller mail, vil vi selvfølgelig også gerne gøre det. Vi forsøger som udgangspunkt at invitere inden for en uge efter, at vi har modtaget henvendelsen, men hvis vi har mange nye henvendelser, kan det tage længere tid. Mødet vil vi typisk afholdes på bestemte dage, der passer med planlægningen i den pågældende skole eller dagtilbud.

Til mødet vil vi så vidt muligt forsøge at besvare dit spørgsmål med det samme og/eller komme med anbefalinger til, hvordan du kan arbejde med problemstillingen.

Hvis vi umiddelbart ikke kan besvare dit spørgsmål, vil vi i stedet aftale et undersøgelsesforløb med dig på mødet. Vi skriver aftalen ind i en opgavekontrakt, som indeholder en beskrivelse af, hvad PPR skal undersøge og hvilken form, vi leverer svaret i samt eventuelle opgaver, du som henvender har i forbindelse med undersøgelsesforløbet. Det kan for eksempel være at føre dagbog eller indhente sundhedsoplysninger.

PPR er et pædagogisk-psykologisk rådgivningscenter om børn og unge. Vi leverer pædagogisk-psykologisk rådgivning til forældre og fagfolk, som arbejder med børn og unge i alderen 0-18 år i Mariagerfjord Kommune.

PPR består af en række fagligheder, der leverer viden og rådgivning inden for områder som psykologi, pædagogik, tale/sprogvanskeligheder, fysioterapi og ergoterapi.

Hvad kan PPR?

Vores hovedopgave er at levere pædagogisk-psykologisk rådgivning. Hvis du er en forælder eller fagperson (for eksempel lærer eller pædagog), der oplever en problemstilling, som du har brug for viden eller råd om, så kan du henvende dig til PPR.

PPR undersøger derefter problemstillingen og giver dig rådgivning om, hvad du kan gøre i forhold til problemstillingen. Det er vigtigt at understrege, at en undersøgelse altid foregår med særlig opmærksomhed på omgivelsernes betydning i forhold til problemet. For eksempel antager vi som udgangspunkt ikke, at barnet er vanskeligt, men at barnet kan have det vanskeligt i bestemte omgivelser.

PPR - ofte stillede spørgsmål

Vi oplever indimellem, at nogle i, eller udenfor, kommunen er i tvivl om, hvad PPR er, eller hvad PPR kan. Her har vi samlet nogle af de hyppigste spørgsmål i den forbindelse.

Har du generelle spørgsmål, kan du kontakte os via pprofficiel@mariagerfjord.dk

PPR arbejder med at undersøge pædagogiske-psykologiske problemstillinger som forældre eller fagpersoner oplever ift. et eller flere børn. Med baggrund i undersøgelsen rådgiver PPR om, hvordan man kan forstå den givne problemstilling, og deraf hvordan man kan handle mere hensigtsmæssigt. Vi tilstræber os altid på at sætte os ind i den nyeste viden og at formidle det til dig, så du som forælder eller fagperson kan handle på det, som du oplever. Det er med andre ord dig, der har ansvaret for at gøre noget, og vi kan rådgive dig ift. det.
PPRs psykologer undersøger og rådgiver, men de laver ikke terapi med børnene. Det kan være, at psykologen har brug for at tale med familien i forbindelse med en undersøgelse, men dette er ikke terapi. Det kan også være, at psykologen vil tale med det enkelte barn flere gange, men det er primært samtaler af undersøgende og/eller afdækkende karakter. Altså fx for at vi kan vurdere og anbefale omfanget af behovet for terapi.
Nej. Det PPR undersøger, er en problematik, som henvender beskriver, og et spørgsmål henvender har, og på baggrund af beskrivelsen vurderer vi så, hvilke former for undersøgelser vi evt. har brug for for at kunne besvare Henvenders spørgsmål.

Nej. ADHD er en psykiatrisk diagnose og den kan kun børne- og ungdomspsykiatrien stille. Det samme gælder for fx “autismespektrumforstyrrelse” og tilsvarende. Hvis du (som forælder) ønsker at vide, om dit barn har ADHD, skal du derfor henvende dig til Sundhedsvæsnet.

Hvis du derimod gerne vil vide, hvad du kan gøre for fx at få en hverdag til at fungere for et barn, der fremstår meget uroligt, kan du henvende dig til PPR.

Nej. PPR i Mariagerfjord Kommune løser også opgaver som rækker ud over de ’traditionelle’ PPR opgaver. Det kan fx være forældrekompetenceundersøgelser, krisehjælp og andet. PPR er konstant i udvikling for at imødekomme de behov, der opstår i kommunen.
Nej. Det er ikke et krav, at det går gennem PPR. Som regel er det enten gennem egen læge eller PPR. Det PPR kan gøre, er, at henvise til børne- og ungdomspsykiatrien på baggrund af en undersøgelse vi har udført. Det er forældrene, der herefter skal tage deres barn med til Sundhedsvæsnet for at få undersøgt, om barnet har en psykiatrisk lidelse. I disse tilfælde hjælper vi selvfølgelig gerne Sundhedsvæsnet med at give dem resultaterne af vores undersøgelser. Men der findes ingen regel, som siger, at børnene først skal undersøges af PPR.

Angst er en normal følelse, men hos nogle børn/unge fylder angst og bekymringer så meget, at det forstyrrer deres hverdag og forhindrer dem i at gøre ting, de gerne vil. Som voksen omkring et barn med angst vil man ofte opleve, at barnet udtrykker meget bekymring, undgår ting og søger beroligelse hele tiden. Hvis angsten fylder, kan det være en god idé  i første omgang at søge rådgivning ved PPR. Herefter kan vi gå i en dialog med jer om, om dit barn og jer som forældre vil være i målgruppen for gruppebehandling af angstproblematikker.

Gruppebehandling til børn med angstproblematikker i Mariagerfjord Kommune

I Mariagerfjord Kommune tilbydes gruppebehandling med programmet Cool Kids/Chilled til børn og unge med angst. Behandlingsprogrammet er kendt fra, og har tidligere været udbudt af Angstklinikken ved Aarhus Universitet. Der kan arbejdes med alle former for angst i gruppen, herunder:

Generaliseret angst

Barnet bekymrer sig om mange forskellige emner som skole, det sociale, ting der sker i verden etc.

Separationsangst

Barnet oplever angst i adskillelsen ofte fra forældre og kan måske ikke være alene hjemme, sove alene/ude.

Social angst

Barnet er bange for andres vurdering og undgår ting som at sige noget i skolen eller deltage i større sammenkomster.

Panikangst

Barnet oplever pludselig at blive grebet af panisk angst.

Angstudløst tvangsadfærd

Barnet kan have tilbagevendende tanker, som han/hun ikke kan slippe for og må gøre ting for at undgå ubehag, såsom at vaske hænder flere gange, slå i bordet et bestemt antal gange eller ligne.

Enkeltfobier

Barnet udviser  angst og undgåelse i forbindelse med én eller flere specifikke ting, fx hunde/nåle/fly.

Barnet skal ikke nødvendigvis have en diagnose for at deltage, men angsten skal overstige det forventelige for alderen.

Hvad er Cool Kids/Chilled

Cool Kids/Chilled bygger på det, der hedder kognitiv adfærdsterapi. Det vil sige, at man arbejder med ens måde at tænke om angsten på. Dette gør man ved at give børn og deres forældre redskaber til selv at kunne håndtere angsten. Det er en forudsætning for deltagelse, at forældre kan deltage hver gang, så de kan støtte barnet i arbejdet med angsten. Forløbet strækker sig over 10 sessioner af 2 timers varighed og vi mødes en gang om ugen. Der udbydes alderstilpasset behandling, hvor Cool Kids henvender sig til børn i alderen 6-12 år, og Chilled udbydes til unge mellem 13-17 år. Vi bestræber os på at danne grupper for børn inden for den samme alder, således at børnene/unge får størst mulighed for at møde genkendelse og få gavn af hinanden.

Hvis du har/kender et barn, som er bekymret eller angst, og du kan svare ja til nedenstående punkter, er Cool Kids/Chilled måske et relevant tilbud. 

 1. Dit barn er mellem 6-17 år
 2. Angsten forstyrrer dit barns udvikling og dagligdag.
 3. Angsten har stået på over noget tid (3 mdr. eller mere).
 4. Angsten er urealistisk og skyldes altså ikke umiddelbart andre forhold i barnets liv, hvor barnet reelt har grund til at være bekymret (fx kritisk sygdom i familien, mobning, problematisk skilsmisse eller lign.)
 5. Barnet kan socialt, koncentrations- og adfærdsmæssigt fungere i en gruppe med andre børn.

Særligt til professionelle omkring et barn med angst

Da børn med angst typisk begår to tankefejl - at overvurdere sandsynlighed og konsekvens ved at noget frygtet sker - har man som voksen omkring et barn med angst, en vigtig rolle i at øve sig på at blive den gode detektiv, der nysgerrigt spørger ind til barnets oplevelse af verden. På den måde kan barnet få hjælp til at finde på mere realistiske tanker omkring frygtede situationer. Det er vigtigt, at barnet selv finder svarene fremfor at få dem givet. Spørgsmål kunne eksempelvis være:

- Er der andre måder at forstå situationen på?
- Hvad ville du sige til/tænke om en ven, der var i samme situation som dig?
- Hvor sandsynligt er det, at det frygtede kommer til at ske?
- Har du nogensinde oplevet det før - hvad skete der da - hvor længe blev det ved - er det stadig sådan?
- Hvilke handlemuligheder har du i situationen?

Hvis barnet oplever meget ængstelse i skoletiden kan det være nødvendigt at reducere i de krav, der stilles, mens barnet er på venteliste. Et for højt alarmberedskab mindsker evnerne til at bruge de kognitive evner, der er nødvendige for læring. Forsøg at indgå aftaler med barnet og deres forældre, hvor I ved, barnet kan opnå mestring, men vær opmærksomme på, ikke at støtte op om undgåelsesadfærd – det kan understøtte barnets fornemmelse for ikke at kunne håndtere det frygtede. Hvis det er i skolen, I først opdager problematikken, er det vigtigt at gå i dialog med familien, da forældrene skal være indstillede på at indgå i et evt. senere gruppebehandlingsforløb.  I kan henvende jer til PPR, som I plejer, men vær opmærksomme på, at det kræver forældres accept og deltagelse for at Cool Kids kan komme på tale.

Hvis I gerne vil have rådgivning omkring ovenstående, skal I henvende jer den traditionelle vej gennem Henvendelsesskemaet, hvor I på den vis får kontakt og tid til at mødes med psykologen, der betjener jeres område.

Hvordan indstiller jeg et barn i Mariagerfjord Kommune til Cool Kids

 • Kontakt rettes til PPR via skemaet for henvendelse.
 • PPR indkalder til møde med psykologdeltagelse
 • På mødet drøftes problematikken hvorefter psykologen i området kan henvise barnet til ventelisten for Cool Kids/Chilled
 • Inden gruppeopstart vil udvalgte familier på ventelisten blive kontaktet mhp. en afklaringssamtale, hvor vi vil undersøge, om barnet og I opfylder kriterierne for gruppebehandlingen
 • Hvis vi vurderer, at Cool Kids/Chilled er relevant, tilbyder vi jer en plads i gruppen, så snart vi har plads
 • Hvis vi ikke kan tilbyde at starte en gruppe i dit barns aldersgruppe, vil I fortsat stå på venteliste, indtil der kan oprettes en passende gruppe.

Der oprettes 1-2 forløb per halve år med udgangspunkt i ventelisten. Vi starter holdene op omkring oktober og februar. Vi kan ikke på forhånd give besked om, hvilken aldersgruppe tilbuddet henvender sig til, da det afhænger af sammensætningen af ventelisten.

Kontakt


PPR/Videnscenter


Opdateret 10.03.22    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?