PPR projekter


Projekter er det første i en nyudvikling af PPR/Videnscenter, der fremadrettet og blandt andet på baggrund af efterspurgt viden fra praksis, vil sætte projekter i søen, der ud fra blandt andet forskning, skal klæde den enkelte professionelle på til de udfordringer, som vedkommende kan stå med i sin dagligdag.

PPR projekter

”Projekter” er del af nyudviklingen i PPR+ Mariagerfjord, hvor vi fremadrettet vil arbejde mere målrettet med problemer, der har en ’generel karakter’.

Hvilke projekter vi sætter i gang afhænger af, hvad forældre og fagpersoner efterspørger i kommunen.

Et projekt kan overordnet deles ind således:

1. Undersøgelsesfasen

Her undersøger vi problematikken nærmere. Måden vi gør dette på, vil være forskellig fra projekt til projekt, men vi vil altid forholde os til erfaringer i Mariagerfjord Kommune og relevant forskning. Vi vil arbejde målrettet med at indsamle relevant data og derefter analysere det. Det kan vi blandt andet gøre ved at inddrage jer fra praksis og gennem samarbejde med universiteterne.

2. Produktfasen

Når vi gennem undersøgelsesfasen er nået frem til en art ’konklusion’, vil vi forholde os til, hvilken eller hvilke typer produkter, som er mest hensigtsmæssige for det givne projekt. Det kan eksempelvis være, at forældre og fagfolk mangler viden, og vi derfor skal lave en pjece og nogle informationsmøder. Det kan også være, at der er brug for noget helt andet, som for eksempel at vi støtter skolen eller dagtilbuddet i at mødes med forældre omkring et specifikt tema. Når produkterne er på plads, kan man sådan set sige, at projektet er afsluttet, fordi vi ikke umiddelbart vil vende tilbage til undersøgelsesfasen og produktfasen, medmindre vi bliver opmærksomme på, at der er noget, der for eksempel skal nytænkes.

3. Formidling

Til sidst vil vi lægge en plan for, hvordan vi kan formidle et projektets produkter, så vi på bedst muligt vis bidrager til at omsætte den viden, vi har skabt sammen med jer og andre samarbejdspartnere. Så snart vi er nået til denne del, vil projektets produkter også kunne findes selvstændigt på hjemmesiden, og man vil derefter fremadrettet kunne efterspørge det.

Nedenfor ses nogle af vores igangværende projekter. Vi har skrevet en kort formulering om dem, så du kan få en fornemmelse for, hvad det enkelte projekt indeholder. Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

PPR projekter

Mange forældre og lærere oplever, at børn og unge kan have en modstand mod at bruge hjælpemidler, når de har vanskeligheder med at læse og stave.

Vi har i Mariagerfjord haft et samarbejde mellem børn/unge, lærere og PPR. Her har vi undersøgt denne modstand.

Hvad kan jeg gøre som forældre?

Vi nåede frem til, at det er vigtigt, at du som forældre bakker op om dit barn, f.eks.:

 • Tal med dit barn om det at være ordblind
 • Fortæl dit barn, hvis du selv er ordblind. Hvis du selv er ordblind, så er det vigtigt, at du også selv forholder dig til de forskellige punkter sammen med dit barn
 • Spørg dit barn, hvordan det synes, det er at være ordblind
 • Tal med dit barn, hvis der er noget, det synes er vanskeligt
 • Tal med dit barn om, at man f.eks. ikke er ”dum”, fordi man er ordblind og sig f.eks. til dit barn, at det ikke er snyd at bruge hjælpemidler
 • Fortæl dit barn, at det kan være svært at være ordblind, og at det kan kræve et stort arbejde
 • Sørg for, at du kender til dit barns hjælpemidler. Sid med ved siden af, når barnet bruger det og hjælp ved behov
 • Mind dit barn om at bruge sine hjælpemidler, i skolen som i fritiden
 • Sæt dig ind i dit barns muligheder for hjælp på skolen. Gå i dialog med skolen, herunder læsevejleder
 • Hjælp dit barn til at søge fællesskaber med andre ordblinde, hvis dit barn ønsker det
 • Søg selv fællesskaber for forældre til ordblinde børn, hvis du har behov for det

Har du brug for mere råd og vejledning om ordblindhed og hjælpemidler?

Vi vil opfordre dig til at tage kontakt til læsevejlederen på dit barns skole.

Du/I er også meget velkommen til at kontakte PPR ved behov.

Projektresume

Projekt Angst tager afsæt i, at PPR medarbejdere oplever, at flere lærere, pædagoger og forældre beskriver angstproblematikker hos børn. Vi oplever, at der er en del tvivl om, hvad angst egentlig er, hvad der forårsager det, samt hvordan det er mest hensigtsmæssigt at håndtere det. I PPR har vi iværksat et projekt, som har til formål at gøre os klogere på angstproblematikker hos børn - hvad vil det egentlig sige at have angst, og hvad kan der ligge til grund for, at angsten udvikles? Vi arbejder i projektet med at redegøre for begrebet angst, for hvordan angst også er opstået i et historisk perspektiv, og hvordan det har ændret sig gennem tiden ud fra forskellige psykologiske perspektiver.

Formålet ved at undersøge udviklingen af begrebet er at skabe et fælles udgangspunkt for vores (PPR, skoler, dagtilbud og forældre) forståelse af, hvad angst er. Her er vi meget optaget af at se på den kontekst (for eksempel hjemmet, klasseværelset eller stuen i dagtilbuddet) og det samfund, angsten udspiller sig i for at forstå, hvordan dette også kan have indvirkning på det stigende antal angstproblematikker, vi ser. Hvad bliver angsten et udtryk for, og hvad kan vi gøre for at komme disse angstproblematikker til livs?

Kontakt


PPR/Videnscenter


Opdateret 12.05.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?