Vejledning og støtte for dig der bor i eget hjem


Hvis du som følge af fysiske og psykiske udfordringer har behov for støtte i hverdagen, har vi forskellige tilbud. Alle tilbuddene kræver en visitation fra Specialrådgivningen.

Støtte i hverdagen

Hvis der er vurderet at du skal modtage socialpædagogisk støtte, hvor Pædagogik og Socialpsykiatri er valgt som udfører, vil du af din rådgiver blevet oplyst om, at hjælp i form af socialpædagogisk støtte kan, efter en nærmere vurdering af dine konkrete behov og muligheder, ydes på forskellige måder. For eksempel ved besøg i dit hjem eller gennem vejledning i grupper udenfor dit hjem eller via digitale medier.

Det vi arbejder sammen med dig om, er de mål der står i den handleplan/indsatsplan der er udarbejdet sammen med din rådgiver i specialrådgivningen.

Sådan modtager vi dig og planlægger dit forløb

Når vi modtager oplysninger om dig, herunder din indsatsplan indeholdende de mål du har sat sammen med din rådgiver i forhold til dit forløb hos os, vil vi kontakte dig, for sammen med dig at planlægge opstart og forløb.

Planlægning af dit forløb tager udgangspunkt i den handleplan/indsatsplan der er udarbejdet i samarbejde med din sagsbehandler og den dialog der efterfølgende er med din vejleder. Dialogen med vejleder tager udgangspunkt i et konkret forslag udarbejdet af os.

Formålet med socialpædagogisk støtte er at yde hjælp til selvhjælp, således at du som borger kan leve et liv på egne betingelser. Jo mere selvhjulpen du kan blive, desto bedre mulighed for at leve et selvstændigt liv har du.

Derfor udfører f.eks. en vejleder ikke opgaverne for dig, men lærer dig selv at blive i stand til at udføre bl.a. huslige opgaver, kontakt til myndigheder m.v.

Målet er, at du kan bevare eller forbedre dine psykiske, fysiske eller sociale funktioner. Formålet med hjælpen er i øvrigt afhængig af dit funktionsniveau. I nogle tilfælde er der fokus på at udvikle og vedligeholde dine personlige færdigheder, og i andre tilfælde er der fokus på at yde en sådan støtte, at du som borger kan opnå og fastholde egen identitet samt opnå en mere aktiv livsudfoldelse.

Valg af forløb til dig

Hos Pædagogik og Socialpsykiatri vil socialpædagogisk støtte som udgangspunkt altid foregå i en gruppe. Valg af den konkrete gruppe og forløbets varighed sker i samarbejde med dig og altid med udgangspunkt i dine mål med forløbet hos os. Ved første samtale med en vejleder vil vedkommende tage udgangspunkt i et konkret forslag udarbejdet af os i forhold til hvilket forløb vi vurderer kan give dig bedst mulighed for leve et selvstændigt liv.

Individuelle forløb sker ud fra en konkret vurdering. Individuelt støtte kan ske i dit hjem, på værestederne, pr skærm eller telefon samt andet relevant sted aftalt med den vejleder du har i dit forløb.

Alle forløb, både gruppe og individuelle, er altid på 3, 6, 9 eller 12 måneder. Når forløbet nærmer sig afslutningen vurderes der og aftales med din vejleder, eventuelt i samarbejde med din rådgiver, om dine mål er indfriet eller der skal planlægges et nyt forløb.  

Hvis det af myndighed er vurderet, at du skal tilbydes et mestringsforløb vil du sammen med en vejleder arbejde med det formål, at du bliver i stand til at mestre egen hverdag uden støtte efter endt forløb eller have afklaret hvilket behov der er for støtte efter endt forløb.

Forløbet har en varighed på max 3 måneder, men kan afsluttes tidligere såfremt det vurderes i samråd med vejlederen.

I perioden vil du og din støtteperson arbejde med:

  • Din livskvalitet, herunder at aktivere eller udbygge dit netværk 
  • Din kontrol over egen livssituation og frihed til at kunne bestemme over dig selv
  • Dine muligheder for job eller uddannelse
  • Dine muligheder for at benytte de almindelige sundheds-, forenings og frivillige tilbud
  • Din oplevelse af sammenhæng og mening i livet.

”Psykoedukation” er et nystartet tilbud til borgere i Mariagerfjord Kommune. Tilbuddet henvender sig til borgere med en diagnose, som godt kunne tænke sig at få mere viden om diagnosen og samtidig blive klogere på sig selv.

Ved hver mødegang vil der være oplæg om én bestemt diagnose. Når vi kommer omkring flere forskellige diagnoser, vil man på et tidspunkt i forløbet også lære noget om sin egen. Derudover vil hver mødegang centrere sig omkring et tema, som vedrører alle, ligegyldigt hvilken diagnose, man har. Dette kan f.eks. være egenomsorg, stresshåndtering, livsstil, mindfulness etc.

Der vil være veksling mellem oplæg fra gruppelederen, power point oplæg, tegning på tavle, og derudover små øvelser i grupper og erfaringsudveksling hele gruppen imellem.

Formålet med ”psykoedukation” er at opnå viden og indsigt, som man kan tage med sig og anvende i sit eget liv og hverdag. Som overskriften siger, er temaet psykoedukation, hvilket vil sige, at det ikke er psykoterapi, men derimod læring, så der bliver mulighed for at sparre med andre og erfaringsudveksle. Ved hver session vil man få en lille opgave med hjem, som omhandler noget fra dagens tema. På den måde får man også rig mulighed for at komme ud og anvende teorien i praksis. 

Det praktiske

Forløbet foregår i en gruppe af 6-8 deltagere med en fast mødeleder. Der er både mulighed for at deltage på et formiddagshold eller et eftermiddagshold, og mødegangene er hver 14. dag. Forløbet består af otte mødegange af to timers varighed, inkl. en kort pause. Et forløb vil derfor vare i ca. fire måneder.

Formiddagsholdene ligger fra kl. 10.00-12.00, og eftermiddagsholdene foregår fra kl. 15.00-17.00. Torsdag i lige uger afholdes holdene i Hobro, mens de i ulige uger vil foregå i Hadsund. Man deltager fast på ét hold. Som udgangspunkt vil mødegangene foregå på værestederne.

Inden opstart i et forløb, vil man blive indkaldt til en forsamtale, som varetages af gruppelederen. Dette er blandt andet for sikre, at dette er det rette tilbud.

Kunne du være interesseret i at deltage i et forløb, eller vil du vide mere, så er du velkommen til at henvende dig på tlf. 20 54 44 69.


En "Støtte Kontakt Person" er en person, som opsøger sårbare borgere, der ikke magter at søge hjælp selv. Alle kan henvende sig til en SKP (Støtte Kontakt Person), både pårørende, bekymrede naboer, offentlige instanser med mere.

Læs om Støtte og kontaktordningen.

Vi har to væresteder i Mariagerfjord Kommune.

Du kan læse mere om dem på denne side.

Opdateret 30.11.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?