Puljer og tilskud


Foreninger og enkeltpersoner kan søge Mariagerfjord Kommune om tilskud til f.eks. lokaler, medlemmer, talentudvikling mv. Her kan du læse om de forskellige puljer samt muligheden for fundraising.

Puljer

Mariagerfjord Kommune udbyder en fast årlig pulje til projekter i kommunens 23 forsamlingshuse.

Ansøgningsfrist i 2021: 6. april 2021.  

For spørgsmål kontakt:
Jonathan Marc V Linnemann, tlf.: 24 66 41 74, jonli@mariagerfjord.dk 

Projektpuljen

I 2021 udbydes en projektpulje på ca. 190.000 kr. til et antal projekter i kommunens forsamlingshuse. Der er fortsat fokus på energiprojekter, men almindelige større ombygnings- og vedligeholdelsesprojekter kan også støttes. Der kan max. opnås 50.000 kr. i projektstøtte.

Ansøgningsprocedure

Ansøgningsfrist: 6. april 2021 

Ansøgningsskemaet udfyldes online.

Hent ansøgningsskema. 

Indkomne ansøgninger sendes elektronisk via Emply Project til urafstemning blandt alle forsamlingshuse.

Forsamlingshusenes stemmer skal være indgivet elektronisk via Emply Project.

Ultimo april eller primo maj: Fællesmøde i Forsamlingshusenes Samråd, hvor det afsløres, hvem der modtager projektmidler. Invitation til mødet sendes til bestyrelsesformand og kasserer i alle forsamlingshuse.

Afstemningsregler:

Alle forsamlingshuse får elektronisk adgang til de indkomne projekter med henblik på en urafstemning. Der kan afgives prioriteret afstemning efter nærmere retningslinjer. Der kan ikke afgives stemmer til eget projekt.

Som tidligere år er der ikke fradrag til forsamlingshuse, der de seneste to år har modtaget projektmidler. Det blevet besluttet i Forsamlingshusenes Samråd, at 3 større projekter kan støttes med kr. 50.000 og øvrige ansøgninger kan støttes med op til kr. 25.000.

Spørgsmål m.v.

Spørgsmål med videre kan rettes til Jonathan Marc V Linnemann, tlf. 24 66 41 74, mail: jonli@mariagerfjord.dk Fagenheden for Kultur og Fritid

eller Forsamlingshusenes Forretningsudvalg:

 • Holger Andersen, Hvornum Kultur- og Forsamlingshus, 9500 Hobro, 30709046, holgers@live.dk

Hent ansøgningsskema til Forsamlingshusenes Projektpulje 2021. 

Hent skema til klarmelding for forsamlingshusenes projektpulje. 

Mariagerfjord Kommune har en pulje, der er med til at sikre, at ingen børn og unge, under 25 år og med bopæl i Mariagerfjord Kommune, er udelukket fra at deltage i fritidsaktiviteter af økonomiske årsager. Der er løbende ansøgningsfrist. 

Frikortsordning til Fritidsaktiviteter

Formål:

 • At sikre at ingen børn og unge er udelukket fra at deltage i fritidsaktiviteter af økonomiske årsager.
 • At understøtte ressourcesvage børn og unges muligheder for at deltage i fritidslivet, som en støtte til den personlige og sociale udvikling.

Hvem er omfattet af ordningen:

 • Alle børn og unge i aldersgruppen op til det fyldte 25 år, som er bosiddende i Mariagerfjord Kommune.

Hvad kan der søges til:

 • Dækning af medlemskontingent i lokalforeninger (idrætsklubber, kulturelle foreninger, spejderorganisationer m.v.). Der ydes maksimalt 1.000 kr. pr. år. Foreningen kan vælge selv at dække evt. restudgift, således at der bliver kontingentfritagelse.
 • Dækning af egenbetaling vedr. fritidsundervisning (f.eks. soloundervisning eller holdundervisning i musik-, billed- og dramaundervisning samt Marthaskoleundervisning i Ungdomsskolen). Der ydes maksimalt 1.500 kr. pr. år. Såfremt der er venteliste til den pågældende aktivitet, gives der ingen særlige fortrin.
 • Helt eller delvis dækning af deltagelse i arrangementer, stævner, lejre, m.v. i foreningsregi eller i relation til Ungdomsklubber, Ungdomsskole, Kulturskole m.v. Alle ansøgninger dækker en periode på et år (en sæson). Ansøgning kan forlænges.

Hvem kan søge:

Ordningen kan IKKE søges direkte af børn/unge og deres forældre.

Flg. har mulighed for at fremsende ansøgning på vegne af børn og unge:

 • Bestyrelsesmedlemmer/ instruktører i lokale foreninger, spejdergrupper m.v.
 • Ledelse/medarbejdere i Kulturskolen og Ungdomsskolen
 • Ledelse/medarbejdere i folkeskoler, specialskoler, friskoler m.v.
 • Sagsbehandlere m.v. i kommunens Fagenhed for Børn og Familieafdeling

Hvordan kan der søges?

Ansøgningsskema udfyldes og indsendes elektronisk på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside. Gå til ansøgningsskema til frikortsordningen.

Sagsbehandlingstiden vil være max. 2 uger. Fagenheden vil i nogle tilfælde indhente nærmere oplysninger i relation til ansøgningen. Det bevilgede beløb overføres direkte til forening, institution m.v.

Ordningen evalueres løbende.

Vær opmærksom på, at ansøgningsproceduren er ændret og nu foregår elektronisk.

For yderligere spørgsmål kontakt: Maria Grønhøj Bisgaard, mabis@mariagerfjord.dk97113506

Puljen er en engangspulje, som udbydes i sidste halvdel af 2021. Puljen er lavet for at hjælpe foreningerne godt i gang igen oven på en udfordrende tid med Corona. Puljens formål er at støtte op om foreningers tiltag for at fastholde medlemmer og tiltrække nye medlemmer.
Puljen er på i alt 200.000 kroner.

Hvem kan søge:
Alle folkeoplysende foreninger i Mariagerfjord Kommune kan søge puljen.
Puljen yder tilskud til:

 • Opstart af nye aktiviteter i foreninger, som ikke hidtil har været en del af foreningens udbud af aktiviteter.
 • Profilering af foreningens aktiviteter, eksempelvis via åbent hus, samarbejde med skole, markedsføring eller lignende.
 • Afvikling af arrangementer, der har til formål at tiltrække nye medlemmer til foreningerne.
 • Puljen kan yde tilskud til materialer, udstyr, honorarer, markedsføringsudgifter.
 • Der kan maksimalt ydes tilskud på 15.000 kroner fra puljen til hver aktivitet, og tilskuddet kan maksimalt udgøre 75 % af den samlede udgift. (Altså 25% i egenfinansiering).
 • Aktiviteter der modtager støtte fra puljen skal være afholdt senest 1. april 2022


Ansøgningsprocedure:
Ansøgningsfrist er den 1. september 2021
Ansøgninger skal indeholde beskrivelse af aktivitet, dato for afholdelse samt budget.
Efter aktiviteten skal foreningen indsende dokumentation for afholdelses med bilag som dokumenterer afholdte udgifter.
Fagenheden for Kultur og Fritid gennemgår ansøgninger efter fristens udløb og udvælger de ansøgninger, der modtager støtte fra puljen.
Alle ansøgere kan forvente svar på deres ansøgning senest den 10. september.

Gå til ansøgningsskema.

Landdistriktsrådet støtter hvert år en lang række større eller mindre projekter i landsbyerne. Der kan forventes et max. tilskud på kr. 25.000 pr. projekt.
Projektpuljen udbydes én gang årligt.

Frist for 2021 er 6. april.

Hent ansøgningsskema for 2021.

For spørgsmål kontakt:
Jonathan Marc V Linnemann, tlf: 24 66 41 74, jonli@mariagerfjord.dk

Hent skema til klarmelding for 2020.

Vejledning til ansøgningsskema for Landdistriktsrådets projektpulje

Generelt om projektpuljen

Gennem projektpuljen kan lokalområderne fremsende ansøgning med henblik på økonomisk støtte til større eller mindre projekter i det enkelte lokalområde eller på tværs af flere lokalområder. Projektpuljen administreres af Landdistriktsrådet, der en gang årligt træffer afgørelse om støtte til et antal projekter.

Der kan max. forventes et tilskud på kr. 25.000 pr. projekt, og der skal tilstræbes en passende geografisk fordeling af projektmidlerne.

Eksempler på projekter, der kan opnå støtte fra projektpuljen:

 • Anlægsprojekter: f.eks. etablering af bålfaciliteter, legeplads, sportsfaciliteter, anlæg af sti, etablering af bådebro m.v.
 • Rekvisitter/inventar m. v.: f.eks. indkøb af legeredskaber, kanoer, klatreudstyr, computere til net café m.v. Det er en fordel at søge til rekvisitter m.v. som man villigt stiller til rådighed for andre lokalområder. Disse ansøgninger kan muligvis opnå et tilskud ud over kr. 25.000.
 • Arrangement(er): f.eks. foredrag, koncerter, teaterforestillinger, udstillinger m.v.
 • Informationsopgaver m.v.: f.eks. udgivelse af lokalt blad, etablering af hjemmeside, informationstavler m.v.
 • Øvrig type projekter: f.eks. afvikling af kurser, udveksling med landsbysamfund i venskabskommuner m.v.

Særlige indsatsområder

Landdistriktsrådet ønsker, at fremme projekter som kan gavne et større geografisk område, f.eks. i forhold til fælles grej (telt, grill eller andet), der kan udlånes på tværs.

Landdistriktsrådet ønsker en passende balance mellem fysiske projekter (anlæg m.v.) og kulturelle/sociale projekter. Projekter, der fremmer samarbejdet mellem flere lokalområder har høj prioritet. Det har betydning, at man i ansøgningen kan godtgøre, at projektet har langsigtet betydning for lokalområdets udvikling.

Dertil vægtes ansøgninger, der understøtter Mariagerfjord Kommunes Landdistriktspolitik. Indsatsområderne i Landdistriktspolitikken er:

 • Det gode hverdagsliv for alle i landsbyerne og det åbne land (godt foreningsliv, nærhed og sammenhængskraft, sund livsstil, adgang til naturen m.v.)
 • Gode mødesteder skaber rammer om aktiviteter og sammenhold (forsamlings- og klubhuse, legeog aktivitetspladser m.v.)
 • Et forbedret fysisk miljø i landsbyerne 
 • En dynamisk erhvervs- og bosætningsindsats afpasset de lokale muligheder (etablering af virksomheder m.v.)
 • En sammenhængende infrastruktur i hele kommunen (gode stier og veje, kollektiv trafik, internet og mobildækning m.v.)

Hvem kan søge?

Foreninger, grupper og enkeltpersoner kan søge projektpuljen. Samarbejdsprojekter prioriteres iht. de beskrevne indsatsområder. Det anbefales at lokalrådet medvirker i koordinering af evt. flere projekter fra samme lokalområde.

Ansøgningsskema

Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk og kan findes på www.mariagerfjord.dk/Landdistrikter.

 • I skemaet angives så præcis adresse/matrikelnummer som muligt. Ligeledes har det stor betydning, at ejerforhold er angivet præcist.
 • Projektets budget skal vedhæftes ansøgningen og indeholde præcis angivelse af tilskudsbehovet fra projektpuljen.
 • Landdistriktsrådet kan imødekomme større ansøgninger, såfremt projektet vurderes at have en særlig betydning for borgere på tværs af flere lokalområder.
 • Husk at indregne evt. udgifter til byggetilladelser eller andre offentlige gebyrer.
 • Såfremt projektet er medfinansieret fra andre puljer vedlægges kopi af støttetilsagn. Ligeledes angives hvornår et evt. svar fra andre puljer kan forventes.
 • Egen frivillig arbejdskraft kan indgå i medfinansieringen. Indsatsen takseres til 100 kr. pr. frivilligtime.
 • Forventet projektstart angives.
 • Såfremt projektet tildeles midler vil ansøgeren modtage et link til en klarmeldingsblanket, som skal udfyldes når ansøger er klar til at gå i gang med projektet og senest 1 år efter bevillingen. Herefter udbetales tilskudsbeløbet til ansøgeren.
 • Forventet projektafslutning angives. Særskilt projektregnskab indsendes til Fagenheden for Kultur og Fritid senest 1 måned efter projektafslutning.
 • Såfremt projektet ændres undervejs, skal der indhentes skriftlig tilladelse hertil fra Landdistriktsrådet. I modsat fald kan det bevilgede tilskud forlanges tilbagebetalt.
 • Det er ansøgerens eget ansvar at overholde gældende lovgivning og planlægning. På Mariagerfjord Kommunes hjemmeside er der en kortside med oplysninger om fx bygge- og beskyttelseslinjer og lokalplaners afgrænsning. Brug linket http://drift.kortinfo.net/map.aspx?site=mariagerfjord&page=mariagerfjord+kommune og klik på ”Klik her for at se kort over mariagerfjord kommune” for at komme frem til kortsiden. Det er vigtigt, at ansøger forud for indsendelse af ansøgning har kontaktet offentlige myndigheder om disse forhold, samt indhentet de fornødne tilladelser.
 • Ansøgeren skal desuden tage stilling til forhold vedr. vedligeholdelse og drift, herunder løbende rengøring og udgifter til vand, kloak og el.  

Generelt vedr. ansøgninger om etablering af legepladser

 • Kræver byggetilladelse, dvs. der skal fremsendes tegninger med situationsplan og samlingsdetaljer (Bygningsreglementet af 1995, hvor der refereres til DS – standarder).
 • Kommer på en liste over legepladser i Mariagerfjord Kommune, som Byggeafdelingen udarbejder. Derefter vil legepladserne senere blive gennemgået mht. sikkerhed af et eksternt konsulentfirma.
 • Det er altid ejeren af grunden, der har ansvaret. Det eneste, der evt. senere kan fritage grundejeren for ansvaret er, at det eksterne konsulentfirma siger god for sikkerheden. På baggrund af denne godkendelse vil Mariagerfjord Kommune muligvis være i stand til at få udarbejdet et juridisk dokument, der definerer ansvaret. Alternativt kan grundejer overdrage arealet til legepladsindehaveren. Ansvarshaver skal være forsikret.

Spørgsmål i relation til ansøgningen, kontakt da:

Jonathan Marc V Linnemann – Kultur og Fritid – 24664174 – jonli@mariagerfjord.dk

Spørgsmål om politiske forhold, kontakt da Landdistriktsrådet: Kim Knudsen – Formand –20132272 – kim_knudsen@post.tele.dk

Ansøgningsprocedure

Medio januar – primo april: Lokalområderne forbereder projektansøgninger.

D. 6. april 2021: Ansøgningsfrist.

April 2021: Kommunens forvaltninger og Landdistriktsrådets medlemmer vurderer ansøgninger.

Ultimo april: Alle ansøgere får svar. Svaret indeholder Landdistriktsrådets evt. bemærkninger vedr. forhold, der skal opfyldes, inden projektet kan realiseres. Projekter, der modtager tilsagn om støtte, får desuden tilsendt link til klarmeldingsskema.

Hvis ikke andet er aftalt skal projektet være påbegyndt senest d. 31. august 2021.

Mulige medfinansieringskilder:

Projekter der søger midler i Landdistriktsrådets projektpulje har mulighed for at søge supplerende tilskud i LAG-Himmerland, der administrerer EU's landdistriktsmidler. Nærmere vilkår for støtte fra LAG kan ses på www.lag-himmerland.dk eller ved direkte kontakt til koordinator Anne Ritman på tlf: 97113508.

Idrætsforeninger har mulighed for at ansøge om tilskud til indkøb af mål og net til udendørs brug.

Ansøgningsfrist en gang årligt.

For yderligere spørgsmål kontakt:
Niels Sørensen, 97 11 35 01, nisoe@mariagerfjord.dk  

Der kan søges økonomiske midler til øvrige projekter med videre ved direkte ansøgning til Udvalget for Kultur og Fritid.

For spørgsmål kontakt:

Fagenheden for Kultur og Fritid på kulturfritid@mariagerfjord.dk.   

Formål

Udviklings- og Talentpuljen har til formål at støtte op om nye initiativer til udvikling af foreningerne og/eller til talentudvikling i Mariagerfjord Kommune.

Puljen skal være med til at sikre den fortsatte udvikling af de mange talenter, der er i Mariagerfjord Kommune. Arbejdet med at finde og udvikle talenterne og gøre dem til vindere får større og større værdi i fremtiden.

Det er ikke alene et spørgsmål om at tilbyde de bedste faciliteter og vilkår, men også at styrke sammenholdet og derigennem bibeholde motivationen i det videre forløb. Vi skal tænke uden for boksen og arbejde på tværs af klubfarve og bygrænse og skabe rollemodeller for børn og unge i hele Mariagerfjord Kommune.

Der kan ikke forventes tilskud til forplejnings- og transportudgifter.

Tilskudsbehovet fra Udviklings- og Talentpuljen skal være på minimum kr. 10.000. Påtænkte mindre ansøgninger henvises til lokale fonde og eventuelt Idrætsrådet.

Der er en øvre grænse på to ansøgninger pr. ansøger pr. år. Dog kan der være undtagelser, fx hvis ansøger er en flerstrenget forening.

Hvem kan søge?

Alle foreninger kan søge Udviklings- og Talentpuljen. Det er ikke et krav, at man er en godkendt folkeoplysende forening, såkaldte selvorganiserede kan også søge.

Hvad kan puljen søges til?

Puljen kan søges til udviklings- og talentarbejde,

 • der har et folkeoplysende sigte.
 • der giver nye lærings- og aktivitetsmuligheder for borgerne i Mariagerfjord Kommune.
 • der kan motivere borgere, der ikke i forvejen er aktive på fritidsområdet til at være aktive fremadrettet.
 • nye tværgående samarbejder og tik nye organisationsformer, der kan give borgerne nye aktivitetsmuligheder.
 • der støtter talentudvikling i kommunen.
 • der arbejder med udvikling af talenter særligt på tværs af klub-, fag- og bygrænser.
 • der er rettet mod en individuel udøver, så længe udøveren er over 12 år. Der kan dog søges til udøvere under 12 år, så længe det handler om udviklingen af miljøet omkring udøveren, således foreningen og andre udøvere får gavn af midlerne i fremtiden. 

Ansøgningsfrister og sagsbehandling

Ansøgninger kan indsendes løbende. Foreningsrådet behandler ansøgningerne 2-4 gange årligt, hvor rådet prioriterer puljens midler ud fra de indkomne ansøgninger. 

Foreningsrådet kan stille krav om egenfinansiering – frivillige mandetimer kan medregnes som egenfinansiering.

Ansøgningsskema findes på www.mariagerfjord.dk / Kultur, Idræt og Fritid.

Udbetaling

Bevilget tilskud udbetales ved projektets igangsættelse.

ved tilskud over 100.000 kr. udbetales 80 % af tilskuddet ved projektets start, og resten ved afrapportering

Klarmeldingsskema fremsendes sammen med bevillingen.

Afrapportering

Når projektet er gennemført, skal der indsendes regnskab/dokumentation herfor.

For folkeoplysende foreninger skal regnskabet være underskrevet af foreningens formand og kasserer.

For selvorganiserede skal regnskabet være underskrevet af mindst 2 personer.

Der er krav om registreret revisor på regnskabet ved bevilgede tilskud over 100.000 kr.

Projekterne skal påbegyndes indenfor 1 år efter bevillingen er givet, ellers frafalder tilskuddet.

Beløb, der ikke er brugt i overensstemmelse med de forudsætninger, der er lagt til grunde for bevillingen, skal tilbagebetales.

Hvis puljen ikke bliver brugt, overføres restbudgettet til næste regnskabsår.

 

Frister i 2021

 • 3. januar, kl. 12.00
 • 1. november kl. 12.00

For yderligere spørgsmål kontakt:
Niels Sørensen, idræts- og fritidskonsulent på tlf.: 97 11 35 01 eller nisoe@mariagerfjord.dk
Maria Bisgaard, administrativ medarbejder på tlf.: 97 11 35 06 eller mabis@mariagerfjord.dk  

Hent ansøgningsskemaet til Udviklings- og Talentpuljen.

Hent skema for klarmelding til Udviklings- og Talentpuljen.

Gå til oversigt over ansøgninger med beslutninger.

 

Udviklingspuljen har til formål at støtte følgende indsatsområder for idrætshaller i Mariagerfjord Kommune.

 • igangsætning af nye aktiviteter
 • fælles ansættelse af udviklingsmedarbejder
 • styrke netværket imellem de ansatte i hallerne
 • Aktivitetsbonus ved forhøjet aktivitetsniveau

Læs mere om spillereglerne her.

Gå til ansøgningsskema.

Der er løbende ansøgningsfrist.

Vedligeholdelses- og energipuljen er en pulje, som foreningerne kan søge til større vedligeholdelsesopgaver m.v.

Ansøgningsfrister for 2021

 • 20. februar
 • 10. september (åbnes fra d. 1. maj) 

For yderligere spørgsmål kontakt:

Niels Sørensen, idræts- og fritidskonsulent, 97 11 35 01, nisoe@mariagerfjord.dk

Læs reglerne for Vedligeholdelses- og energipuljen.

Gå til ansøgningsskema.

Gå til klarmeldingsskema - skal bruges når I er klar til at gå i gang med projektet.

Tilskud

Fundraising

Fundraising handler om at skaffe midler til nye udviklingstiltag i fx et lokalområde eller en sportsklub. Det kan være rekreative eller humanitære aktiviteter eller det kan være byfornyelse og landsbyudvikling.


Fundraising handler ikke kun om at skrive ansøgninger. Fundraising er også at planlægge, hvordan man skaffer midler i år, til næste år og næste år igen. Man behøver ikke være professionel for at fundraise, men det kræver et godt forarbejde, tid og en rigtig god projektidé for at få økonomisk støtte fra de mange private fonde og offentlige puljer, der findes.


Mariagerfjord Kommune har oprettet et abonnement på Foreningsguiden - www.foreningstilskud.dk, som gælder for alle foreninger i Mariagerfjord Kommune. Foreningsguiden er et fundraisingværktøj og indeholder bl.a. en tilskudsdatabase, hvor man kan søge efter puljer og fonde, abonnere på nyhedsbreve med relevant info om fundraising, søge efter samarbejdspartnere med mere.

Du kan via dette link oprette dig som bruger på www.foreningstilskud.dk.

Kontakt


Kultur- og Fritid


Opdateret 09.07.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?