Bygge- og anlægsaffald


Bygge- og anlægsaffald skal sorteres og genanvendes i størst mulig omfang. Dette nedbringer mængden af affald til forbrænding og deponering, og mindsker forbruget af ressourcer.

Bygherren har pligt til at anmelde affald som opstår ved nedrivninger, renoveringer, tilbygninger og nybyggerier hvis:

 • Der er over 1 tons affald.

Alle typer affald skal anmeldes uanset om det er forurenet, genanvendeligt, forbrændings- eller deponeringsegnet. 

Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes i Byg og Miljø.

Farligt affald

Indgår der farligt affald i byggeaffaldet, skal det anmeldes og håndteres særskilt som farligt affald.

Hvornår kan bygninger indeholde miljøfremmede stoffer?

Ved nedrivningsarbejder, renoveringsarbejder samt vedligeholdelsesarbejder på bygninger og anlæg, eller berørte dele heraf, kan materialerne indeholde miljøfremmede stoffer.

Læs mere om PCB.

Læs mere om miljøfremmede stoffer i bygninger og byggematerialer.

Læs yderligere om bygge- og anlægsaffald

Analyseparametre

Miljøafdelingen i Mariagerfjord Kommune har besluttet, at der i forbindelse med screeninger og kortlægninger af nedrivningsejendomme skal analyseres for:

 • Asbest
 • PCB
 • Klor paraffiner (kortkædede)
 • PAH
 • Tungmetalpakken
  - Cadmium
  - Kviksølv 
  - Bly
  - Chrom 
  - Kobber
  - Nikkel
  - Zink

Grænseværdier

Om byggeaffald kan genbruges eller om det skal til forbrænding, almindeligt deponi, særlig behandling på et specialforbrændingsanlæg eller specialdeponi som farligt affald afhænger af koncentrationerne i indholdsstofferne. Grænserne ses i nedenstående tabel.

Stof Uforurenet affald mg/kg TS Forurenet affald mg/kg TS Farligt affald mg/kg TS
PCB < 0,1 0,1 - 50 > 50
Klorerede paraffiner (kortkædede) < 10.000 (< 1%)

> 10.000 ( > 1%)

Asbest Ikke påvist - Påvist
Sum PAH'er  < 4 4 - 1.000 > 1.000
Benzo(a)pyren < 0,3 0,3 - 100 > 100
Dibenzo(a,h)antracen < 0,3 0,3 - 25 > 25
Cadmium < 0,5 0,5 - 1.000 > 1.000
Chrom < 500 500 - 1.000 > 1.000
Kobber < 500 500 - 2.500 > 2.500
Nikkel < 30 30 - 1.000 > 1.000
Zink < 500 500 - 2.500 > 2.500
Kviksølv < 1 1 - 1.000 > 1.000
Bly < 40 40 - 2.500 > 2.500
Sum af bly, kobber og zink med værdier mellem 1.000 og 2.500 * > 2.500

*Summen af bly, kobber og zink med en værdi på mellem 1.000 og 2.500 (eksempelvis bly 1.200 + zink 1.600 = 2.800) = farligt.

§§'erne henviser til Affaldsbekendtgørelsen.

Oplysninger der skal angives i anmeldelser vedrørende bygge- og anlægsaffald, jf. § 70:

Ved nedrivningsarbejder, renoveringsarbejder samt vedligeholdelsesarbejder på bygninger og anlæg, eller berørte dele heraf, som frembringer mere end 1 ton affald, eller som indebærer udskiftning af termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 til 1977, skal følgende oplysninger som minimum angives i anmeldelsen, jf. §§ 70 og 73:

 • Anmeldelsesdato
 • Bygherrens navn og adresse
 • Ejendommens adresse og matrikelbetegnelse
 • Forventet dato på hvornår byggearbejdet igangsættes
 • Navn og adresse på den, der har udført kortlægningen, jf. § 69.
 • Dato for kortlægningen, jf. § 69.
 • Byggeår og eventuelle renoveringsår.
 • Forekomsten og koncentration af problematiske stoffer.
 • Kortlægningsrapport med resultat af analyser af repræsentative prøver i medfør af kortlægningsforpligtelsen, jf. § 69, samt beskrivelse af screening, der ligger til grund for materialeprøver herunder:

- Placering af materialet med problematiske stoffer angivet med billede eller tegning, hvor der kan opstå tvivl.
- Hvordan problematiske stoffer gennem mærkning, skiltning eller andre tiltag er identificeret.
- Hvordan materialer indeholdende eller forurenet med problematiske stoffer er planlagt udsorteret, fjernet og håndteret.

 • De forventede affaldsmængder og -typer for det samlede projekt fordelt på EAK-koder underopdelt i affaldsfraktioner.
 • Modtager af affaldet eller en angivelse af, hvordan bygge- og anlægsaffald, som benyttes på samme matrikel, påtænkes nyttiggjort.

Bygge- og anlægsaffald skal som minimum sorteres i følgende fraktioner:

 • Natursten, f.eks. granit og flint,
 • Uglaseret tegl (mur- og tagsten),
 • Beton,
 • Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton,
 • Jern og metal,
 • Gips,
 • Stenuld,
 • Jord,
 • Asfalt,
 • Blandinger af beton og asfalt,
 • Termoruder, der er egnede til genanvendelse.

Genanvendelige fraktioner, som ikke er bygge- og anlægsaffald, f.eks. pap, plastfolie og paller skal også sorteres fra til genanvendelse.

Genanvendeligt affald, der ikke kan anvendes på stedet, skal afsættes til godkendt modtageanlæg eller anden godkendt genanvendelse. Restaffald, som ikke kan genanvendes, skal bortskaffes til deponi eller forbrænding.

Læs mere på Reno-Nords hjemmeside om, hvilke affaldstyper genbrugspladserne kan modtage.

Nogle byggematerialer kan sagtens genbruges til samme formål, som de har været brugt til hidtil. Det kan f.eks. være mursten eller isolering. Genbrug kan ske uden tilladelse for affaldstyper nr. 1-7 (se bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald)
Uforurenet bygge- og anlægsaffald må oplagres på nedrivningsstedet i op til 1 år.

Uforurenede sten-, uglaserede tegl-, mursten- og betonmaterialer eller blandinger heraf, kan efter forarbejdning uden tilladelse anvendes som erstatning for primære råstoffer. Med forarbejdning menes nedknusning til en materialestørrelse svarende til primære råstoffer til samme formål.


Ved uforurenet bygge- og anlægsaffald forstås bygge- og anlægsaffald, hvor det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at affaldet ikke indeholder forurenede materialer eller stoffer i et sådant omfang eller af en sådan art og koncentration, at anvendelsen af affaldet kan have skadelig virkning på miljøet eller menneskers sundhed.

Affaldet må således ikke indeholde forurenende stoffer, herunder stoffer, der kan give anledning til forurenende nedsivning til jord eller grundvand. F.eks. imprægneret træ, PCB, tjære, sod, rester af maling og lak.

Hvis der i forbindelse med nedbrydning benyttes knuseanlæg, skal denne aktivitet anmeldes til Miljøafdelingen. Dette gøres ved at benytte selvbetjeningsløsningen ”Anmeldelse af midlertidige aktiviteter”.

Kontakt


Bygge- og anlægsaffald


Opdateret 12.04.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?