Røg og lugt


Lugt og røg fra private eller virksomheder kan være generende for de omkringboende. Hvis du er generet af røg eller lugt fra naboer eller virksomheder, er det en god idé først at kontakte naboen eller virksomheden, og gøre opmærksom på generne.

I visse sager om væsentlige røg- og lugtgener kan kommunen gribe ind. En henvendelse til kommunen over gener fra røg eller lugt, skal som udgangspunkt være skriftlig.

Røg

Røggener er ofte et resultat af forkert optænding, fyring eller brændsel.

Tænd op i brændeovnen på en ny måde 

Vidste du, at du kan fjerne helt op til 80 % af de sundhedsskadelige partikler i røgen fra din brændeovn i optændingsfasen, hvis du tænder op i toppen af brændet? Tal fra Miljøstyrelsen viser, at kun ca. halvdelen af landets bruger af brændeovne tænder rigtigt op i toppen af brændet. 

Se en lille film, der viser hvordan du tænder rigtigt op her. 

Derfor tilbyder Miljøstyrelsen og Skorstensfejerlauget nu, at alle kan få et gratis besøg af en skorstensfejermester, som viser, hvordan man tænder rigtigt op i brændeovnen. Du skal blot samle en gruppe af dine venner, naboer eller kolleger, så kommer skorstensfejermesteren forbi. 

Du kan også downloade en flyer, som du kan dele rundt i dit nabolag, så der er endnu flere, der kan lære at tænde rigtigt op. 

Hent flyer.

Sådan fyrer du korrekt

Hvis røgen er usynlig og ikke lugter, fyrer du rigtigt. På den måde får du den bedste varme, og risikoen for en skorstensbrand er minimal. Mængden af sundhedsskadelig røg fra brændeovnen kan reduceres betydeligt, hvis du følger disse enkle råd:

  • Tænd op i toppen. Flammerne skal arbejde sig oppefra og ned som et stearinlys.
  • Fyr kun med rent og tørt træ. Tænd op med pindebrænde, optændingsblokke eller en smule avispapir. Brænd aldrig affald af - det er ulovligt. Dette gælder også affaldstræ, så som paller, spånplader og møbler. 
  • Sørg for rigeligt med luft. 
  • Fyr lidt af gangen. På den måde opnår du en høj temperatur og dermed en god forbrænding. 
  • Gå ud og tjek - røgen skal være næsten usynlig. 

Korrekt fyring starter med den måde, du behandler træet på, og slutter først når røgen har forladt skorstenen, og er opløst i vinden. Se også Miljøstyrelsens 10 punkter om korrekt fyring fra skov til skorsten. 

Gældende lovgivning

Luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre anlæg til energiproduktion reguleres ved brændeovnsbekendtgørelsen.

Heri fremgår blandt andet kravene til selve anlægget og miljømyndighedens beføjelser. 

Mariagerfjord Kommune kan såfremt der vurderes at en brændeovn eller andet energianlæg giver anledning til en væsentlig forurening, meddele påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger eller nedligge forbud imod driften af anlægget. Det er med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 42 at myndigheden kan gøre dette.  

Lugt

Lugtgener kan ofte forekomme fra drift af landbrug, fra selve dyreholdet eller husdyrgødningen.

Lugt fra landbrug

Der kan almindeligvis forekomme lugt fra drift af landbrug, fra selve dyreholdet eller husdyrgødningen. Lugtpåvirkningen fra landbrug kan enten være sæsonprægede eller forekomme jævnt hen over året.

Landzonen er landbrugets arbejdsområde, hvor lugtgener fra udspredning af husdyrgødning kan forekomme. Det kan ikke undgås, at det lugter når gyllen spredes på markerne og et stykke tid efter. Lugten fra landbrug er som regel størst i foråret og lige efter høst, når der bringes gylle eller anden husdyrgødning ud på markerne. Oftest er det i relativt kortvarige, men koncentrerede perioder at dette foregår.

Det er derfor nødvendigt, at accepterer en vis genegrad på visse tidspunkter af året, f.eks. i forbindelse med gylleudbringning.

Ingen tidsmæssig begrænsning

Der er som udgangspunkt ingen tidsmæssig begrænsning på, hvornår på døgnet man må udbringe gylle. Det er dog ikke tilladt at udbringe gylle på lørdage, søndage eller helligdage på marker, der ligger tættere end 200 meter fra byzone, sommerhusområder m.v. 

Lugtgener kan også komme fra andet end gylleudbringning. Eksempelvis omrøring af gylletank i forbindelse med flytning af gylle, tømning af gylle-kanaler i stalde, ventilationsanlæg og fra foderrester eller døde dyr. 

Logbog

Oplever du lugten fra et landbrug som en væsentlig gene i din hverdag, så kan det være en god idé at føre en ”logbog” over generne, inden der eventuelt rettes henvendelse til landmanden eller kommunen. Med en logbog, der viser dato, tidspunkt, eventuelt vind og vejrobservationer og genens styrke og art, kan det være nemmere at identificere årsagen til genen og afhjælpe den. 

Eksempelvis kan ændringer i rutiner for udmugning, rengøring af ventilationsanlæg, flytning af placeringen af døde dyr eller simpel oprydning reducere eller fjerne lugtgenerne.

Prøv dog altid først at tage en snak med landmanden. Det kan være landmanden ikke er opmærksom på, at lugten kan virke generende eller være til væsentlig gene for andre. 

Vis hensyn til naboerne 

Som landmand kan det være en god idé at informere dine naboer inden du begynder med gylleudbringning. Så kan naboerne tage eventuelle forholdsregler og forhåbentlig undgå at blive generet unødigt. Det kan foregå med SMS- eller mail-lister, telefonopkald, opsætning af skilte eller med et brev.

Kontakt


Virksomhedsgruppen


Landbrug


Opdateret 14.07.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?