Markstakke


Markstak med gødning

Det er kun komposteret dybstrøelse, der må ligges i markstak. Dybstrøelsen skal være ensartet og have et tørstofindhold på mindst 30 %.

Den komposterede dybstrøelse skal opsættes i stakke, hvor der er luft nok til en ensartet omsætning. Tilstrækkelig med luft kan sikres ved:

  • En god struktur i markstakken.
  • Opsætning af markstakken med en gødningsspreder.
  • Markstakken sikres lufttilgang: 2 m bred i bunden og ca. 1,5 m høj.

Markstakken skal være overdækket med kompostdug eller andet regntæt materiale, senest 1 uge efter oplægning.

Materialer til overdækning

Kompostdug bør have en kvalitet svarende til minimum 100 gram/m² for at sikre, at den er tilstrækkelig robust overfor mekaniske påvirkninger. Dugen bør være UV-stabiliseret, da levetiden ellers kan være begrænset.

Plastfolie bør have en tykkelse på mindst 0,15 mm for at sikre, at den er tilstrækkelig robust overfor mekaniske påvirkninger.

Presenning skal være tæt og bør være UV-stabiliseret, da levetiden ellers kan være begrænset. Vævede presenninger skal som minimum være lige så lufttætte som kompostdug.

På grund af den omsætning, der sker i markstakken, vil den synke sammen efter etablering. Det betyder, at overdækningen vil komme til at ligge løst på markstakken, med risiko for, at den blæser af eller rives itu. Det er derfor nødvendigt, at overdækningsmaterialet fastholdes på markstakken. Til dette formål kan for eksempel anvendes halmballer, bildæk, sandsække eller lignende.

Overdækningen skal tilses jævnligt i løbet af opbevaringsperioden. Skader, i form af huller i overdækningen, skal udbedres.

Markstakken skal overholde nedenstående afstandskrav:

Kategori Afstandskrav, meter
Enkelt vandindvindingsanlæg 25
Fælles vandindvindingsanlæg 50
Vandløb (herunder dræn) og søer 15
Offentlig vej og privat fællesvej 15
Levnedsmiddelvirksomhed 25
Beboelse på samme ejendom 15
Naboskel 30

Markstakken må i øvrigt ikke medføre risiko for forurening af grund- eller overfladevand. Den må derfor ikke placeres på skrånende arealer mod vandløb og søer.

Markstakken må højst ligge samme sted i 12 måneder og ikke samme sted igen før efter 5 år. Markstakkens placering skal indtegnes på markkort og gemmes i 6 år.

Hvornår er dybstrøelse kompost?

Kvæg
Dybstrøelse, der i gennemsnit har ligget 3-4 måneder i en stald, vil ofte være så kompostlignende, at det må opbevares i en markstak. Der skal gå mindst 6 måneder imellem udmugningerne for at opnå en gennemsnitlig liggetid på 3-4 måneder.

Dybstrøelse fra kalvebokse med 14. dages udmugning kan ikke betragtes som kompostlignende.
Afskrabning fra ædepladsen i en dybstrøelsesstald er ikke kompost.

Fjerkræ
Dybstrøelse fra fjerkræstalde kan være kompostlignende allerede efter 1-2 måneder.

Svin
Svin, der går på dybstrøelse, fordeler ikke naturligt gødningen over hele måtten, som for eksempel kvæg. Dybstrøelse fra svin er derfor ikke ”komposteret dybstrøelse”, selvom der er gået 6 måneder fra indsættelse af svin i stalden.

Markstak med husdyrgødning fra svinestalde accepteres dog, hvis nedenstående følges:

  • En god struktur i markstakken og min. 30 % tørstof.
  • Der udrulles ca. 25 cm halm som underlag, hvor stakken skal ligge.
  • Markstakken opsættes med gødningsspreder
  • Markstakken sikres lufttilgang: 2 m bred i bunden og ca. 1,5 m høj.

Pelsdyr
Det er ikke tilladt at opbevare gødning fra pelsdyr i markstak.

Gødningen skal opbevares på godkendt møddingsplads. Det er dog tilladt at opbevare gødning i markstak, hvis det sker i forbindelse med sygdom i besætningen.

Reglerne i Husdyrgødningsbekendtgørelsen for opbevaring af gødning fra pelsdyr i markstak skal da følges

Heste
Selv om tørstofprocenten i dybstrøelse fra heste er over 30, har gødningen ikke gennemgået en komposteringsproces. Frisk hestemøg må ikke udlægges direkte i markstak. Før hestegødningen må oplagres i markstak, skal det opbevares på en møddingsplads med fast bund og afløb i mindst 3-4 måneder og tørstofindholdet skal være på mindst 30 % i hvert delparti. 

Det er kun tilladt at anvende markmødding i særlige tilfælde, hvor kommunen har meddelt tilladelse.

Ensilage

Ikke saftgivende ensilage må opbevares i markstak. Markstakken skal være overdækket.

Landbrugets rådgivningscenter har udarbejdet notat om, hvilke ensilagetyper, der kan betegnes som henholdsvis saftgivende og ikke-saftgivende.

Der gælder de samme afstandskrav, som for kompost i markstak. Ensilagestakken bør kun opbevares samme sted i 2 år.

Kontakt


Landbrug


Opdateret 23.06.20    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?    

Gyllebeholder

Flydende husdyrgødning

Gyllebeholdere/ajlebeholdere større end 100 m3 skal kontrolleres af et autoriseret firma mindst hvert 10. år.