Beskyttede arter


I Mariagerfjord Kommune findes odder, markfirben, stor vandsalamander, løgfrø, spidssnudet frø, strandtudse, gul stenbræk og mygblomst. Desuden er alle arter af flagermus anført på EU-habitatetsdirektivets bilag IV. Flere af disse findes også i Mariagerfjord Kommune.

Beskyttede arter

EF-habitatdirektivet omfatter en række truede plante- og dyrearter, der er opført på direktivets bilag IV.

Beskyttelsen

Ifølge habitatdirektivet må der ikke iværksættes aktiviteter, som kan skade arterne samt deres yngle- og rasteområder, og planterne må ikke plukkes, graves op eller på anden måde ødelægges.

Restriktioner

Kommunen kan ikke give tilladelse til en ansøgt aktivitet, hvis den vil forringe yngle-eller rasteområde for en eller flere af arterne.

Fredede arter

En række plante- og dyrearter er fredede. Det gælder f.eks. alle orkidéer og alle vores padder og krybdyr. Fredede planter må ikke plukkes, og fredede dyr må ikke indsamles eller slås ihjel.

Læs mere om fredede dyr og planter på Skov-og Naturstyrelsens hjemmeside.

Opdateret 06.11.20    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?