Beskyttet natur


I Mariagerfjord Kommune er der ca. 7.000 ha natur, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. På disse arealer må du ikke ændre tilstanden uden at have fået en dispensation.

Hvad er beskyttet?

 • Søer og vandhuller
 • Moser
 • Ferske enge
 • Heder
 • Overdrev
 • Strandenge og strandsumpe
 • En række udpegede vandløb

Søer og vandhuller skal være mindst 100 m2 for at være beskyttede.

Moser, ferske enge, heder, overdrev, strandenge og strandsumpe er beskyttede, hvis de hver for sig eller i sammenhæng har et areal på mindst 2.500 m2.

Moser under 2.500 m2 er også beskyttede, hvis de ligger ved beskyttede vandløb eller søer.

Har du beskyttet natur på din ejendom?

Se på kortet om du har et beskyttet areal på din ejendom.

Bemærk, at registreringen på kortet er vejledende, og at det er de enkelte arealers aktuelle tilstand og planteliv der afgør, om de er beskyttet. Et areal kan således godt være beskyttet, selv om det ikke er vist på kortet. 

Hvad gælder for beskyttet natur?

Det er forbudt at ændre på tilstanden af et beskyttet naturområde.

Kommunen kan give en dispensation til at ændre på tilstanden af et beskyttet naturområde, men der skal være ganske særlige forhold, der gør sig gældende.

Hvad kræver dispensation? 

 • Indgreb, der fremmer naturen - f.eks. naturpleje - eller
 • Indgreb, der anses for ubetydelige i forhold til beskyttelsen af området. Den hidtidige drift i form af grænsning, gødskning og lignende kan fortsætte. Ændres eller intensiveres driften, kræver det dispensation.
 • Oprensning af grøfter medmindre denne vedligeholdelse er foretaget mindst hver 7. - 10. år.
 • Ændring af drænforhold.

Ansøgning om dispensation 

 Hvis du ønsker at søge om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, skal du sende en skriftlig ansøgning. Der er intet særligt ansøgningsskema.

I ansøgningen skal du beskrive og begrunde det ansøgte. Du bedes også vedlægge et kort som viser, hvor indgrebet vil finde sted.

Kommunen vil i de fleste tilfælde kontakte dig for at aftale besigtigelse af stedet, dels for at vurdere om indgrebet kan tillades, dels for at fastlægge naturområdets aktuelle afgrænsning.

Naturbeskyttelsesloven

Naturen i Danmark er beskyttet af naturbeskyttelsesloven. Naturbeskyttelsesloven er et udtryk for en samfundsinteresse i at beskytte levesteder for planter og dyr.

Loven har til formål at bevare naturen af hensyn til mennesker, dyr og planter.

En række naturtyper er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Disse naturtyper er beskyttet overalt i Danmark.

Naturbeskyttelsesloven trådte i kraft den 1. juli 1992.

 

Kontakt


Anders Horsten

Natur

 •  97113625
 •  

Opdateret 06.11.20    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?    

mose med blomster og gras

Naturprojekter

Kommunen er involveret i mange forskellige projekter, som skal sikre naturen for fremtiden eller genskaber tidligere tiders natur. F.eks. Naturen - en rentabel del af landbruget.