Natura 2000


I Mariagerfjord Kommune har vi meget værdifuld natur, og vi har ansvaret for 8 Natura 2000-områder. Vi hjælper blandt andet til med naturpleje i områderne, hvor vi i tæt samarbejde med lodsejerne arbejder for at forbedre naturen.

Hvad er Natura 2000?

Et Natura 2000-område er et internationalt naturbeskyttelsesområde. Der er Natura 2000-områder i hele EU. Områderne danner et netværk af værdifuld natur. Formålet er at beskytte unikke naturområder og deres sjældne dyr og planter.

Får du hjælp til naturpleje?

Kommunen hjælper til med at sikre naturpleje i områderne. Vi vil derfor gerne høre fra dig, hvis du er interesseret i et naturprojekt. Måske ringer vi til dig, hvis du har jord i et Natura 2000-område! Du kan være med til at gøre os klogere, bidrage med nye idéer og vise dine naturværdier frem. 

Staten har afsat en pulje penge til naturprojekter inden for Natura 2000-områder. Du kan for eksempel søge penge til hegn om plejekrævende naturområder. Kontakt os, så hjælper vi dig på vej. 

Naturrådet

I august 2016 nedsatte Mariagerfjord Kommune et naturråd. Rådet skal sikre en god snak og samarbejde mellem de mange interessenter i Natura 2000-områderne. 

Vi ønsker, at det brede samarbejde kan sikre den bedste natur til glæde for både ejere og brugere.

Naturrådet består af repræsentanter fra Landboforeningen Kronjylland, Dansk Ferskvandsfiskeriforening, Lodsejerforeningen for Glenstrup Sø, AgriNord, Danmarks Jægerforbund, Dansk Skovforening, Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Botanisk Forening og Bæredygtigt Landbrug.  

Natura 2000-handleplaner

For hvert Natura 2000-område udarbejder kommunen en handleplan. Handleplanerne beskriver den naturpleje, der skal ske i områderne. 

Se Natura 2000-handleplanerne

Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord.
Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø.
Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov.
Kielstrup Sø.
Villestrup Ådal.
Kastbjerg Ådal.
Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådale samt Skravad Bæk.
Øster Lovnkær.

Hvem har myndighedsansvaret?

Miljøstyrelsen er ansvarlig for de dele af handleplanen, der vedrører de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer. Styrelsen sikrer gennemførelse af disse dele af handleplanen inden udgangen af år 2021.

Statslige lodsejere gennemfører Natura 2000-planen direkte i egne drifts- og plejeplaner.

Kommunerne er ansvarlige for de dele af handleplanen, der vedrører kommunens geografiske område - bortset fra skovbevoksede og fredskovspligtige arealer.

Kontakt


Lise Frederiksen

Natur

  •  97113681
  •  

Opdateret 23.06.20    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?