Naturen - en rentabel del af landbruget


Naturen - en rentabel del af landbruget

Græssende kreaturer i beskyttet natur giver bæredygtig naturpleje og økonomiske incitamenter til landmænd og lodsejere. Det skal nemlig være en god forretning, at værne om værdifulde naturområder. Det er ideen bag projektet ”Naturen – en rentabel del af landbruget”, som VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN støtter med 8 mio. kr.

Formålet med projektet er at vise, hvordan man kan skabe store og sammenhængende naturområder, så det kan betale sig at anvende dem til produktion af naturkød af høj kvalitet.

Det er Mariagerfjord Kommune, Naturstyrelsen Himmerland, Agri Nord, LMO og Nordic Beef, som står bag projektet, som i løbet af de næste 5 år skal binde nogle af Danmarks allermest attraktive naturområder sammen til gavn for naturen og de lokale landmænd, som får nye muligheder for at udvikle deres bedrifter.

Projektet er lokalt forankret i området omkring Mariager Fjord og tager udgangspunkt i den lokale natur, de lokale landmænd og et lokalt slagteri.

Projektet tager hånd om en vigtig udfordring for naturforvaltningen i Danmark, nemlig at de beskyttede naturområder med rige plante- og dyreliv er forholdsvis små og få. Faktisk er Danmark det land i EU, der har den laveste andel af beskyttede naturområder, nemlig blot 8 procent.

Fakta om projektet

”Naturen – en rentabel del af landbruget” har et samlet budget på 9 mio. kr. Heraf bidrager VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN med 8 mio. kr. Projektet begynder i foråret 2016 og løber frem til 2021.
 
Projektet tager udgangspunkt i naturområderne ved Kielstrup Sø, Villestrup Ådal nord for Mariager Fjord og Kastbjerg Ådal syd for Mariager Fjord. De tre områder er, såkaldte Natura 2000-områder og indgår i et netværk af internationale naturbeskyttelsesområder. Det er hensigten, at erfaringerne fra projektet kan bruges i resten af landet, så det kommer naturen, landbruget og erhvervslivet til gode.

Generel projektinfo


Som en del af det Villum-Velux finansierede projekt ”Naturen – en rentabel del af landbruget” er der blevet udarbejdet et helt nyt retentionskort for oplandene til Kielstrup Sø, Kastbjerg Å og Villestrup Å, ”Afrapportering af sårbarhedskortlægning” (Jensen, Johansen, & Thomsen, 2019). Retentionskortet beskriver den del af en marks nitratudvaskning der omsættes før det ender i vandløb, søer og fjorde. Nitratretention fra udvaskning til vandløb er således blevet modelleret og understøttes af en omfattende målekampagne i vandløb, tilløb, dræn og grøfter. Der har før været udarbejdet retentionskort, der har udpeget nitratsårbarheden på lille skala (100x100m) for andre oplande, men diskussioner om udpegningsusikkerhed har afholdt myndighederne fra at anvende resultaterne, på trods af indlysende gevinster ved anvendelse af et sådant detailkort. I nærværende analyse har kortlægning og minimering af udpegningsusikkerhed derfor været i fokus. Den fulde rapport kan tilgås her ”Afrapportering af sårbarhedskortlægning” (Jensen, Johansen, & Thomsen, 2019), og der ligger ligeledes en kortere version.

I tillæg til selve kortlægningen, har vi fået udarbejdet scenarieberegninger, for at belyse hvad potentialet er ift. udlægge efterafgrøder mere målrettet end det sker i dag.  I denne delrapport anvendes retentionskortet til at fordele efterafgrøder mest hensigtsmæssigt i forhold til jordens nitratsårbarhed. Efterafgrøder er dokumenteret som virkemiddel til at mindske nitratudvaskningen og i det følgende beskrives det, hvor effektivt det er at placere efterafgrøder på de arealer, hvor jorden er særligt sårbar. Scenarieberegningerne viser at der er stort potentiale for at øge effekten af efterafgrøder betragtelig og/eller reducere arealet med efterafgrøder betydeligt, ved at placere efterafgrøder på områder med lav kvælstofretention. På samme måde vil man kunne analysere potentialet ved at regulere placeringen af hovedafgrøder, gødningsnormer og øvrige tiltag efter kvælstofsårbarheden. 
 

Naturen - en rentabel del af landbruget - sårbarhedskortlægning

Scenarieberegninger

Kontakt


Peter Brinkmann Kristensen

Natur

  •  97113739
  •  

Opdateret 09.09.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?    

mose med blomster og gras

Naturprojekter

Kommunen er involveret i mange forskellige projekter, som skal sikre naturen for fremtiden eller genskaber tidligere tiders natur. F.eks. Naturen - en rentabel del af landbruget.