Naturprojekter


Naturprojekter kan være lige fra små vandløb, hvor man fx. genskaber gydebanker til ørreder ved at udlægge sten, til store projekter hvor man sikrer sjældne naturtyper i vores ådale.

Rydning af Als Odde

Lodsejer og Mariagerfjord Kommune har gennemført en rydning af tilgroet klithede på Als Odde. Formålet med projektet er at genskabe gunstige forhold for en række sjældne og truede naturtyper i området, særligt arealet med klithede, enebærklit og surt overdrev. For at genskabe tidligere tiders mere lysåbne overdrev- og klitlandskab, er opvækst af primært birk ryddet, men også ung opvækst af skov-fyr og bævre-asp. Dette vil også give lys til de mange enebær, som endnu er i live, men som ofte er under pres fra tilgroningen. Området afgræsses efterfølgende af kreaturer og får, så de lysåbne forhold bevares for fremtiden.

Se mere om EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Naturprojekter

Kommunen er involveret i mange forskellige projekter, som skal sikre naturen for fremtiden eller genskaber tidligere tiders natur. Naturprojekterne kan også have som formål at forbedre for eksempel vandmiljøet. Kommune forsøger ofte at sikre kommunens borgere bedre adgang til at opleve natur, kulturhistorie og landskab i forbindelse med projekterne. 

Eksempler på naturprojekter i kommunen

Naturprojekter kan være mange ting: Lige fra små vandløbsprojekter, hvor man f.eks. genskaber gydebanker til ørreder ved at udlægge sten, til store projekter hvor man sikrer sjældne naturtyper i vores ådale.

Rold Skov - Forbedring af forhold, højmoser

Rold Skov er rig på forekomster af højmoser, som er dannet i fugtige lavninger og gamle søer. Mange af moserne er med tiden enten drænet eller tilplantet, og ligger derfor i dag som nedbrudte og skovbevoksede tørvemoser. Som led i LIFE-projektet forbedres forholdene i 5 af moserne, i alt 34 ha. Projektet gennemføres i Rebild og Mariagerfjord Kommuner. 

De væsentligste aktiviteter er rydning af uønsket opvækst, for eksempel birk og forskellige arter af nåletræer, samt en hævning af vandstanden. Træerne fjernes, fordi de skygger for væksten af sphagnum og andre højmoseplanter, ligesom de bidrager til en øget fordampning og dermed udtørring af moserne

Den hævede vandstand skal bevirke, at sphagnum igen kan trives og vokse i moserne, samtidig med, at det vil begrænse ny opvækst af især birk og nåletræer

På sigt forventes typiske højmosearter såsom tranebær, rundbladet soldug, mose-bølle og smalbladet kæruld også at blive begunstiget af de mere våde forhold. Derudover skal projektet skabe bedre levesteder for Bred Vandkalv, en truet art, der er en del udpegningsgrundlaget for Rold Skov. Arten lever i rene skovsøer, og projektet har fokus på at forbedre levestederne for Bred Vandkalv.

Læs mere på www.raisedbogsindenmark.dk.  • Logosamling

Opdateret 21.12.20    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?    

Kvæg på græs

Naturen - en rentabel del af landbruget

Græssende kreaturer i beskyttet natur giver bæredygtig naturpleje og økonomiske incitamenter til landmænd og lodsejere.

Formålet med projektet er at vise, hvordan man kan skabe store og sammenhængende naturområder, så det kan betale sig at anvende dem til produktion af naturkød af høj kvalitet.