Drikkevand


Drikkevandet i Mariagerfjord Kommune bliver leveret fra almene vandværker, distributionsvandværker og ikke-almene vandforsyninger.

Almen vandforsyning - vandværker

Drikkevandet i Mariagerfjord Kommune leveres af:

39 almene vandværker, der forsyner mindst 10 ejendomme med drikkevand.
 7 distributionsvandværker

Herudover er der ca. 1.350 ejendomme, der bliver forsynet med drikkevand fra egen boring eller brønd.

Det er kommunens opgave:

 • at føre tilsyn med vandværkerne
 • at overvåge vandkvaliteten
 • som myndighed at give tilladelse til etablering af nye boringer, vandindvinding og tekniske forandringer.

Søg om tilladelse til etablering af boring, vandindvinding eller tekniske ændringer på Byg og Miljø.

Sløjfning af drikkevandsbrønd eller -boring

Hvis du ikke længere skal bruge din private boring eller brønd til at forsyne din husstand med vand, skal boringen sløjfes. Det sker i de fleste tilfælde i forbindelse med, at husstanden er kommet på et alment vandværk. 

I Mariagerfjord Kommune gives der ikke tilladelse til, at du kan anvendelse din gamle boring til havevanding eller andre formål.

Hvem kan sløjfe en boring?

Selve sløjfningen af boringen sker ved, at du tager kontakt til en fagperson, der er godkendt til at foretage sløjfninger, hvilket typisk vil være en brøndborer. 

Når brøndboreren sløjfer din boring sikrer han samtidig, at der ikke sker forurening af grundvandet fra den gamle brønd.

Det vil være en god ide, at du henter tilbud hos flere brøndborere, så du kan få et overblik over prisen på arbejdet. 

Har du yderligere spørgsmål angående sløjfninger og boringer, er du velkommen til at kontakte kommunen.

Vandprøver

Prøver af drikkevandet sikrer vandkvaliteten

Egen drikkevandsboring – kontrol af drikkevandet 

Du har selv ansvaret for, at dit drikkevand er rent, når du har egen drikkevandsboring og kun forsyner din egen private husstand.

Skal drikkevandet kontrolleres?
Af hensyn til din sundhed anbefaler Miljøstyrelsen og Mariagerfjord Kommune, at du fortsat får kontrolleret kvaliteten af dit drikkevand minimum hvert femte år ved at der udtages en ”forenklet kontrol” af vandet. I denne prøve bliver drikkevandet analyseret for Ledningsevne, arsen, nitrat, surhedsgrad (pH), coliforme bakterier, E. coli og Kimtal ved 22ºC. Vandets udseende og lugt bedømmes. Du skal selv bestille og betale for kontrollen ved et godkendt analyselaboratorie.

Erfaringer fra undersøgelser af enkeltvandsforsyningsanlæg viser, at der ofte er pesticider i vandet. Mariagerfjord Kommune anbefaler derfor, at drikkevandet også analyseres for pesticider. Prøven hedder ”kontrol med pesticider og nedbrydningsprodukter”.

Godkendte laboratorier til analyse af drikkevand
I Danmark findes der flere laboratorier, som er godkendt til at analysere drikkevand. 
For at vælge et laboratorium kan du søge på "akkrediteret laboratorium til drikkevand" på internettet. Herefter kan du kontakte et laboratorium, som kan oplyse dig prisen på udtagning og analyse af vandprøven. 

Hvem tager prøven og hvordan?
Udtagningen sker af den udsendte prøveudtager fra laboratoriet. Udtagning af vandprøven bør ske fra en vandhane, som bruges jævnligt. Helst fra en køkkenhane eller en anden vandhane i beboelsen. Ved at udtage prøven af en hane, som bruges jævnligt i beboelsen, undgår man at få gammelt, stillestående og måske bakteriefyldt vand med i prøven.

Hvordan sikrer jeg, at mit drikkevand har en god kvalitet?
Du kan forebygge forurening af dit drikkevand ved at gennemgå dit anlæg kritisk og grundigt for utætheder, der kan give adgang for snegle og smådyr. Du kan også undersøge, om jordbakterier kan komme ind i din boring med overfladevand. For at hjælpe dig med at sikre god drikkevandskvalitet, har Mariagerfjord Kommune udarbejdet en vejledning til ejere af egen husholdningsboring. Vejledningen fås ved henvendelse til Mariagerfjord Kommunes Naturafdeling.

Hvornår er jeg omfattet af lovpligtig kontrol af drikkevandet?
Hvis din drikkevandsboring leverer vand til 2-9 husstande, så skal der udtages en ”forenklet kontrol” hvert femte år.
Anvendes drikkevandet fra din boring til kommerciel eller offentlig aktivitet som f.eks. fødevarevirksomhed, lægemiddelvirksomhed, institution, restaurant, hospital, hotel, dagplejer, plejefamilie, forlystelsesetablissement, udlejningsejendom, spejderhytte m.m., så er drikkevandet omfattet af en mere omfattende kontrol. Du skal da kontakte kommunens Naturafdeling, der vil lave et kontrolprogram.

Forsyningsområder

Vandforsyningsplan

Vandforsyningsplanen for Mariagerfjord Kommune opstiller de planlægningsmæssige rammer for vandforsyningsområdet således, at der kan sikres en god drikkevandskvalitet samt en stabil og robust vandforsyning til borgerne og erhvervslivet i Mariagerfjord Kommune.

Indsatsplaner

Indsatsplanerne er aftaler om, hvordan eksisterende og mulige forureningstrusler for grundvandet afværges.

Indsatsplanerne er et samarbejde mellem kommune, miljøcenter, vandværk og andre berørte parter.

Planen består af aftaler om, hvordan eksisterende og mulige forureningstrusler afværges.

For at beskytte grundvandet kan det i indsatsplanen eksempelvis foreslås at:

 • begrænse brugen af gødning og pesticider,
 • reducere belastningen med miljøfremmede stoffer fra byområder,
 • skærpe vilkårene for visse forurenende virksomheder og anlæg og
 • rydde op på forurenende grunde

Planer

Se den godkendte indsatsplan for Hobro-området.

Se den godkendte indsatsplan for Arden-Valsgaard-området.

På Kortinfo kan du se, om der er planlagt en indsats i det område, hvor din ejendom ligger. 

Du finder din ejendom ved at følge linket og indtaste din adresse i søgemenuen øverst på siden. I menuen til venstre kan du vælge de temaer, du vil se på kortet.

Andre indsatsplaner

Kommunens sidste 3 indsatsplaner vil blive udarbejdet i de kommende år.

 Det gælder for

 • Hvilsom
 • Hadsund området samt 
 • Området syd for Mariagerfjord

Der er områder i kommunen, hvor der ikke skal vedtages en indsatsplan for drikkevandsbeskyttelse. Det skyldes, at der i disse områder ikke findes store grundvandsressourcer, som kan anvendes til drikkevand.


Regulativ for vandværker

Her finder du råd og vejledning til vandværkets regulativ.

Et hvert alment vandværk skal ifølge vandforsyningsloven udfærdige et regulativ, som skal indeholde nærmere regler om retten til forsyning fra forsyningsledningerne, og om grundejernes forpligtigelser med hensyn til vandindlæg.

Regulativet kan endvidere indeholde andre bestemmelser af betydning for vandforsyningen. F.eks. kan det indeholde bestemmelser om medlemskab for anlæg, der ejes af et andelsselskab eller interessentskab. 

Læs mere i normalregulativet for Mariagerfjord Kommune.

Find mere i Naturstyrelsens vejledning om, hvordan vandværket skal lave et regulativ.

Se Danske Vandværkers normalregulativ

Kontaktoplysninger - Vandværker

Her finder du kontaktoplysninger på de enkelte vandværker med oplysning om, hvem der er sagsbehandler på de enkelte vandværker hos Mariagerfjord Kommune.

Formand     Kenney Ladefoged Otte
Ajstrupvej 3
9560 Hadsund
  Kasserer  Karina Ladefoged Otto 
Telefon 
  Telefon
Mobil 61 28 28 01   Mobil  
E-mail

ajstrupkloakogvand@gmail.com
kk@hastrupminde.dk

  E-mail

hanestrup@gmail.com
ajstrupkloakogvand@gmail.com

Sagsbehandler: Minna Hald Andersen, tlf. 97 11 36 35

Formand     Poul Lundsgaard
Sydtoften 5, Als
9560 Hadsund
Telefon  98 58 15 87
Mobil
E-mail alsvandvaerk@gmail.com

Sagsbehandler: Dorthe Gjørtz, tlf. 97 11 36 21


Formand     Søren Christoffersen
Vestergade 44
9510 Arden
Telefon  98 56 19 83
Mobil 41 57 99 83 
E-mail smc@arden-vandvaerk.dk

Sagsbehandler: Lisa Lorentzen, tlf. 97 11 36 53

 

 

Formand     Lars Jensen
Rønnebærvej 4, Assens
9550 Mariager
Telefon  98 58 38 14
Mobil 21 25 96 23
E-mail bila.jensen@mail.dk

Sagsbehandler: Minna Hald Andersen, tlf. 97 11 36 35

Formand    Steen Pedersen
Solbakken 3
9510 Arden
Telefon 
Mobil 20 62 30 87
E-mail formand@9510astrupvand.dk

Sagsbehandler: Dorthe Gjørtz, tlf. 97 11 36 21


Formand     Bente Støttrup 
Dalsminde Vandværk Amba.
Dalsmindevej 5, Ajstrup
9560 Hadsund
  Driftansvarlig ved
forurening 
Egon Mousten 
Telefon  86 47 05 08    Telefon  
Mobil
   Mobil  22 53 07 87
E-mail info@dalsminde.dk    E-mail  

Sagsbehandler: Minna Hald Andersen, tlf. 97 11 36 35

Formand     Dania A/S
Daniavej 62, Assens
9550 Mariager
Telefon  98 47 30 42
Mobil Dagligt tilsyn Kurt Jensen
24 86 26 46 
E-mail mai@daniaby.dk

Sagsbehandler: Minna Hald Andersen, tlf. 97 11 36 35

Formand     Stefan Laursen
Hadsundvej 78, Fladbjerg
9550 Mariager
Telefon 
Mobil 40 33 30 85
E-mail fladbjergentreprenoren@gmail.dk

Sagsbehandler: Minna Hald Andersen, tlf. 97 11 36 35

Formand     Mikael Risager
Mariagervej 54
9560 Hadsund
Telefon 
Mobil 40 88 15 04

E-mail

mikael.risager@gmail.com

Hjemmeside   http://sydhadsundvv.dk/

Sagsbehandler: Minna Hald Andersen, tlf. 97 11 36 35

Formand     Per Roth
Sv. Schous Alle 9
9560 Hadsund
  Kasserer       Administrativ adresse  Hadsund Vandværk Amba
Vandværksvej 17
9560 Hadsund

Telefon    Telefon
 Telefon  98 57 50 78
Mobil 29 49 01 23   Mobil      
E-mail info@hadsund-vandvaerk.dk   E-mail
 E-mail  info@hadsund-vandvaerk.dk
           Hjemmeside  www.hadsund-vandvaerk.dk
                                                                     

Sagsbehandler: Dorthe Gjørtz, tlf. 97 11 36 21


Formand     Søren A. Petersen
Oddevej 14
Odde 
9560 Hadsund
Telefon  98 58 16 98
Mobil 26 33 18 51
E-mail soren-p@hotmail.com

Sagsbehandler: Dorthe Gjørtz, tlf. 97 11 36 21

Formand     Steffen Elmose
Fellinghøjvej 1
9550 Mariager
Telefon 
Mobil 26 85 20 35
E-mail hemvand6@gmail.com

Sagsbehandler: Minna Hald Andersen, tlf. 97 11 36 35

Formand     Jens Kokholm Nielsen
Bakkegaardsvej 2, Hou
9550 Mariager

  Kasserer       Bent Gamby
Houvej 27
9550 Mariager
Bestyrelsesmedlem
Leif Andersen 

Bestyrelsesmedlem
Marianne Andersen
Houvej 43
9550 Mariager
Telefon  98 54 14 97   Telefon


98 54 20 42
Mobil 51 86 14 97   Mobil      60 29 45 11 21 49 58 06
E-mail
  E-mail
 E-mail    marianne_a8@hotmail.com

Sagsbehandler: Minna Hald Andersen, tlf. 97 11 36 35

Formand     Bjarne Hansen
Hyrdehøjvej 8
9550  Mariager
Telefon  98 58 33 83
Mobil
E-mail barney@hansen.dk

Sagsbehandler: Minna Hald Andersen, tlf. 97 11 36 35

Formand     Erik Arkesteijn
Hannerupvej 292
Hvilsom
9500 Hobro
Telefon  98 54 92 37
Mobil 25 88 94 75
E-mail hvilsomvandvaerk@gmail.com

Sagsbehandlere: Lisa Lorentzen, tlf. 97 11 36 53

                         Dorthe Gjørtz,   tlf. 97 11 36 21

Formand     Torben Tolstrup
Nørregårdsvej 5
Kielstrup
9500 Hobro
Telefon   - 
Mobil 22 25 32 03
E-mail torbentolstrup@hotmail.dk

Sagsbehandler Lisa Lorentzen - tlf. 97 11 36 53

Formand     Tom Madsen
Randersvej 27
9550 Mariager
Telefon  86 47 84 14
Mobil 20 24 74 52
E-mail tm@johnfrandsen.dk

Sagsbehandler: Minna Hald Andersen, tlf. 97 11 36 35

Formand     Michael Lionett
Kjellerupvej 13
Kjellerup
9550 Mariager
Telefon 
Mobil 22 16 62 43
E-mail michaellionett@hotmail.com

Sagsbehandler: Minna Hald Andersen, - tlf. 97 11 36 35

Formand     Erik Andersen
Lilleardenvej 3
9510 Arden
Daglig drift  Egon Jensen VVS 
Telefon   -     
Mobil 20 14 21 69    40 84 15 02
E-mail rosenlund@agromail.dk     

Sagsbehandler Lisa Lorentzen - tlf. 97 11 36 53

Formand     Keld Enslev
Møllevænget 14 C
9550 Mariager
Telefon  98 54 24 50
Mobil 21 31 94 76 
E-mail vand@mariagervand.dk

Sagsbehandler Minna Hald Andersen - tlf. 97 11 36 35

Formand     Jan Thomsen
Rostrupvej 29
9500 Hobro
Kasserer  Poul Verner Hansen
Telefon  98 52 45 31    98 52 47 79
Mobil 51 82 07 37    40 26 24 51
E-mail thomsen20@mail.tdcadsl.dk    rostrupvej31@mail.tele.dk
                                                               

Sagsbehandler: Lisa Lorentzen, tlf. 97 11 36 53

 
Formand     Benny Schou
Nebstrupvej 23
8970 Havndal
Telefon  98 58 40 26
Mobil
E-mail norupvand@norupvand.dk

Sagsbehandler Minna Hald Andersen - tlf. 97 11 36 35

Formand     Asbjørn Z. Høegh
Telefon  98 57 37 00
Mobil 21 44 26 94
E-mail info@oesterdoensevand.dk

Sagsbehandler: Lisa Lorentzen, tlf. 97 11 36 53

Formand     Jan Andersen
Hedegårdsvej 23
9560 Hadsund


Kasserer  Frode Andersen
Kystvejen 46
Ø. Hurup
9560 Hadsund
Telefon 
  Telefon 98 58 80 12
Mobil 61 37 29 80   Mobil 24 84 98 12
E-mail osterhurupvand@mail.dk   E-mail

Vandværkets adresse: Thailiavej 6, 9560 Hadsund

Email: osterhurupvand@mail.dk

Sagsbehandler: Dorthe Gjørtz, tlf. 97 11 36 21Formand     Ulrik Giese
Gl. Vivevej 110
9560 Hadsund
Telefon 
Mobil 40 57 56 59
E-mail ulrik.giese@gmail.com

Sagsbehandler: Dorthe Gjørtz, tlf. 97 11 36 21

Formand     Lars Uldahl Kristensen
Søtoften 6
9500 Hobro
Telefon 
Mobil 40 54 84 11
E-mail formand@onsildvand.dk

Kassererens e-mail: kasserer@onsildvand.dk

Hjemmeside: http://www.onsildvand.dk

Sagsbehandler: Lisa Lorentzen, tlf. 97 11 36 53

 
Formand     Kurt Bach

Hågensvej 9, Oue
9500 Hobro

Mobil 20 33 03 40
E-mail oue.vand@outlook.dk

Sagsbehandler: Lisa Lorentzen, tlf. 97 11 36 53

 
Formand     Claus Pedersen
Rønholtvej 19
9560 Hadsund
Telefon  98 58 52 45
Mobil 20 24 52 45
E-mail claus-fendt@live.dk

Sagsbehandler: Dorthe Gjørtz, tlf. 97 11 36 21


Formand     Bent NørholtTelefon 
Mobil 30 90 41 48
E-mail

formand@roldvand.dk

Sagsbehandler: Lisa Lorentzen, tlf. 97 11 36 53

Formand      -   Daglig drift Keld Pedersen
Møllevænget 2
Rostrup
9510 Arden 
 
Telefon   -   Telefon    
Mobil  -  Mobil  40 21 12 53
E-mail rostrupvand@mail.dk


Formand     Brian Hansen
Grovevej 4
8970 Havndal
Telefon 
Mobil 61 74 46 52
E-mail bruunhansen@elromail.dk

Sagsbehandler: Minna Hald Andersen, tlf. 97 11 36 35

Formand     John Slejborg
Nørrevangsvej 13
Skelund
9560 Hadsund
Telefon  98 58 50 78
Mobil
E-mail john@slejborg.dk

Sagsbehandler: Dorthe Gjørtz, tlf. 97 11 36 21

     Mariagerfjord Vand A/S
Islandsvej 7
9560 Hadsund
  Kontaktperson   Driftlederen på vandforsyning 
Telefon  99 52 53 54    Telefon  
Mobil
     
Hjemmeside www.mariagerfjordvand.dk    E-mail  mail@mfv.dk

Sagsbehandler: Lisa Lorentzen, tlf. 97 11 36 53 - vedrørende Skellerup Vandværk

Sagsbehandler: Dorthe Gjørtz,   tlf. 97 11 36 21 - vedrørende Østvandværket

Sagsbehandler: Minna Hald Andersen, tlf. 97 11 36 35 - vedrørende True Vandværk


 

 

 

Formand     Niels Ove Rasmussen
Semvej 5
9550 Mariager
Telefon 
Mobil 29 25 27 29
21 24 99 97 (arbejde)
E-mail skroedstrupvand@hotmail.dk

Sagsbehandler: Minna Hald Andersen, tlf. 97 11 36 35

Formand     Steffen Stegger
Ternevej 4
Assens
9550 Mariager
   Kasserer Tina Skovbo Mikkelsen
Daniavej 137
9550 Mariager 
  Anden kontaktperson  Charles Rysz
Telefon 
   Telefon
   Telefon  
Mobil 30 51 64 83    Mobil
   Mobil  29 42 17 41
E-mail slesvigvand@jubiimail.dk    E-mail slesvigvand@jubiimail.dk    E-mail  

Sagsbehandler: Minna Hald Andersen, tlf. 97 11 36 35

Formand     Lars Petersen
Storarden Byvej 11
9510 Arden
 Kasserer  Kåre Hansen

Telefon 
   
Mobil 20 83 60 15    
E-mail vand@vejgaarden.com    vand@vejgaarden.com

Sagsbehandler: Lisa Lorentzen, tlf. 97 11 36 53

Formand    

Svennning Bruun
Søndermarksvej 1
Tisted
9510 Arden

Børge Christan Werner
Tisted Skolevej 1
9510 Arden 
Telefon  98 56 50 53  98 56 53 02
Mobil
60 61 10 51
21 61 31 61 (arbejde)
E-mail tistedvand@gmail.com 
     
                                                                                   

Sagsbehandler: Dorthe Gjørtz, tlf. 97 11 36 21

Formand    

Gilbert Pedersen
Vedbækvej 14
Valsgaard
9500 Hobro

Telefon 
Mobil  20253609
E-mail formand@valsgaardvand.dk
                               

Sagsbehandler: Lisa Lorentzen, tlf. 97 11 36 53

Formand     Inger Damgaard Nielsen
Hyltvej 5
9560 Hadsund
Telefon 
Mobil 21 35 80 19 
E-mail veddumvandvaerk@gmail.com

Sagsbehandler: Dorthe Gjørtz, tlf. 97 11 36 21

Formand     Kim Poulsen
Landevejen 9
8970 Havndal
Telefon  86 47 08 47
Mobil 21 94 80 30
E-mail boletteogkim@gmail.com

Sagsbehandler: Minna Hald Andersen, tlf. 97 11 36 35

Formand     Niels Libergreen
Havnøvej 59
9560 Hadsund
  Kasserer  Bent Hansen
Plantagevej 3
9560 Hadsund
Telefon  98 57 50 05   Telefon 98 57 50 07
Mobil 20 82 50 05   Mobil 20 89 36 85
E-mail formand@visborgvand.dk   E-mail mail@visborgvand.dk

Sagsbehandler: Dorthe Gjørtz, tlf. 97 11 36 21

Formand     Claus Jensen
Rostrupvej 6, Vive
9560 Hadsund
Telefon 
Mobil 29 45 22 95 
E-mail clausj20@yahoo.dk

Sagsbehandler: Dorthe Gjørtz, tlf. 97 11 36 21

Kontakt


Minna Hald Andersen

Grundvand

 •  97113635
 •  

Lisa Lorentzen

Grundvand

 •  97113653
 •  

Dorthe Gjørtz

Grundvand

 •  97113621
 •  

Charlotte Hvid Gregersen

Grundvand

 •  97113627
 •  

Opdateret 28.04.22    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?