Renseanlæg


Mariagerfjord Vand, Rebild Forsyning og Vesthimmerlands Forsyning ønsker i fællesskab at udbygge Mariagerfjord Renseanlæg.

Et fælles renseanlæg for tre kommuner

Mariagerfjord Vand a|s ønsker sammen med Rebild forsyning og Vesthimmerlands Forsyning at rense mere spildevand på Mariagerfjord Renseanlæg.

Det rensede spildevand udledes ca. 4 km ude i Kattegat. Renseanlægget skal udbygges fra at kunne rense spildevandet fra de nuværende 75.000 Personækvivalenter (PE) til fremtidigt 275.000 PE.

VVM-tilladelse (påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet - forventet afgørelse inden medio marts 2022)

Udledningstilladelse (påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet - forventet afgørelse inden primo april 2022)

Tillæg til spildevandsplanen

Fra idé til realisering

Mariagerfjord Renseanlæg skal udbygges for at anlægget har tilstrækkelig kapacitet til at eventuelle nye spildevandsproducerende virksomheder kan etablere sig i Mariagerfjord Kommune
Renseanlægget er i dag belastet op til grænsen af anlæggets kapacitet og understøtter ikke at eksisterende virksomheder i kommunen kan udvide deres produktion.

Samtidig står Vesthimmerlands Forsyning og Rebild Forsyning ligeledes over for at renovere og udbygge nogle af deres renseanlæg. Disse renseanlæg udleder i dag det rensede spildevand til mindre og miljømæssigt sårbare vandløb, som har udløb i Limfjorden.

Ved at samle spildevandet på Mariagerfjord Renseanlæg, skånes de sårbare vandløb og Limfjorden for en væsentlig belastning. Udledningen fra Mariagerfjord Renseanlæg sker til Kattegat, 4 km fra kysten. Kattegat betragtes som et mere robust vandområde.

De 3 forsyninger har derfor spurgt Rebild Kommune, Vesthimmerlands kommune og Mariagerfjord Kommune, om kommunerne kan godkende at spildevand fra de 3 kommuner samles og renses på Mariagerfjord Renseanlæg.

Spildevandet fra Aars skal føres i en ny spildevandsledning til Nørager Renseanlæg. Herfra skal der ligeledes etableres en ny ledning via Stenild, til Mariagerfjord Vands eksisterende spildevandsledning nordvest for Hobro i Tobberup. Ledningsanlæggene vil være nedgravet på hele strækningen.

Det nye og moderne Mariagerfjord Renseanlæg skal udbygges fra de nu godkendte 75.000 Pe (personækvivalenter 1 personækvivalent = hvad der svarer til spildevandet fra 1 person) til 275.000 Pe.

Udbygningen er planlagt til at ske via et nyt forrensningsanlæg (primærslamudtag), et større procesvolumen samt et større biogasanlæg. Udbygningen af renseanlægget kan holdes inden for det eksisterende areal og udbygningen kan etableres inden for de gældende lokalplan- og kommuneplanrammer.

Der skal ikke ændres på den eksisterende afløbsledning. Det rensede spildevand udledes via den eksisterende udløbsledning, som går ca. 4 km ud i Kattegat.

Projektet omfatter godkendelser i alle 3 kommuner. Derfor har kommunerne ligesom de 3 forsyninger indgået i et tværkommunalt samarbejde, med henblik på at få undersøgt mulighederne for at kunne give de nødvendige godkendelser og tilladelser for at projektet kan realiseres.
Der findes en lovgivningen (VVM), som bestemmer at projekter i denne størrelsesorden, skal gennemgå en vurdering af om projektet kan gennemføres uden at der sker en væsentlig påvirkning af miljøet.

Spørgsmål kan rettes til:

Jens Kalør Mariagerfjord Kommune, telefon 97 11 37 06 eller på mail jkalo@mariagerfjord.dk.

Søren Erikstrup, Mariagerfjord Vand a|s, telefon 99 52 53 50 eller på mail sce@mfv.dk.

Debatfasen 27. maj til 23. juni 2019

Der blev afholdt debatmøde den 12. juni 2019 i Hadsund Kulturcenter.

Borgerne i de tre kommuner var inviteret til møde med henblik på at få belyst de påvirkninger, som de er bekymrede for ved en udbygning. De fremkomne bemærkning og forslag bliver medtaget i en Miljøkonsekvensrapport, som vil være grundlaget for byrådet  Mariagerfjord, Vesthimmerland og Rebild kommuners endelige beslutning om en udbygning skal realiseres. 

Efter nogle oplæg fik de fremmødte anledning til at diskutere, hvad de konkret er bekymrede for ved en udbygning. Der indkom mange gode forslag til emner, der skal belyses nærmere i rapporten. Desuden var der mange spørgsmål til hvad, hvordan og især hvorfor?

Læs mere i oplæggene fra mødet

Når debatperiode er slut, vil kommunerne vurdere de indkomne ideer og forslag og eventuelt få belyst disse i en Miljøkonsekvens-rapport. Et forslag til Miljøkonsekvensrapporten vil blive offentliggjort i en 8 ugers høringsperiode. Her får borgerne mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten. Indkomne bemærkninger vil indgå i den afsluttende myndighedsbehandling af ansøgningen fra de 3 forsyninger.

Forud for eventuel realisering af projektet skal byrådene give en endelig tilladelse. Desuden kræves der en række yderligere tilladelser før projektet kan påbegyndes, eksempelvis tillæg til spildevandsplanerne og en ny tilladelse til udledning af det rensede spildevand til Kattegat.

Offentlig høring 20. januar til 16. marts 2020

Byrådene i Rebild, Vesthimmerlands og Mariagerfjord kommuner har i december 2019 besluttet at sende Miljøkonsekvensrapporten i offentlig høring.

På møderne fik politikerne udover miljøkonsekvensrapporten forelagt en oversigt (indsigelsesnotat) over de bemærkninger og kommentarer som kommunerne modtog i debatfasen. Indsigelsesnotatet indeholder også kommunens svar på bemærkningerne og kommentarerne.

Indsigelsesnotatet kan ses her på siden under overskriften baggrundsmateriale.

Projektets miljøpåvirkning er vurderet i miljøkonsekvensrapporten. Kommunerne har samtidig udarbejdet et udkast til afgørelse om tilladelse til projektet. Dette udkast til afgørelse er ligeledes omfattet af høringen.

Miljøkonsekvensrapporten og udkast til afgørelse om tilladelse til projektet kan ses her på siden under overskriften baggrundsmateriale.

Den offentlige høring løber over 8 uger fra den 20. januar til den 16. marts 2020.  I denne periode har alle mulighed for at komme med bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten og til udkastet til afgørelse om tilladelse til projektet.

Efter høringen vil der blive udarbejdet et høringsnotat med opsamling på høringen og det afholdte borgermøde. Efter høringsperiodens udløb skal politikerne i de 3 kommuner - med baggrund i høringsnotatet - tage stilling til, om projektet med tilhørende VVM-tilladelse kan godkendes.

Høringsfristen er den 16. marts 2020.

Vil du vide mere om den miljøvurdering, der er foretaget, og som er beskrevet i Miljøkonsekvensrapporten, så afholder de 3 kommuner et offentligt møde den 25. februar 2020 kl. 19:00 til 21:00 i Arden Hallerne, Hvarrevej 6-8, Arden. Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig dette møde.

Mødet er afholdt, og du kan se oplæggene her:
Oplæg til Borgermøde, Arden den 25. februar 2020

Baggrundsmateriale

Opdateret 01.09.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?