Spildevand


Spildevand omfatter alt vand, der afledes fra beboelse, erhvervsvirksomheder, bebyggelse i øvrigt, samt fra befæstede arealer. Det vil sige spildevand er ikke blot vand der afledes fra husholdning, bad, toiletter og industri, men også det regnvand, der falder på tagarealer, befæstede arealer (veje, parkeringspladser, jernbaner m.v.).

Det er Mariagerfjord Kommune, som planlægger, hvorledes spildevand skal behandles og giver de nødvendige tilladelser. 

Det er Mariagerfjord Vand a|s, som etablerer og driver de offentlige kloakker og renseanlæg. Det er også Mariagerfjord Vand a|s, som opkræver spildevandsafgifterne. 

Læs mere om Mariagerfjord Vand a|s.

Spildevand i byer

Mange steder i kommunen løber regn- og spildevand stadig i det samme rør. Det kaldes fælleskloakering. På grund af klimaforandringerne med flere og større regnskyl kan det fælleskloakerede kloaksystem ikke følge med, og det fører til oversvømmelser i byerne og udledning af fortyndet spildevand til vandløb og fjorden.

Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Vand a|s samarbejder derfor om at separatkloakere byerne i kommunen. Separatkloakering betyder, at spildevand og regnvand bliver holdt adskilt og løber igennem hvert deres kloakrør. Projektet med at separatkloakere er dog en længerevarende proces, som først forventes færdiggjort omkring 2070. Du skal selv adskille spildevand og regnvand på din grund.

I denne lille video kan du kan se mere om, hvad separatkloakering går ud på, hvilke fordele det har, samt hvad det betyder for dig, når din ejendom skal separatkloakeres:

Separatkloakering har mange fordele, inklusivt de følgende:

  • Rensningen af vandet bliver nemmere.
  • Vandmiljøet skånes for forurening.
  • Oversvømmelser i kældre og på gader reduceres.

Hvis kommunen beslutter at kloakere et opland eller ændre et opland fra fælleskloakeret til separatkloakeret, er der tilslutningspligt for de ejendomme, der ligger inden for oplandet.

Spildevand fra erhvervsvirksomheder

Spildevand fra industri er ofte mere forurenet end spildevand fra almindelig beboelse. Derfor kræver det særlig tilladelse til at lede industrispildevand til spildevandssystemet.

Mariagerfjord Kommune har ansvaret for at planlægge, hvorledes spildevandet skal håndteres i kommunen.

Her skelnes der mellem

  • ejendomme inden for kloakopland - kloakerede ejendomme og
  • ejendomme uden for kloakopland, hvor der ikke er lagt offentlige kloakker - typisk ejendomme på landet.

Spildevandet håndteres forskelligt afhængig af om man bor i byen eller på landet.

Læs mere i Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan.

Spildevand på landet

I det åbne land hvor der ikke er kloakeret, har hver ejendom sit eget private spildevandsanlæg.

Det består af en bundfældningstank, eventuelt efterfulgt af en eller anden form for rensning. Efterfølgende med nedsivning i jorden eller udledning til dræn, grøft eller vandløb.

Enhver ændring af et privat spildevandsanlæg kræver tilladelse fra Mariagerfjord Kommune.

Mariagerfjord Kommune har ret til at stille krav om forbedring af spildevandsrensning, hvis et spildevandsanlæg ikke fungerer korrekt eller giver anledning til uhygiejniske forhold.

Hvis det kan dokumenteres, at ejendomme i det åbne land, bidrager til forurening af vandløb, søer og havet med deres udledning af spildevand, er kommunen forpligtet til at planlægge og via påbud kræve en forbedring af spildevandsrensningen på de ejendomme, som udleder spildevand til vandområder, hvor kravene til vandkvaliteten ikke er overholdt.

Påbud om forbedret rensning af spildevand 

Grundejere, der har fået påbud om at forbedre deres spildevandsrensning eller kloakering, kan blive støttet via en ordning, som Energistyrelsen og Naturstyrelsen deler ansvaret for. 

Økonomisk trængte grundejere kan få en hjælpende hånd ved kommunens påbud om at forbedre spildevandsrensningen. Ansvaret for lovgivningen om hjælpeordningen er delt mellem Styrelsen for Vand- og Naturforvaltningen (tidligere Naturstyrelsen) og Energistyrelsen.

Grundejerne kan søge om at være med i en ordning, der dels giver lempeligere frister for at gennemføre kommunens påbud og dels giver ret til at anmode det lokale spildevandsselskab om en afdragsordning for betalingen af selve spildevandsløsningen.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltningen er vejledende myndighed for de dele af reglerne, der vedrører miljøbeskyttelsesloven, herunder fristfastsættelse for spildevandshåndteringen. Energistyrelsen er vejledende myndighed for de dele af reglerne, der vedrører betalingsloven, herunder afdragsordning og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt.

Regnvand

Der gælder bestemte regler for håndtering af regnvand, nedsivning i faskine, samt udledning af regnvandet

Befæstede arealer er f.eks. veje, bebyggelse, grus- eller græsarealer, som er helt eller delvis uigennemtrængelige for vand.

Tag- og overfladevand må ikke indeholde andre stoffer, end hvad der normalt tilføres regnvandet i forbindelse med afstrømning på veje, parkeringspladser m.v.

Ansøg om etablering af nedsivningstilladelse via den digitale selvbetjeningsløsning Byg og Miljø. 

Nedsivning i faskine eller regn-bed

Tag- og overfladevand kan nedsives i faskine, hvis jordbunden er egnet til det. Hvis faskinen kun skal anvendes til nedsivning af tagvand, må du gerne selv etablere den. Det kan dog være en god idé at kontakte en kloakmester, som kan vejlede om faskinens dimensioner og placering samt udarbejde lednings- og oversigtsplaner.

Etablering af en faskine til nedsivning af tag- og/eller overfladevand kræver tilladelse fra Mariagerfjord Kommune.

Udledning til vandløb eller sø

Udledning af tag- og overfladevand til vandløb, sø, grøft eller dræn kræver tilladelse fra Mariagerfjord Kommune.

Tømningsordninger

Tømning af bundfældningstanke i det åbne land

Mariagerfjord kommune har indført en kommunal tømningsordning for septiktanke, bundfældningstanke og trixtanke (bundfældningstanke) i det åbne land.

Formålet med ordningen er at sørge for at alle bundfældningstanke tømmes én gang om året, for at sikre deres funktion.

Tømningsordningen er nødvendig, blandt andet for at bidrage med at:

  • grundvandet ikke forurenes – det er til gavn for drikkevandet.
  • vandmiljøet i søer og vandløb ikke forurenes – det er til gavn for dyre- og plantelivet.
  • slam og spildevand håndteres på kommunens renseanlæg – det er til gavn for miljøet.

Vedtagelsen betyder, at bundfældningstanke ved helårsbeboelser skal tømmes én gang årligt. Bundfældningstanke ved fritidshuse skal tømmes hvert andet år.

Ejendomme, der er tilsluttet offentlig kloak og ejendomme med samletanke (tanke uden afløb), køkkenbrønde, fordelerbrønd og lignende tanke, er ikke omfattet af ordningen.

Læs mere om tømning af bundfældningstanke.

Tømning af samletanke i sommerhusområderne.

Mariagerfjord kommune har indført en kommunal tømningsordning for samletanke i kommunens sommerhusområder.
Formålet med regulativet er at fastlægge regler for tømning af samletanke i Mariagerfjord Kommune, som sikrer at tømning, transport og slutdisponering af affaldsprodukter fra samletanke håndteres miljømæssigt og lovmæssigt korrekt.

Regulativet omfatter kun tømning af samletanke, som er, eller som bliver etableret/udlejet inden for de udpegede sommerhusområder i spildevandsplanen. Samletankene i området skal sløjfes i takt med at sommerhusene kloakeres.

Regulativet er kun gældenden indtil udgangen af 2030, eller indtil den - i spildevandsplanen - planlagte kloakering af sommerhusene i Mariagerfjord Kommune er gennemført.

Administration af ordningen er uddelegeret til Mariagerfjord Vand a|s. Spørgsmål, tilmelding og øvrige henvendelse om ordningen skal derfor ske ved at kontakte Mariagerfjord Vand:

 
Mariagerfjord Vand a|s
Islandsvej 7
9560 Hadsund
www.mariagerfjordvand.dk
 
Telefon 99 52 53 54  
E-mail mail@mfv.dk
CVR nr. 31 48 64 24

GLN nr. 5790001898878 - Spildevand
GLN nr. 5790001898823 - Vandforsyning
GLN nr. 5790001898816 - Fælles


Du kan se regulativet, der beskriver ordningen her:
Regulativ vedr. tømningsordning for samletanke.

Kontakt


Jens Kalør

Spildevand

  •  97113706
  •  

Opdateret 18.02.22    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?    

industrispildevand

Industri - spildevand

Læs om tilslutningstilladelser, begrænsning af forurenende stoffer i spildevand, olie- og benzinudskillere, fedtudskillere, drift af spildevandsledninger og renseanlæg og driftsuheld.

Relateret indhold