Beplantning og beskæring


Som grundejer med arealer ud til veje, fortove, stier og pladser, som er åbne for almindelig færdsel, skal du holde din egen beplantning, herunder hække, helt på din egen grund året rundt.

Alle skal kunne færdes på byens veje, fortove og stier uden at blive generet af udhængende grene eller brede hække.
Her på siden kan du få råd og vejledning i forbindelse med nyplantning af hæk og læse om reglerne for eksisterende beplantning.

Vi håber, at du som grundejer vil være med til at sørge for, at det er rart og nemt at færdes på fortove, stier og veje.

Skal du plante hæk, kan du få nogle gode tips til projektet her:

 1. Undersøg lokalplanen. I nogle lokalplaner er beskrevet hvilke former for hæk som må plantes og hvilken højde hækken må få.

 2. Snak med naboerne. Ønsker du at plante i skel er det en rigtig god ide at spørge naboerneinden du går i gang. Planter du i skel skal i nemlig være fælles om at anlægge og pleje hækken – og ikke mindst om at betale den. Dette gælder dog ikke hvor kommunen er nabo. Du har lov til at sætte hækken på egen grund uden at spørge naboerne, derved skal du selv anlægge, pleje og betale hækken.

 3. Pas på pladsen. Hækken vokser både i højde og bredde. Planter du hækken ud mod fortov eller vej, så sørg for at hækken ikke bliver så bred at den genere færdslen på fortov/vej. Et tips til det er at plante hækken 50 cm. inde på egen grund, på den måde skulle der gerne gå nogle år inden den vokser ud til fortov/vej. Hækken inklusive grene skal altså holdes på din egen grund.

 4. Plantevalget er vigtigt. Giv dig derfor god tid til at undersøge de mange forskellige typer af hæk. Skal hækken tåle skygge kan bøg, avnbøg og taks anbefales. Står hækken langs fortov/vej hvor der saltes om vinteren bør bøg fravælges. I stedet kan en stedsegrøn hæk: eksempel thuja, taks, liguster, vælges en løvfældende: seljerøn, lærk eller tjørn. Et alternativ til de klippede hække er de fritvoksende, som ofte også er blomstrende. Her kan bl.a. vælges spirea, berberis eller snebær.

 5. Gør jorden klar. Vil du give hækplanterne den bedste start, så sørg for at der ikke er skvalderkål, agerpadderok, snerler eller kvikgræs i området. Disse vil være hårde konkurrenter for de nye hækplanter. Jorden bør løsnes i dybden og evt. blandes med sand eller spagnum, afhængig af jordtype. Inden hækplanterne sættes, er det vigtigt at jorden vandes godt igennem.

 6. Spørg fagfolk. Få råd og vejledning til netop din hæk ved at kontakte din lokale planteskole/plantecenter. Derudover findes et rigt antal af hjemmesider og faglitteratur om emnet.
  Du kan læse yderligere på www.hegnsloven.dk.

  God fornøjelse med din nye hæk.

  Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte Mariagerfjord Kommune.

Lov om hegn

Kapitel 2, Rejsning af nyt hegn, §11:
Hegn langs gade, vej, sti eller plads, som er åben for almindelig færdsel eller udlagt til brug for flere særskilt matrikulerede og i særligt eje værende ejendomme, skal rejses helt på egen grund og levende hegn plantes i en sådan afstand fra vejens areal, at bevoksningen til enhver tid kan holdes indenfor skellinien. Hegnets højde fastsættes om fornødent af hegnssynet under hensyntagen til bestemmelserne i § 10, stk. 3, og § 6. Grundejeren kan ikke overfor det offentlige eller vejejeren stille krav om deltagelse i udgiften eller arbejdet ved hegnets rejsning

 

Som grundejer med arealer ud til veje, fortove, stier og pladser, som er åbne for almindelig færdsel, skal du holde din egen beplantning, herunder hække, helt på din egen grund året rundt.

 • Du skal beskære eller klippe din beplantning og hæk til ejendommens skel
 • Træer og buske må gerne rage ind på vejarealet, blot grenene er så højt oppe, at alle kan passere uden gener.
 • Træer og buske skal være beskåret, så der altid er en frihøjde over fortove på 2,5 meter og en frihøjde over kørebaner på 4,5 meter.
 • Husk, at grene hænger længere ned i fugtigt vejr.
 • Sørg for at skilte, gadelys og brandhaner er fuldt synlige.

For nemmere at overskue hvordan du skal beskære din hæk og dine træer ud mod vejen og fortovet kan du se på tegningen over beskæring ud mod vejarealet.

Grundejere, der ikke overholder disse krav kan risikere, at kommunen udfører arbejdet for grundejerens regning.

 

Illustration af beskæring af hæk og træer ved vej og fortov

Grundejere har selv pligt til at holde fortove og stier frie for sne, is, snavs, affald, visne blade og ukrudt.
Når du som grundejer bekæmper ukrudt på vej-, sti - og fortovsarealer, må du ikke bruge ukrudtsmidler på grund af risikoen for, at det forurener grundvandet. Brug lugejern, damp- eller gasbehandling (pas på brandfaren ved gasbrænder).

Lov om hegn

Kapitel 2, Rejsning af nyt hegn, §11:
§ 11. Hegn langs gade, vej, sti eller plads, som er åben for almindelig færdsel eller udlagt til brug for flere særskilt matrikulerede og i særligt eje værende ejendomme, skal rejses helt på egen grund og levende hegn plantes i en sådan afstand fra vejens areal, at bevoksningen til enhver tid kan holdes indenfor skellinien. Hegnets højde fastsættes om fornødent af hegnssynet under hensyntagen til bestemmelserne i § 10, stk. 3, og § 6. Grundejeren kan ikke overfor det offentlige eller vejejeren stille krav om deltagelse i udgiften eller arbejdet ved hegnets rejsning.

Lov om offentlige veje

Kapitel 11, Særlig råden over vejareal, §103: 
Stk. 2. Vejbestyrelsen kan kræve træer og anden beplantning på, over og i vejareal fjernet, nedskåret, opstammet eller studset. Det samme gælder træer og anden beplantning ved vejareal, når vejens istandsættelse eller hensynet til færdslen gør det nødvendigt. Hvis vejbestyrelsens krav ikke efterkommes inden for en fastsat frist, kan vejbestyrelsen lade arbejdet udføre ved sin foranstaltning på grundejerens bekostning.

Lov om offentlige veje

Lov om private fællesveje

Kapitel 8, Forskellig råden over private fællesveje, §47: 
§ 47. På private fællesveje må træer og anden beplantning kun plantes med vejmyndighedens samtykke. Når vejens istandsættelse eller hensynet til færdslen gør det nødvendigt, kan vejmyndigheden kræve træer og anden beplantning på eller over disse veje fjernet, nedskåret, opstammet eller studset. Hvis vejmyndighedens krav ikke efterkommes inden for en fastsat frist, kan vejmyndigheden lade arbejdet udføre ved sin foranstaltning på grundejernes bekostning. Med hensyn til fordelingen mellem grundejerne af udgifterne ved en af vejmyndigheden krævet fjernelse af træer og anden beplantning og med hensyn til kommunens udførelse af arbejdet finder reglerne i §§ 57-62 tilsvarende anvendelse. 

Lov om private fællesveje

Kontakt


Park & Vej

Slettet Brugere

 •  97114245
 •  

Opdateret 26.01.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?    

Rød blomst

Dit ansvar som grundejer

Du skal holde rent, glatførebekæmpe og rydde for sne, så fodgængere, skraldemanden og postbuddet kan komme sikkert forbi din ejendom.