Beplantning og beskæring


Som grundejer med arealer ud til veje, fortove, stier og pladser, som er åbne for almindelig færdsel, skal du holde din egen beplantning, herunder hække, helt på din egen grund året rundt.

Alle skal kunne færdes på byens veje, fortove og stier uden at blive generet af udhængende grene eller brede hække. Her kan du få råd og vejledning i forbindelse med nyplantning af hæk og læse om reglerne for eksisterende beplantning. Vi håber, at du som grundejer vil være med til at sørge for, at det er rart og nemt at færdes på fortove, stier og veje.

Nyplantning af hæk

Skal du plante hæk, kan du få nogle gode tips til projektet ved at læse vejledningen til nyplantning af hæk.

Eksisterende beplantning

Som grundejer med arealer ud til veje, fortove, stier og pladser, som er åbne for almindelig færdsel, skal du holde din egen beplantning, herunder hække, helt på din egen grund året rundt.
•Du skal beskære eller klippe din beplantning og hæk til ejendommens skel.
•Træer og buske må gerne rage ind på vejarealet, blot grenene er så højt oppe, at alle kan passere uden gener.
•Træer og buske skal være beskåret, så der altid er en frihøjde over fortove på 2,5 meter og en frihøjde over kørebaner på 4,5 meter.
•Husk, at grene hænger længere ned i fugtigt vejr.
•Sørg for at skilte, gadelys og brandhaner er fuldt synlige.

For nemmere at overskue hvordan du skal beskære din hæk og dine træer ud mod vejen og fortovet kan du se på tegningen over beskæring ud mod vejarealet.

Grundejere, der ikke overholder disse krav kan risikere, at kommunen udfører arbejdet for grundejerens regning.

Hold fortove og stier rene

Grundejere har selv pligt til at holde fortove og stier frie for sne, is, snavs, affald, visne blade og ukrudt.
Når du som grundejer bekæmper ukrudt på vej-, sti - og fortovsarealer, må du ikke bruge ukrudtsmidler på grund af risikoen for, at det forurener grundvandet. Brug lugejern, damp- eller gasbehandling (pas på brandfaren ved gasbrænder).

Yderligere information

Vejledning til nyplantning af hæk.

Beskæring af hæk og træer ud mod vejen.

Vejledning til relevante lovtekster vedr. beskæring og beplantning

Lov om offentlige veje.

Lov om private fællesveje.

Kontakt


Søren Munk

Materielgården Hadsund - Administration

  •  29743228
  •  

Opdateret 25.01.18    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?    

Dit ansvar som grundejer

Dit ansvar som grundejer

Du skal holde rent, glatførebekæmpe og rydde for sne, så fodgængere, skraldemanden og postbuddet kan komme sikkert forbi din ejendom.