Tilladelse til at bruge og foretage ændringer i vejarealet


Du skal huske at søge om tilladelse, hvis du ønsker at bruge vejarealet eller foretage ændringer på vejarealet. Det gælder både for kommunale veje og private fællesveje.

Du skal søge om tilladelse til:

Hvis du vil bruge veje og pladser til midlertidige formål, skal du søge om tilladelse.

Midlertidige formål kan være at opstille en container eller stillads på et areal i en periode, holde gadefest eller loppemarked på vejen, afholde cykelløb, motionsløb, motorløb eller lignende.

Mariagerfjord Kommune har retningslinier for anvendelse af arealer i gågaderne i Hobro og Hadsund. 

Retningslinjerne indeholder blandt andet bestemmelser om udeservering, stadeplads for erhvervsdrivende, gangarealer, placering af udstillingsvarer med videre. 

Læs retningslinjer for anvendelse af arealer i gågaden i Hadsund.

Læs retningslinjer for anvendelse af arealer i gågaden i Hobro.

Læs vedtægter for torvehandel i Hobro.

Almindelig ansøgning om gravetilladelse

Du skal søge om tilladelse, uanset om det er en offentlig eller privat fællesvej, du ønsker at grave i.

Du skal søge om tilladelse før du påbegynder opgravningen, og du skal sende os en færdigmelding, når opgravningsarbejdet er afsluttet og vejarealet er reetableret.

Ansøgningen skal sendes digitalt. Du er velkommen til at kontakte Trafik & Anlæg, hvis du har spørgsmål.

Gravearbejde på private fællesveje skal i høring

Du skal være opmærksom på, at alle ansøgninger om gravetilladelse på private fællesveje skal i høring hos vejejer. Det betyder, at når Trafik & Anlæg modtager en ansøgning om gravetilladelse på private fællesveje, sender vi den i høring. Der kan derfor gå op til 4 uger fra vi modtager ansøgningen, til at du kan få en gravetilladelse.

Kort over kommunale og private veje i Mariagerfjord Kommune.

Hastegravearbejde (reparation af akutte skade på ledninger)

Der må ikke graves i et vejareal uden kommunens tilladelse. Der er dog en undtagelse, som gælder ved uopsættelige reparationsarbejder på ledninger. Når der sker en akut skade på ledninger, må ledningsejeren gerne foretage reparation uden tilladelse. Ledningsejeren skal snarest herefter anmelde opgravningen til kommunen. 

Du skal søge om tilladelse til at hænge plakater eller lignende op langs vejene. Det gør du ved at udfylde vores selvbetjeningsløsning "Ansøgning om opsætning af plakater".  

Når du søger om tilladelse til at hænge plakater op, er der en række retningslinjer, der skal overholdes.
Det er vores erfaring, at særligt 3 retningslinjer er svære at overholde:

  • Plakater må ikke ophænges nærmere end 50 meter fra rundkørsler, vejkryds og lysreguleringer
  • Plakater må ikke dække for oversigtsarealer og færdselstavler
  • Plakater må ikke ophænges på transformator, kabelskabe og buslæskure

Tilladelse til ophængning af plakater gives ud fra retningslinjerne, som gælder for både valgplakater og andre typer af plakater.

Retningslinjer for ophængning af plakater i Mariagerfjord Kommune.

En overkørsel er det areal, der bruges som adgang til privat grund, og som ligger fra vejbelægningens kant og ind til det matrikulære skel mellem vejens areal og den private grund.

Ansøgning

Kontakt Trafik & Anlæg, hvis du ønsker at ansøge om en overkørselstilladelse eller har spørgsmål.

Nye overkørsler

Hvis du vil etablere en ny overkørsel fra din ejendom til en offentlig vej eller til en privat fællesvej i byområde kræver det en tilladelse fra kommunen. For private fællesveje kræves desuden tilladelse fra ejeren af vejarealet.

At flytte en overkørsel svarer til at etablere en ny, og kræver også tilladelse.

Eksisterende overkørsler

Hvis du vil benytte en eksisterende overkørsel som adgang for andre ejendomme end dem, overkørslen oprindeligt er anlagt for, er det nødvendigt med samme tilladelser som for nye overkørsler.

Det også nødvendigt med tilladelse, hvis en eksisterende overkørsel skal anvendes til en anden type trafik, end den oprindeligt er anlagt for – f.eks. erhvervstrafik i stedet for trafik til en bolig.

Anlæggelse af overkørsel

Arbejdet udføres af ansøgeren og alle udgifter i forbindelse med anlæg af nye overkørsler afholdes af ansøgeren. Dette gælder også følgeudgifter til f.eks. flytning af elmaster, som er nødvendiggjort af den nye overkørsel.

Kommunen kan i sin overkørselstilladelse desuden stille en række vilkår til udformningen af overkørslen med videre.

Kommerciel servicevejvisning er vejvisning på hvide og blå tavler. Tavlerne kan, mod betaling, etableres til alle typer af virksomheder, der har turist-, fritids- eller erhvervsmæssig karakter samt almene institutioner, anlæg og kulturelle institutioner. 
Det er muligt at anvende virksomhedsnavn og godkendte symboler, men virksomhedslogo eller tilsvarende er ikke tilladt.

Hvor vejvises der fra?
Kommerciel servicevejvisning opsættes som udgangspunkt fra nærmeste større vej og frem til målet. Det betyder, at servicetavler skal vises på alle efterfølgende tavler af denne kategori, indtil målet er nået.

Prioritering af vejvisning
Vejvisningsmål skal prioriteres i følgende rækkefølge:

  • Geografisk vejvisning (henvisning til by)
  • Trafikalt begrundet servicevejvisning (terminalmål)
  • Kommerciel servicevejvisning

Hvis kommunen af trafikale grunde forøger antallet af skilte udover fire vejvisningsmål, erstattes kommerciel servicevejvisning med tekst til symboler uden økonomisk kompensation for virksomheden. 
Hvis kommunen finder, der er vigtige trafikale begrundelser for det, kan én virksomhed beholde navn og symbol.

Ansøgning om kommerciel servicevejvisning
Ansøgning om kommerciel servicevejvisning foretages ved at sende en mail til Trafik & Anlæg.

Etablering af kommerciel servicevejvisning
Hvis der gives tilladelse til etablering af kommerciel servicevejvisning, fremsendes en pris til ansøgeren på etablering af skiltningen. Når beløbet er betalt, vil Trafik & Anlæg bestille og opsætte skilte.

Omkostninger

  • Administrationsomkostninger 1000 kr. + moms
  • Skilt og opsætning afregnes efter kostpris og medgået tid ca. 2000 kr. +moms
  • Evt. udvikling af symbol. Første ansøger på et nyt symbol skal betale 2000 kr. + moms og symbolet kan benyttes af andre ansøgere efterfølgende.

Reparation og udskiftning
Bliver den kommercielle servicevejvisning beskadiget, opkræves betaling for reparation eller udskiftning. Virksomheden vil inden reparation eller udskiftning blive kontaktet, så virksomheden kan tage stilling til, om der fortsat er behov servicevejvisning.

Fjernelse af vejvisning
Vejvisning, som ikke er opstillet i overensstemmelse med gældende lovgivning, skal fjernes. Tvivl og spørgsmål om vejvisningens lovlighed, kan rettes til kommunen.

Læs mere

Liste med godkendte symboler til servicetavler til kommerciel servicevejvisning.

 

Hvis du ønsker at opstille genstande eller udsmykning på arealer, der hører til en offentlig vej eller privat fællesvej i et byområde, skal du søge om tilladelse hos kommunen.

Du søger om tilladelse ved at kontakte Trafik & Anlæg. 

Kontakt


Trafik og Anlæg


Opdateret 19.10.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?    

Hul i vejen

Driftsproblemer - Giv et praj

Støder du fx på et hul i vejen eller cykelstien, et væltet træ, eller gadelys der ikke virker, vil vi meget gerne høre om det. Det er desværre ikke alle fejl og mangler vi selv opdager.