Bopælspligt og flexbolig


Mariagerfjord Kommune har besluttet at boligreguleringslovens kapitel II-V og VII ikke er gældende i Kommunen. Dette betyder, at der ikke er bopælspligt på en ejendom, medmindre anden lovgivning bestemmer andet. Det betyder også, at flexboligordningen ikke er gældende i Mariagerfjord Kommune.

Ofte stillede spørgsmål om flexboligordningen

Ministeriet får mange henvendelser fra kommuner og borgere, som er i tvivl om hvordan ordningen med flexboliger og bestemmelserne herom skal forstås. Vi har samlet en række af de mest stillede spørgsmål her på siden.

Find yderligere information og regler i Boligreguleringsloven.

Flexboligordningen blev indført ved lov nr. 413 af 29. april 2013 om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene. Med lovændringen er boligreguleringslovens § 50 blevet præciseret således, at kommunalbestyrelsen kan give tilladelse til, at ejeren af en helårsbolig kan benytte boligen til fritidsformål og på et senere tidspunkt vende tilbage til helårsbeboelse uden yderligere ansøgning om samtykke hertil fra kommunalbestyrelsen.

Lovforslaget er et led i regeringens indsats mod forfald af boliger i områder med affolkning i landdistrikterne, da der er mange helårsboliger i yderområderne, som står helt eller delvis ubeboede med nærliggende fare for at forfalde.

Ja, en fleksbolig kan udlejes, herunder til fritidsformål, når den er taget i anvendelse hertil.
Udlændinge kan ikke får en fleksboligtilladelse, idet det vil stride imod erhvervelseslovens forbud imod, at udlændige erhverver fritidsejendomme i Danmark.

Ja, det er muligt at få håndværkerfradrag for vedligeholdelse af en flexbolig. Fra 22. april 2013 er der indført regler om håndværkerfradrag for fritidsboliger m.v. For nærmere oplysninger om fradraget henvises der til SKAT og nedenstående link.

Læs om håndværkerfradrag på SKATs hjemmeside.

Med flexboligordningen er der tale om en ordning, hvor boligen bevarer sin helårsstatus, selvom den anvendes til fritidsformål.

Det betyder i praksis, at i de tilfælde, hvor kommunen meddeler ejeren af boligen en flexboligtilladelse, vil boligen i tilladelsens løbetid bevare sin formelle status som helårsbolig. Boligejeren har således mulighed for at benytte flexboligen til helårsbeboelse på ny uden at skulle indhente tilladelse fra kommunen.

Hvis ejeren efter at have benyttet boligen som helårsbolig igen ønsker at benytte boligen som flexbolig, må ejeren ansøge kommunen om en ny flexboligtilladelse.

Det er som udgangspunkt alle helårsboliger, der kan anvendes som flexbolig. En flexboligtilladelse er dog betinget af at anden lovgivning respekteres. Særligt planloven og planer fastsat i medfør heraf kan være relevant i denne sammenhæng.

Det må også bemærkes, at da anden lovgivning skal respekteres, kan der ikke gives flexboligtilladelse til landbrugsejendomme, hvis ejendommene er omfattet af bopælspligten efter landbrugsloven.

Det er op til kommunerne at beslutte de nærmere retningslinjer for meddelelse af flexboligtilladelse, herunder fx hvilke områder i kommunen der med fordel kan anvendes som flexboligområde. 

Ejeren af boligen skal ansøge kommunen om tilladelse til at få en flexboligtilladelse. En flexboligtilladelse ophører ved ejerskifte. Hvis man ønsker at sælge en bolig, kan man derfor anmode kommunen om at afgive en forhåndstilkendegivelse af, om kommunen efter ansøgning fra en ny ejer vil meddele en flexboligtilladelse.
Flexboligordningen er ikke til hinder for, at ejeren af boligen kan få et realkreditlån. Det er dog op til det enkelte realkreditinstitut at vurdere, hvorvidt ejeren af flexboligen kan få et realkreditlån.
 

Nej, det er ikke muligt for en kommune at dispensere fra bopælspligten i den situation, hvor kommunens lokalplan indeholder krav om, at ejerens helårsbolig er underlagt bopælspligt.

Kommunen kan alene give en flexboligtilladelse, som ikke er i strid med kommunens lokalplan eller
planloven.

Hvis kommunen ønsker, at der skal kunne gives flexboligtilladelser til de pågældende boliger, må kommunen sørge for at indrette deres lokalplan således, at der er mulighed for at ejeren af en bolig kan anvende den som fritidsbolig

Kontakt


Byggeteamet


Opdateret 11.05.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?