Afgørelser - landbrugsområdet


Her finder du de afgørelser, der er meddelt indenfor landbrugsområdet.

Visborg - Gl Visborgvej 153 - Udvidelse af svineproduktion - Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse landbrug

Mariagerfjord Kommune har givet miljøgodkendelse til ejendommen Gl Visborgvej 153, 9560 Hadsund.

Den nuværende svineproduktion udvides fra 67 DE (dyreenheder) til 141 DE. Produktionen vil efter udvidelsen bestå af 4.800 frilands slagtesvin (30-115 kg).

I forbindelse med udvidelsen inddrages eksisterende stald/maskinhus i produktionen og der etableres udendørsareal i tilknytning til stalden. Den nye stald bliver med dybstrøelse og udendørs spalteareal og det samlede areal bliver på 700 m2.

Miljøgodkendelsen er meddelt efter § 11 i Lov om Miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug af 20. december 2006, med senere ændringer.

Du kan klage over afgørelsen
Enhver med en retlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen efter husdyrlovens regler.

En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Adgangen til klageportalen finder du enten via borger.dk eller virk.dk.

Klagefristen er 4 uger og udløber tirsdag d. 22. maj 2018, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.

Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Vejledning om klageregler kan findes på Natur- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Peter Nygaard, e-mail, pnyga@mariagerfjord.dk, eller på tlf. 20 19 87 52.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
24 april 2018 08:00
Klagefrist d.:
22 maj 2018 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?    

Relateret indhold