Afgørelser - landbrugsområdet


Her finder du de afgørelser, der er meddelt indenfor landbrugsområdet.

Hobro - Ouevej 29 - Udvidelse af dyrehold - Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse landbrug

Mariagerfjord Kommune har givet § 10 tilladelse til ejendommen Ouevej 29, 9500 Hobro. Med tilladelsen godkendes udvidelse af husdyrhold med 31,38 dyreenheder (DE). Der udvides til i alt 59,62 DE.

I forbindelse med udvidelsen ansøges, der om etablering af en ny staldbygning med tilhørende støbt forplads, opsamlingsbeholder til spildevand og to fodersiloer vest for eksisterende driftsbygninger.

Den producerede husdyrgødning afsættes til godkendt modtager.

§ 10 tilladelsen er givet efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, med senere ændringer.

Du kan klage over afgørelsen
Enhver med en retlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen efter husdyrlovens regler.

En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Adgangen til klageportalen finder du enten via borger.dk eller virk.dk.

Klagefristen er 4 uger og udløber tirsdag, d. 4. juli 2017, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer.

Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Vejledning om klageregler kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Kristina Rasmussen Christensen, krchr@mariagerfjord.dk eller på tlf. 97 11 36 60.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
06 juni 2017 08:00
Klagefrist d.:
04 juli 2017 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?    

Relateret indhold