Afgørelser - landbrugsområdet


Her finder du de afgørelser, der er meddelt indenfor landbrugsområdet.

Hadsund - Visborgvej 46 - Etablering af minivådområde II - Afgørelse om ikke VVM-pligt

Ikke VVM-pligt

Mariagerfjord Kommune meddeler afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering af minivådområde II på Visborgvej 46, 9560 Hadsund.

Afgørelsen gives efter Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Minivådområdet placeres på et allerede eksisterende privat drænsystem og har et drænopland på 21 ha, som berører andre lodsejere end ejer af anlægget.

Formålet er at rense drænvand for næringsstoffer inden det løber videre til et privat grøftesystem og videre nord på til Korup Å (Mariager Fjord). Minivådområdet etableres under Landbrugsstyrelsens tilskudsordning.

Afgørelsen med bilag ses her på siden.

Klagefristen er den 31. august 2020.

Der er sideløbende givet tilladelse til etableringen efter Vandløbsloven.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
30 juli 2020 09:16
Klagefrist d.:
31 august 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?    

Relateret indhold