Afgørelser - landbrugsområdet


Her finder du de afgørelser, der er meddelt indenfor landbrugsområdet.

Astrup - Milmosevej 18 - Ændring af kvægproduktion - Tillæg til miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse landbrug

Mariagerfjord Kommune har givet tillæg til miljøgodkendelse til ejendommen Milmosevej 18, 9510 Arden.


Den nuværende kvægproduktion ændres over 2 trin. Først til 249,7 DE (trin 1) og efterfølgende til 224,8 DE (trin 2).

I forbindelse med ændringerne ombygges eksisterende staldafsnit, ny gyllebeholder opføres i det åbne land samt opførelse af en køresilo (trin 1). Derudover bygges ny goldkostald og der opføres ny gyllebeholder på ejendommen, til erstatning for de to eksisterende gyllebeholdere (trin 2).

Tillægget til miljøgodkendelsen er meddelt efter § 11 i Lov om Miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug af 20. december 2006, med senere ændringer.

Du kan klage over afgørelsen
Enhver med en retlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen efter husdyrlovens regler.

En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Adgangen til klageportalen finder du enten via borger.dk eller virk.dk.

Klagefristen er 4 uger og udløber mandag d. 23. april 2018, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.

Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Vejledning om klageregler kan findes på Natur- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller – hvis den påklages – inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Peter Nygaard, e-mail: pnyga@mariagerfjord.dk, eller på tlf. 20 19 87 52.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
26 marts 2018 08:00
Klagefrist d.:
23 april 2018 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?    

Relateret indhold