Afgørelser - landbrugsområdet


Her finder du de afgørelser, der er meddelt indenfor landbrugsområdet.

Nebstrup - Søkærvej 6 - Udvidelse af husdyrproduktion - Tillæg til miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse landbrug

Mariagerfjord Kommune har givet tillæg til miljøgodkendelse til ejendommen Søkærvej 6, 8970 Havndal.

Den nuværende kvægbesætning udvides fra 454 DE til 569 DE.

I forbindelse med udvidelsen er den eneste bygningsmæssige ændring, at der etableres en ny plansilo på 14 x 50 m, placeret i tilknytning og parallelt med de eksisterende plansiloer.

Tillægget til miljøgodkendelsen er meddelt efter § 12 i Lov om Miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug af 20. december 2006, med senere ændringer.

Du kan klage over afgørelsen

Enhver med en retlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen efter husdyrlovens regler.

En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevarenævnets klageportal. Adgangen til klageportalen finder du enten via borger.dk eller virk.dk.

Klagefristen er 4 uger og udløber tirsdag d. 13. februar 2018, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevarenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.

Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Vejledning om klageregler kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Spørgsmål til afgørelsen

Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Peter Nygaard, pnyga@mariagerfjord.dk, eller på tlf. 20 19 87 52.

 

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
16 januar 2018 08:00
Klagefrist d.:
13 februar 2018 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?    

Relateret indhold