Afgørelser - landbrugsområdet


Her finder du de afgørelser, der er meddelt indenfor landbrugsområdet.

Hadsund - Lystrupvej 4 - Udvidelse af minkproduktion - Genbehandling af miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse landbrug

Mariagerfjord Kommune har givet miljøgodkendelse til ejendommen Lystrupvej 4, 9560 Hadsund.


Miljøgodkendelsen er en genbehandling af en tidligere hjemvist miljøgodkendelse.

Den nuværende minkproduktion udvides fra 790 årstæver til 2.265 årstæver, svarende til en udvidelse fra 27,24 DE (dyreenheder) til 78,10 DE.

I forbindelse med udvidelsen reetableres 2 minkhaller i den nordlige del af farmen, så begge får en længde af 77 meter, en eksisterende vestlig hal beliggende i den sydlige del af farmen, forlænges med ca. 27 meter og der opføres en ny minkhal på ca. 70 meter i den sydvestlige del af farmen.

Derudover etableres en ny maskinhal på 100 m2 syd for den eksisterende fortank, der i øvrigt udvides fra 50 m3 til 65 m3.

Miljøgodkendelsen er meddelt efter § 11 i Lov om Miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug af 20. december 2006, med senere ændringer.

Du kan klage over afgørelsen
Enhver med en retlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen efter husdyrlovens regler.

En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Adgangen til klageportalen finder du enten via borger.dk eller virk.dk.

Klagefristen er 4 uger og udløber tirsdag d. 20. marts 2018, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.

Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Vejledning om klageregler kan findes på Natur- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Malene Houbak, mahou@mariagerfjord.dk, eller på tlf. 97 11 36 33.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
20 februar 2018 08:00
Klagefrist d.:
20 marts 2018 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?    

Relateret indhold