Afgørelser - landbrugsområdet


Her finder du de afgørelser, der er meddelt indenfor landbrugsområdet.

Astrup - Bønfeltvej 23 - Udvidelse af husdyrproduktion - Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse landbrug


Mariagerfjord Kommune har givet tillæg til miljøgodkendelse til ejendommen Bønfeltvej 23, 9510 Arden.

Den nuværende kvægbesætning udvides fra 406,17 DE til 693,74 DE.

Udvidelsen af produktionen skal ske dels ved at inddrage maskinhuset og dels ved at bygge til enden af dette. Maskinhuset ligger i forlængelse af kostalden.

Derudover etableres en samlebrønd med en volumen på 30-35 m3, til overfladevand fra ensilagepladsen. Overfladevandet udsprinkles efterfølgende.

Miljøgodkendelsen er meddelt efter § 12 i Lov om Miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug af 20. december 2006, med senere ændringer.

Du kan klage over afgørelsen
Enhver med en retlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen efter husdyrlovens regler.

En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevarenævnets klageportal. Adgangen til klageportalen finder du enten via borger.dk eller virk.dk.

Klagefristen er 4 uger og udløber onsdag, d. 27. december 2017, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevarenævnets behandling af en klage, at klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.

Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Vejledning om klageregler kan findes på Natur- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Malene B. Houbak, mahou@mariagerfjord.dk eller på tlf. 97 11 36 33.

 

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
28 november 2017 08:00
Klagefrist d.:
27 december 2017 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?    

Relateret indhold