Afgørelser - landbrugsområdet


Her finder du de afgørelser, der er meddelt indenfor landbrugsområdet.

Hobro - Tobberupvej 5 - Udvidelse af dyrebrug - tillæg til miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse landbrug

Mariagerfjord Kommune har truffet afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse til ejendommen Tobberupvej 5, 9500 Hobro.

Der er givet godkendelse til at udvide dyreholdet til 619 DE. Besætningen vil efter udvidelsen bestå af 425 køer, 5 kvier (24-26 mdr.), 70 småkalve (0- 5mdr.) og 15 tyrekalve (40-70 kg). I forbindelse med udvidelsen skal der opføres en ny kostald.
 
Produktionen forbliver økologisk.

Tillægget til miljøgodkendelse er meddelt efter § 12 i Lov om Miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug af 20. december 2006, med senere ændringer.

Du kan klage over afgørelsen
Enhver med en retlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen efter husdyrlovens regler.

En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Adgangen til klageportalen finder du enten via borger.dk eller virk.dk.

Klagefristen er 4 uger og udløber tirsdag d. 11. juli 2017 kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer.
Gebyret betales med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i Klageportalen. Klagen bliver første sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.
Vejledning om klagereglerne kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Charlotte Speich, chspe@mariagerfjord.dk eller på tlf. 97 11 36 57.


 

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
13 juni 2017 08:00
Klagefrist d.:
11 juli 2017 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?    

Relateret indhold