Afgørelser - landbrugsområdet


Her finder du de afgørelser, der er meddelt indenfor landbrugsområdet.

Hørby - Vielshøjen 6 - Udvidelse af husdyrbrug - Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse landbrug

Mariagerfjord Kommune har foretaget en genbehandling af miljøgodkendelse til produktionsudvidelse på ejendommen Vielshøjen 6, 9500 Hobro.

Den nuværende minkproduktion udvides fra 119 DE (dyreenheder) til 237 DE.
I forbindelse med udvidelsen skal der opføres 23 nye minkhaller. Herudover skal der opføres en fortank samt et kombineret foder/halmhus med indendørs møddingsplads.

Miljøgodkendelsen er meddelt efter § 11 i Lov om Miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug af 20. december 2006, med senere ændringer.

Du kan klage over afgørelsen
Enhver med en retlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen efter husdyrlovens regler.

En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevarenævnets klageportal. Adgangen til klageportalen finder du enten via borger.dk eller virk.dk.

Klagefristen er 4 uger og udløber tirsdag, d. 1. august 2017, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevarenævnets behandling af en klage, at klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.

Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Vejledning om klageregler kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Charlotte Speich, chspe@mariagerfjord.dk eller på tlf. 97 11 36 57.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
04 juli 2017 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?    

Relateret indhold