Afgørelser - landbrugsområdet


Her finder du de afgørelser, der er meddelt indenfor landbrugsområdet.

Vive - Tostrupvej 20 - Udvidelse af dyrehold - Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse landbrug

Mariagerfjord Kommune har givet miljøgodkendelse til ejendommen Tostrupvej 20, 9560 Hadsund.


Den nuværende fjerkræsproduktion udvides fra 71.300 hønniker til 132.080 hønniker, svarende til en udvidelse fra 49,51 DE (dyreenheder) til 91,72 DE.

I forbindelse med udvidelsen skal stald 5 udvides med en veranda, med en bredde på 4 m på begge sider. Derudover etableres en støbt plads til opførelse af et maskinhus/lade.

Miljøgodkendelsen er meddelt efter § 11 i Lov om Miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug af 20. december 2006, med senere ændringer.

Du kan klage over afgørelsen
Enhver med en retlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen efter husdyrlovens regler.

En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Adgangen til klageportalen finder du enten via borger.dk eller virk.dk.

Klagefristen er 4 uger og udløber tirsdag d. 10. juli 2018, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.

Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Vejledning om klageregler kan findes på Natur- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Charlotte Speich, e-mail, chspe@mariagerfjord.dk, eller på tlf. nr. 97 11 36 57.

 

 

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
12 juni 2018 08:00

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?    

Relateret indhold