Afgørelser - landbrugsområdet


Her finder du de afgørelser, der er meddelt indenfor landbrugsområdet.

Hadsund - Haslevgaardeskovvej 5 - Udvidelse af svineproduktion - Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse landbrug

Mariagerfjord Kommune har givet miljøgodkendelse til ejendommen Haslevgaardeskovvej 5, Ø. Hurup, 9560 Hadsund.

Den nuværende svinebesætning udvides fra smågrise og slagtesvin svarende til 84,75 DE, til slagtesvin svarende til 151,86 DE.  Udvidelsen af dyreholdet skal ske i eksisterende byggeri.
Bedriftens udbringningsarealer er godkendt i § 12 miljøgodkendelsen for Rønningen 4, 9560 Hadsund, idet de to ejendomme drives under det samme CVR-nummer.

Miljøgodkendelsen er meddelt efter § 11 i Lov om Miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug af 20. december 2006, med senere ændringer.

Du kan klage over afgørelsen
Enhver med en retlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen efter husdyrlovens regler.

En eventuel klage indsendes via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal. Adgangen til klageportalen finder du enten via borger.dk eller virk.dk.

Klagefristen er 4 uger og udløber tirsdag, d. 20. september 2016, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klager
indbetaler et gebyr på 500 kr.

Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Vejledning om klageregler kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Charlotte Speich, chspe@mariagerfjord.dk eller på tlf. 97 11 36 57.

 

 

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
23 august 2016 08:00
Klagefrist d.:
20 september 2016 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?    

Relateret indhold