Afgørelser - landbrugsområdet


Her finder du de afgørelser, der er meddelt indenfor landbrugsområdet.

Norup - Nebstrupvej 27 - Udvidelse af husdyrbrug - Tillæg til miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse landbrug

Mariagerfjord Kommune har givet tillæg til miljøgodkendelse til ejendommen Nebstrupvej 27, 8970 Havndal.


Den nuværende malkekvægsbesætning udvides fra 334 DE (dyreenheder) til 485 DE.
I forbindelse med udvidelsen af dyreholdet, skal der opføres en ny kælvningsafdeling samt et nyt halmlager. Herudover skal ensilagepladsen udvides og der skal opstilles kalvebokse på en eksisterende plads med afløb til gylletank. Slutteligt etableres en samlebrønd.

Tillægget til miljøgodkendelsen er mhttp://nmkn.dk/eddelt efter § 12 i Lov om Miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug af 20. december 2006, med senere ændringer.

Du kan klage over afgørelsen
Enhver med en retlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen efter husdyrlovens regler.

En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevarenævnets klageportal. Adgangen til klageportalen finder du enten via borger.dk eller virk.dk.

Klagefristen er 4 uger og udløber tirsdag, d. 25. oktober 2017, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevarenævnets behandling af en klage, at klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.

Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Vejledning om klageregler kan findes på Miljø- og Fødevarenævnets hjemmeside.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Charlotte Speich, chspe@mariagerfjord.dk eller på tlf. 97 11 36 57.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
21 september 2017 08:00
Klagefrist d.:
25 oktober 2017 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?    

Relateret indhold