Vaske- og tankpladser


Her kan du læse om vaske- og tankpladser i Mariagerfjord Kommune.

Selvbetjening

Vaskepladser

Inden der etableres en vaskeplads, så skal kommunen meddele byggetilladelse og tilslutningstilladelse til afledning af spildevandet fra pladsen.

Spildevandet fra pladsen kan indeholde olierester og skal ledes igennem sandfang og olieudskiller inden udledning til spildevandssystemet.

For at spildevandsledningen ikke belastes med regnvand, så skal nye vaskepladser overdækkes og etableres således, at vand fra tilstødende arealer ikke løber til vaskepladsens afløb. Vaskepladser under 50 m2 kan etableres uden overdækning. For ikke overdækkede pladser vil Mariagerfjord Vand A/S opkræve afledningsafgift, svarende til 700 mm regn/m2.

Bygherren skal søge digitalt om byggetilladelse og tilslutningstilladelse via Byg og Milljø.

Tankpladser

I Mariagerfjord Kommune tages der udgangspunkt i en vurdering af aktivitetsniveauet og tilstanden omkring den enkelte påfyldnings-/tankningsplads, når det skal vurderes, hvilke krav der skal stilles til pladsen.

Arealer, hvor der forekommer spild, eller der er risiko for spild af benzin, olieprodukter eller andre miljøfarlige stoffer, skal udformes således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og overfladevand. Spildevand fra disse arealer skal passere særskilt olieudskiller

Nye etableringer

Ved nye etableringer skal aktivitetsniveauet vurderes. Hvis anlægget skal anvendes dagligt, eller mere end 4 gange om ugen eller mere end 200 gange om året, er der tale om en nærliggende risiko for væsentlig forurening, og påfyldnings- og tankningspladsen skal etableres med tæt belægning og afløb til olieudskiller.

Eksisterende anlæg

Ved kommunens almindelige tilsyn med virksomheder (inklusiv landbrug) ses der på, om der er sket spild på eksisterende pladser enten til jord eller kloak. Hvis der er det, vil der blive krævet en oprydning af forureningen og foranstaltninger til at forhindre gentagelser fremover.

Krav om forebyggende foranstaltninger, for både nye og eksisterende tankpladser, kan meddeles efter Miljøbeskyttelseslovens § 41, stk. 1 for listevirksomheder og § 42, stk. 2 for andre virksomheder end listevirksomheder.

Benzinstationsbekendtgørelsen regulerer anlæg, hvor der sker detailsalg af benzin og diesel. Bekendtgørelsen dækker ikke private anlæg. 

Læs mere

Miljøbeskyttelsesloven

Benzinstationsbekendtgørelsen
Kontakt


Virksomhedsgruppen


Opdateret 09.03.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?