Jord


Kommunen udfører en række opgaver inden for jordforureningsområdet, hovedsageligt i henhold til Miljøbeskyttelsesloven og Jordforureningsloven.

Der er særligt fokus på at beskytte grundvandet/drikkevandet. Den der forurener, kan drages til ansvar.

Forurenet jord

- truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed

Jordforurening

Jordforurening

Kommunen udfører en række opgaver inden for jordforureningsområdet, hovedsageligt i henhold til Miljøbeskyttelsesloven og Jordforureningsloven. I tilfælde af akutte forureninger og miljøuheld  skal du ringe 112.


Forurenede grunde

Forurenede grunde

Uanset kilden kan forurening af jord og grundvand være til skade for både menneskers sundhed og miljøet.


Byggeri og anlæg på forurenet jord

Byggeri og anlæg på forurenet jord

Ønsker du at udføre bygge- og anlægsarbejde på kortlagte arealer eller ændre arealanvendelse, skal du søge om § 8-tilladelse.


Områdeklassificering

Områdeklassificering

Hvis du bor i byzone, er der større sandsynlighed for, at jorden på din grund er lettere forurenet. Den mulige forurening kan stamme fra trafik og industri, samt den daglige brug gennem mange år.


Jordflytning

Jordflytning

Al opgravning og flytning af jord fra forurenede grunde, matrikler i områdeklassificerede områder (byzone) samt fra offentlig vej skal anmeldes til kommunen.


Oprydning af forurenet jord

Hvem skal rydde op?

I Danmark er der et grundlæggende princip om, at forureneren betaler. Kommunen har derfor som udgangspunkt mulighed for at meddele forureneren påbud om at undersøge og oprense en forurening.