Grøn energi i Mariagerfjord


Mariagerfjord området kan blive selvforsynende med vedvarende energi. Det er statens og kommunens mål at være uafhængig af fossil energi i 2050.

Brændselsbehov i Mariagerfjord

Figuren "Brændselsbehov i Mariagerfjord Kommune" viser det totale forbrug af brændsel til el- og varme i bygninger, energi til produktion i virksomheder samt transport i kommunen.

Diagram over brændselsbehov til fremstilling af energi i Mariagerfjord Kommune

I basisåret 2010 var behov for brændsel dækket af cirka 80 % fossilt brændsel, 16 % biobrændsel og 4 % vindenergi. Hvis alle vedtagne planer gennemføres frem mod 2020, vil andelen af vindenergi blive næsten tre gange så meget. Biobrændsel vil dække cirka en fjerdedel af brændslet og resten vil stadig komme fra fossilt energi.

Det er statens mål, at Danmark skal være uafhængig af fossil energi i 2050.

Hvis Mariagerfjord Kommune skal være fri for fossile brændstoffer og samtidig være selvforsynende med vedvarende energi, skal energiforbruget reduceres med 40 % fra cirka 2400 GWh til omkring 1400 GWh.

Biobrændsel skal udgøre cirka 63 % og vind 33 % af brændslet til energi. De resterende 4 % skal komme fra solenergi.

Kilde: Aalborg Universitet, Baggrundsrapport vedrørende energistrategi for Mariagerfjord Kommune.

Fra fossilt til vedvarende energi

Traditionelt kommer energi fra flere forskellige kilder: El, varme, gas og olie. Produktion af el kommer fra flere kilder, men hovedsageligt af kul. Fjernvarmenettet, i storbyer og mindre byer, har været koblet til gasnettet, nogle steder suppleret af biomasse. Transportsektoren har været koblet til olie i form af diesel og benzin.

I fremtidens energisystem skal el, varme, gas og transport hænge sammen. Det samlede energiforbrug kan derved dækkes af et energisystem. Det bliver mere fleksibelt, men også mere komplekst. Vindenergi og biogas er nødvendige kilder til el og gas. Elektrolyse og varmepumper er teknologier, der kan give fleksibilitet med konverteringen mellem de forskellige energiformer. Biomasse er en begrænset ressource, der primært skal bruges til industri og transport.

Strategisk plan for energi

EU og den danske stat har opsat mål der skal sænke udledningen af drivhusgasser. Disse mål skal sikre energiforsyningen, udfase fossile brændstoffer samt skabe grøn vækst og arbejdspladser. Kommuner og regioner er forpligtiget til at bidrage til de disse målsætninger. De opfordres til at lave strategisk energiplanlægning frem for traditionel varmeplanlægning. En strategisk energiplan omfatter hele energi- og transportsystemet. Tidligere varmeplaner omfatter primært kollektive varmeområder.

Byrådet har vedtaget, at Mariagerfjord Kommune skal være selvforsynende med vedvarende energi i 2050. Det betyder, at brandstoffer som olie, kul og naturgas skal erstattes med vedvarende energi.

Det kræver mindre energiforbruget, større udnyttelse af biobrændsler som biomasse og biogas og udbygning med sol- og vindenergianlæg.

Energisk Nordjylland

I Nordjylland arbejder kommunerne og regionen sammen om projekter og en samlet strategisk plan, for at blive selvforsynende med vedvarende energi. Samarbejdet skal bidrage til at skabe job gennem omstilling til en mere bæredygtig energiforsyning.

På hjemmesiden www.sepnord.rn.dk kan du læse mere.

Se filmen 'Et Energisk Nordjylland'.

Opdateret 01.12.20    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?