Skybrud og klimasikring


Klimasikring af boligen

Du kan selv gøre meget for at forebygge oversvømmelse og minimere skaderne som følge af oversvømmelse.

Læs mere om klimatilpasning. 

Forebyg oversvømmelser

På private ejendomme og i private bygninger, er det ejeren, der skal sørge for at forebygge og afhjælpe gener fra oversvømmelser.

Læs mere om, hvad du kan gøre for, at forebygge skader på din bolig.

Her er 4 gode råd til, hvad du kan gøre for at forebygge, at din ejendom bliver oversvømmet. 

1: Du skal sikre dig, at regnvandet kan komme væk fra din ejendom

Sørg for at rense tagrender og at hældningen på fliser og flader omkring huset, får vandet til at løbe væk fra huset. Der må ikke være skidt eller andet, der hindrer vandet i at løbe væk fra huset. Husk, at vandet ikke må ledes ind til naboen.

2: Sådan sikrer du kælderen

Hvis du har kælder, bør du overveje at få installeret en kontraventil på afløbsrør i form af et højvandslukke, så vandet ikke kan løbe tilbage i kælderen ved oversvømmelse. Det er også en god ide at sætte opbevarende ting højt oppe over gulvet i kælderen, så de ikke tager skade ved en oversvømmelse. Sørg for at kanten rundt om lyskasserne til vinduer og døre, er højere end det omkringliggende terræn. 

3: Få klimatjekket dit hus

Et klimatjek er første skridt på vejen til at stoppe ubehagelige oversvømmelser. En række fagfolk landet over tilbyder gratis klimatilpasningstjek af parcelhus og boligejendomme.

Se listen over fagfolk, der er tilmeldt ordningen.

4: Find ud af, om der er andet, du kan gøre

Der findes konkrete løsninger til at holde boligen fri for oversvømmelser. Der er en liste over de mest effektive foranstaltninger mod oversvømmelse og vand i boligen. 

Læs mere om, hvilke konkrete løsninger der findes. 

Vær forberedt ved oversvømmelse

Er der meldt om skybrud i dit område, er der flere ting, du skal gøre i sidste øjeblik for at undgå oversvømmelse af din ejendom og bolig.

Se liste med forslag. 

3 gode råd:

 • Fjern værdigenstande fra kælderen eller sørg for, at de er placeret højt over gulvet. 
 • Sluk for elektriske apperater, der kan blive oversvømmet og fjern dem, hvis det er muligt. 
 • Fjern løse genstande, der står udendørs og risikerer at tage skade ved oversvømmelse. 
 • Brug sandsække og træplader til at blokere døre og vinduer, der sidder under eller i niveau med det omkringliggende terræn. 
 • Luk vinduer og døre. 
 • Hav spande, klude og redskaber klar til at opsamle vand, hvis det trænger ind. 
 • Tjek om tagrenderne på boligen er renset fri for blade og snavs. 
 • Undersøg om afløbsriste er fri for blade og andre genstande. Fjern blade og genstande, som blokerer ristene. 
 • Er afløbsristene på en offentlig vej, kan du kontakte Park og Trafik i Mariagerfjord Kommune for nærmere information om, hvordan du skal forholde dig ved at sende en mail til vejdrift@mariagerfjord.dk eller at ringe på telefon 97 11 42 45.
 • Er afløbsristene på en privat vej eller privat fællesvej tilstoppede, skal I, der har vejret selv løse problemet eller kontakte grundejerforeningen eller boligforeningen. 

Minimer skader ved oversvømmelse

Du har selv ansvaret for, at din ejendom og dine ejendele ikke bliver skadet af oversvømmelser. 

Læs gode råd til, hvad du skal gøre, hvis der er oversvømmelse. 

4 gode råd:

Hvis du bliver ramt af oversvømmelse, er det vigtigt, at du hurtigt finder ud af, hvor vandet kommer fra og hvad der er årsagen til problemet. Du skal først og fremmest være opmærksom på, at vandet kan være forurenet af kloakvand og dermed udgør en sundhedsrisiko.

Boligejere har selv ansvaret for at sikre deres ejendom og bolig mod oversvømmelser. Du ejer i langt de fleste tilfælde kloakledningerne på din egen grund frem til skelgrænsen. Hvis der er problemer med opstuvning af vand fra den offentlige del af regnvands -og spildevandssystemet, kan du kontakte Mariagerfjord Vand A/S på telefon 99 52 53 54 eller mail@mfv.dk.

 • Bring mennesker og dyr i sikkerhed og red derefter genstande af størst værdi. 
 • Tænk også på dine naboer, der måske har brug for hjælp eller at få besked, hvis de er bortrejst.
 • Ved oversvømmelser er der ofte risiko for, at vandet bliver forurenet med kloakvand. Det udgør en sundhedsrisiko. Du bør derfor begrænse kontakt med vand fra oversvømmelser mest muligt.
 • Kraftig regn kan skubbe kloakdæksler op. Da det giver risiko for at falde i kloakken eller påkøre dæksler, skal du undgå at færdes i områder og på veje dækket af vand. 
 • Læg sandsække ud og sæt træplader op for at hindre yderligere oversvømmelser.
 • Pump vandet ud, hvis du har en pumpe til rådighed. Ellers brug spande, klude og redskaber til at fjerne vandet hurtigst muligt. 
 • Du skal selv kontakte skadeservicefirmaer eller forsikringsselskaber for assistance i forhold til dine værdier. 
 • Tag billeder og dokumenter skaderne. 
 • Få luftet godt ud og affugtet, så snart oversvømmelsen er ovre og gem kvitteringer på udgifter til at afhjælpe skaderne. Brug ikke varme, da det kan fremme vækst af skimmelsvamp. 
 • Foretag kun reperationer efter aftale med dit forsikringsselskab. 

Klimaændringer kort fortalt

Klimaændringer betyder, at der i fremtiden vil komme mere nedbør og flere skybrud, at havneniveauet vil stige og stormflodshændelser, der i dag er sjældne, vil blive hyppigere, fordi der kommer flere og voldsommere storme. 

Læs mere om klimaændringer på hjemmesiderne hos Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Klimatilpasning.dk eller Dansk Meteorologiske Institut.

 

Klimatilpasning i Mariagerfjord Kommune

Klimatilpasning er indarbejdet i Mariagerfjord Kommunes kommuneplan 2013-2025. Risikoområder er vurderet ud fra værdikort og oversvømmelseskort fra staten samt kommunens egne kort. Prioritering af yderligere undersøgelser og indsatser i risikoområderne sker efter følgende prioritering:

 1. Hobro
 2. Mariager og Hadsund
 3. Kystnære byer og faciliteter samt byer med vandløb og hovedinfrastruktur
 4. Øvrige områder

 

I Kommuneplanen omhandler retningslinjerne "2.22.21 Klimatilpasning" og "2.22.22 Generelle hensyn ved nye arealudlæg" at tage hensyn til klimaændringer ved udlæg af nye arealer til byformål. 

Siden vedtagelse af Kommuneplan 2013-2025 har Orbicon på vegne af Mariagerfjord Vand udarbejdet et oversvømmelseskort indenfor de kloakerede byområder. Endvidere har Orbicon lavet forslag og overslag på kystsikring ved Hobro Havn. 

Der bliver arbejdet på en handleplan for klimatilpasning. Handleplanen omfatter følgende:

 • Klimaændringer - kort fortalt
 • Handlinger, et overblik 
 • Kommunikation og ansvar 
 • Beredskab og akut håndtering
 • Stigning i vandstand 
 • Nedbør og skybrud
 • Grundvand
 • Potentialer
 • Indsatsområder
I lokalplaner for kystnære områder, bliver der indskrevet et afsnit om klimatilpasning. Byrådet ønsker at italesætte risikoen for fremtidige klimaændringer, så private og offentlige interessenter kan komme på forkant med klimaændringer og undgå omfattende oversvømmelser. 
Principper for håndtering af regnvand i Hobro, er blandt andet at lede overfladevand direkte i fjorden frem for gennem Onsild Å, hvorved behov for pumpning kan mindskes og risiko for oversvømmelser i midtbyen reduceres. Desuden arbejdes der med forsinkelse af regnvand i tilbageholdelsesbassiner, så vandet kan afledes over tid, når der kommer skybrud. Mariagerfjord Vand har en langsigtet strategi for at lave seperat kloakering i fælles kloakerede områder, hvorved regnvand adskilles fra spildevand. Det sker i henhold til Spildevandsplanen. 

Som følge af drøftelser om klimatilpasning, er der gennemført en dilemmaøvelse om skybrud. I 2014 har Beredskabet udarbejdet en plan for oversvømmelse/stormflod, der er et tillæg til den risikobaserede dimensionering i Plan For Fortsat Drift. Beredskabet har i planen opstillet modeller for håndtering af risiko for oversvømmelser som følge af stormflod. Planen giver Beredskabet mulighed for at stille sandsække og sand til rådighed for husejere i områder, der er truet af oversvømmelse.

Det er den enkelte husejers eget ansvar at sikre sin bolig mod oversvømmelser, så derfor skal borgerne selv fylde sandsække. I nogle tilfælde kan Beredskabet hjælpe med frivillige til indsatsen. 

Skybruds -og oversvømmelseskortet er lagt ind i GIS-kort, så medarbejderne i Teknik og Miljø har mulighed for at bruge kortene i deres sagsbehandling. I forbindelse med midtby projekter og andre kommunale projekter, er der gjort overvejelser omkring klimasikring og i nogle tilfælde er vejkanter hævet. 

Kontakt


Inger Taylor

Natur

 •  97113612
 •  

Opdateret 01.12.20    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?