Annoncer


Karlby - Viborg Landevej 6 - Ændring af svinebrug - miljøtilladelse - Afgørelse

Afgørelse

Mariagerfjord Kommune har givet miljøtilladelse til udvidelse af dyreholdet for husdyrbruget, til ejendommen beliggende Viborg Landevej 6, 9500 Hobro.

Miljøtilladelsen omfatter det samlede husdyrbrug, som kommer til at bestå af et svinehold med et produktionsareal på 3408 m2. Svineholdets produktionsareal er fordelt på følgende måde: 2892 m2 til smågrise og 516 m2 til slagtesvin.

I forbindelse med udvidelse af dyreholdet bygges der en ny stald på 2509 m2, samt en ny gyllebeholder på 4000 m3 som teltoverdækkes.

Miljøtilladelsen er meddelt efter § 16b stk. 2. i Lov om Miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug af 20. december 2006, med senere ændringer.

Du kan klage over afgørelsen
Enhver med en retlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen efter husdyrlovens regler.

En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Du klager via klageportalen, som du finder via naevneneshus.dk, borger.dk eller virk.dk.

Klagefristen er 4 uger og udløber tirsdag d. 7. april 2020, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.

Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Vejledning om klagereglerne kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Malene Berg Houbak, e-mail: mahou@mariagerfjord.dk, eller på tlf. 97 11 36 33.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
09 marts 2020 08:00
Klagefrist d.:
07 april 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?