Annoncer


Hobro, Elmevej - Tidsbegrænset udledning af oppumpet grundvand - Tilladelse

Tilladelse

Mariagerfjord Vand a/s har ansøgt om tidsbegrænset udledning af grundvand i forbindelse med grundvandssænkning ved kloakarbejde på Elmevej i Hobro.

Undersøgelser har vist, at det er nødvendigt at sænke grundvandet mens arbejdet pågår. Det oppumpede grundvand ønskes udledt via eksisterende regnvandsledning langs Hostrupvej, med udledning til Onsild Å umiddelbart før åens udløb til Mariager Fjord (nedstrøms slusen ved Horsøvej)

Arbejdet og derved udledningen vil foregå fra september 2021 og forventes afsluttet i løbet af 4 uger.

Mariagerfjord Kommune har afgjort, at tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven ikke er påkrævet.

Afgørelsen kan ses ude til højre.

Du kan klage over afgørelsen
En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Du klager via klageportalen, som du finder via naevneneshus.dk, borger.dk eller virk.dk.

Klagefristen udløber mandag den 9. august 2021, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.

Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Vejledning om klagereglerne kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 måneder efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Eventuelle bemærkninger skal sendes til raadhus@mariagerfjord.dk eller som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro inden denne dato.

Spørgsmål og bemærkninger
Hvis du har spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte Jens Kalør på jkalo@mariagerfjord.dk

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
12 juli 2021 09:18
Klagefrist d.:
09 august 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?