Annoncer


Arden - Egelundsvej 25 - Indvinding af 27.000 m3 grundvand pr. år til markvanding, husholdning og husdyrhold - Tilladelse og afgørelse om ikke VVM-pligt

Tilladelse

Tilladelse
Mariagerfjord Kommune har givet Jens Erik Kristensen, Egelundsvej 25, 9510 Arden tilladelse til at indvinde 27.000 m3 grundvand pr. år til markvanding, husholdning og husdyrhold. Tilladelsen gives efter § 20 i Vandforsyningsloven og gælder frem til 1. september 2036. 

Vandet indvindes fra boring med DGU nr. 49.386. Boringen ligger på matr. nr. 1b Brøndbjerg By, Rostrup. Se kortbilag i tilladelsen her på siden.

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 4. oktober 2021. Tilladelse og klagevejledning ses under bilag her på siden.

VVM-screening
Mariagerfjord Kommune har på baggrund af VVM-screening vurderet, at tilladelsen ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet og at der derfor ikke er VVM-pligt. Afgørelsen er truffet efter §21 i Miljøvurderingsloven.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 4. oktober 2021. Afgørelse og klagevejledning ses under bilag her på siden.

 

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
06 september 2021 08:00
Klagefrist d.:
04 oktober 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?