Annoncer


Øster Hurup - Østen Krog, Sellegårde Øst m.fl. - Udledning af oppumpet grundvand fra kloakarbejder - Tilladelse

Tilladelse

Afgørelse
Mariagerfjord Kommune har meddelt Mariagerfjord Vand a/s tilladelse til midlertidigt at oppumpe og udlede grundvand til ”Vandløb i Nr. Hurup” og Kattegat. Udledningen sker i forbindelse med kloakering af sommerhuse beliggende nord for Øster Hurup og øst for Kystvejen. Tilladelsen gælder fra september til december 2018, med mulighed for forlængelse indtil 1. juni 2019.

Afgørelsen er truffet i henhold til § 28 i miljøbeskyttelsesloven.

Du kan se udledningstilladelsen ude til højre.

Du kan klage over afgørelsen
Afgørelsen kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens regler påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, af visse nærmere angivne myndigheder og interesseorganisationer og af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Klagen skal være skriftlig, og skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter den påklagede afgørelse anses for urigtig eller mangelfuld.

En eventuel klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til Mariagerfjord Kommune, via klageportalen (Klageportalen, der findes på www.borger.dk og www.virk.dk).

En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden. Klagefristen udløber 4 uger efter at afgørelsen er offentligt annonceret på kommunens hjemmeside, det vil sige mandag den 6. august 2018, kl. 23.59.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af Klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til Mariagerfjord Kommune, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år.

Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på nævnets hjemmeside (find denne via www.naevneneshus.dk) eller for tiden på www.nmkn.dk.

Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.
Gebyret tilbagebetales, hvis:

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves.

2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen.

3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

4. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage.

5. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af denne lov, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. For afgørelser der offentliggøres regnes søgsmålsfristen fra datoen for offentliggørelsen.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Jens Kalør, jkalo@mariagerfjord.dk eller tlf. nr. 97 11 37 06.


 

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
09 juli 2018 13:13
Klagefrist d.:
06 august 2018 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?