Annoncer


Mariager - Skrødstrupvej 5 - Tilladelse til nedrivning af bevaringsværdig bygning - Offentlig bekendtgørelse

Høring

Mariagerfjord Kommune har modtaget en ansøgning fra ejendommens ejer om at nedrive
ejendommen på matr.nr. 9a, Skødstrup By, Hem, Skrødstrupvej 5, 9550 Mariager.
Stuehuset på Skrødstrupvej 5, 9550 Mariager er udpeget som bevaringsværdigt med en SAVE-værdi på 3.

En bygnings bevaringsværdi angives som en SAVE-værdi. SAVE-skalaen går fra 1-9 og vurderingen bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. SAVE-værdien bygger på fem parametre: Arkitektonisk værdi, kulturhistorisk værdi, miljømæssig værdi, originalitet og tilstand - hvor den arkitektoniske og den kulturhistoriske værdi dog vil veje tungest. Karaktererne 1-3 regnes for en høj bevaringsværdi, 4-6 for middel værdi og 7-9 for lav værdi. I Mariagerfjord Kommune skal bebyggelse med bevaringsværdi 1-4 som udgangspunkt bevares.

Ejendommen er beliggende i landzone i kommuneplanramme SKR.BL.1 for Skrødstrup landsby. Landsbyen er ikke udpeget som kulturmiljø, men der står i rammen at bebyggelse skal sikres en placering og udformning, der medvirker til at opretholde landsbymiljøet.

I henhold til bygningsfredningsloven (LBK nr. 219 af 06-03-2018) § 18, stk. 2, kan der
ikke meddeles tilladelse til nedrivning af bevaringsværdige bygninger, før ansøgningen er
blevet offentligt bekendtgjort i 4 uger.

Sagen offentliggøres her på kommunens hjemmeside og sendes desuden til orientering hos
Nordjyllands Historiske Museum, By & Land Mariagerfjord, Bygnings Frednings
Forening BYFO, Bygningskultur Danmark, Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring i
Mariager, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, samt de nærmeste naboer.

Eventuelle bemærkninger til nedrivningen skal sendes pr. mail til raadhus@mariagerfjord.dk eller til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Ndr.
Kajgade 1, 9500 Hobro inden 23. april 2021.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
26 marts 2021 09:07
Høringsfrist d.:
23 april 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?