Annoncer


Norup - Vognmandsgade 15 - Opførelse af aktivitetshus til børnehave - Landzonetilladelse

Landzonetilladelse

Mariagerfjord Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1 givet tilladelse til aktivitetshus  på ejendommen Vognmandsgade 15, Norup, 8970 Havndal.

Du kan se landzonetilladelsen her i perioden fra 13. februar 2017 til 13. marts 2017.

Enhver med en retlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen. Visse landsdækkende foreninger og organisationer har også ret til at klage over afgørelsen.

En klage skal sendes til Natur- og Miljøklagenævnet igennem Klageportalen. Klageportalen kan findes på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Natur- og Miljøklagenævnet skal have modtaget klagen senest den 13. marts 2017.

Det koster 500,00 kr. at klage. Natur- og Miljøklagenævnet opkræver selv gebyret.

Hvis du har særlige behov kan du fritages for at benytte Klageportalen. Du skal sende en begrundelse om hvorfor du bør fritages til Mariagerfjord Kommune, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro eller raadhus@mariagerfjord.dk. Vi videresender ønsket om fritagelse til Natur- og Miljøklagenævnet, som afgør om du kan fritages.

Har du spørgsmål til Klageportalen skal du kontakte Natur- og Miljøklagenævnet, på e-mail til nmkn@nmkn.dk eller på telefon 72 54 11 01. Se mere om Natur- og Miljøklagenævnet, på deres hjemmeside www.nmkn.dk.

En landzonetilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Hvis du klager inden klagefristens udløb, må landzonetilladelsen ikke udnyttes. Landzonetilladelsen kan først udnyttes når Natur- og Miljøklagenævnet tillader det.

Kommunens afgørelse kan indbringes ved domstolene. Sagen skal anlægges inden 6 måneder efter kommunens offentliggørelse af afgørelsen.

Reglerne for at klage kan også findes i Planlovens § 58 – 62.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
13 februar 2017 08:00
Klagefrist d.:
13 marts 2017 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?