Annoncer


Øster Hurup - Østenkrog 8 - Tidsbegrænset udledning af oppumpet grundvand - Tilladelse

Tilladelse

I forbindelse med bygning af nyt sommerhus på Østenkrog 8, er det nødvendigt at sænke grundvandet mens byggeriet pågår.

Ejeren har lavet aftale med nabogrunden om at grundvandet må ledes i slanger over deres grund til kysten og med udløb til Kattegat.

Arbejdet og derved udledningerne vil foregå fra ultimo august/primo september 2021 og har varighed af ca. 60 dage.

Mariagerfjord Kommune har meddelt ejeren af Østenkrog 8, tidsbegrænset tilladelse til at foretage grundvandssænkningen, samt at udlede grundvandet i Kattegat. Tilladelsen er meddelt på baggrund af en række vilkår.

Tilladelse kan ses her på siden.

Du kan klage over afgørelsen
En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Du klager via klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk.
Klagefristen udløber onsdag 7. juli 2021, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.

Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Vejledning om klagereglerne kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Eventuelle bemærkninger skal sendes til raadhus@mariagerfjord.dk eller som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro inden denne dato.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte Jens Kalør på jkalo@mariagerfjord.dk.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
09 juni 2021 08:00
Klagefrist d.:
07 juli 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?