Annoncer


Hobro - Svenstrup Bæk - Fjernelse af fiskespærring - Offentlig høring

Offentlig høring

Hermed fremsendes i offentlig høring vandløbsdelen af restaureringsprojekt i Svenstrup Bæk (vandplanindsats).

Frist for afgivelse af høringssvar er den 10. april 2018.

Projektmaterialet er vedhæftet (se særligt kapitlerne 3.4, 8.4, 10.3 og 13.4 om Svenstrup Bæk – indsats RIN-00330).  Nederst i teksten er henvisning til yderligere oplysninger.

Beskrivelse af projektet
Spærringen består af en rørbro under Fjelstedvej mellem Svenstrup og True øst for Glenstrup Sø. Rørbroen er anlagt med stort fald på 15 promille, som hindrer passage for smådyr og fisk med mindre gode svømmeegenskaber. På udløbssiden af rørbroen er der et niveauspring på ca. 15 cm mellem rørudløb og vandløbsbund, som udgør en fuld spærring. Desuden er vandføringen gennem røret meget lavt pga. det stejle fald.

Der er projekteret en løsning, hvor det eksisterende rør erstattes af et nyt Ø80 cm rør med et fald på 1 promille. Der udlægges gydegrus umiddelbart før og efter rørbroen i forbindelse med tilpasning af bundforholdene til rørbroen.

Spærringen har indsatsnummer RIN-00330 i statens vandområdeplan, og fremgår af kortet herunder.

Projektet fremlægges hermed i 8 ugers offentlig høring efter bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering m.v. , § 24, i perioden fra den 13. februar til 10. april 2018.

Svenstrup Bæk

Flere oplysninger
Yderligere oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til Mariagerfjord Kommune, Mette Bramm, mail mebra@mariagerfjord.dk eller  tlf. 97 11 37 10.

Evt. forslag eller indsigelser mod projektet skal indgives skriftligt til Mariagerfjord Kommune, Natur, Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro, inden høringsfristens udløb, gerne på officiel mailadresse: raadhus@mariagerfjord.dk, reference: Mette Bramm.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
13 februar 2018 08:35
Høringsfrist d.:
10 april 2018 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?