Annoncer


Hadsund/Als - Fem vandløb i området - Regulativrevision - Vedtagelse efter Vandløbsloven og screening for miljøvurdering

Information

Med baggrund i den løbende regulativrevision af de offentlige vandløb har Mariagerfjord Kommune udarbejdet nyt regulativ for 5 vandløb:

- Afløb fra Buddum
- Kanalen
- Tilløb III til Kanalen
- Tilløb VI til Kanalen
- Tofts Grøft

Afgørelser med klagevejledning for de enkelte vandløb kan ses under bilag her på siden.

Regulativerne kan ses på http://www.mitvandloeb.dk/.

Screening for miljøvurdering

I henhold til § 10 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, skal myndigheden træffe afgørelse om planer eller programmer medfører, at der skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Vandløbsregulativer anses i den forbindelse som værende planer.

Mariagerfjord Kommune har derfor screenet de fem regulativer. Der er valgt en samlet screening da regulativerne dækker vandløb i samme hovedsystem med samme karakteristika.

Kommunens vurdering er, på baggrund af nedenstående screening, at der efterfølgende ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering.
 
Denne afgørelse kan ikke påklages særskilt. En evt. klage må indgives i forbindelse med vedtagelse af regulativerne efter vandløbsloven og bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb, som annonceres sideløbende.

Se hele miljøvurderingen under bilag her på siden.

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?