Annoncer


Øster Hurup - Tofte Skov, Lille Vildmose - Vandløbsprojekt - Afgørelse om ikke VVM-pligt

Ikke VVM-pligt

Mariagerfjord Kommune meddeler afgørelse om ikke VVM-pligt for vandløbsprojekt i forbindelse med sidste del af genopretning af naturlig hydrologi i Tofte Skov.

Afgørelsen gives efter Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Klagefristen er den 22. juli 2020.

Nederst i teksten er henvisning til yderligere oplysninger.

Beskrivelse af projektet
Aage V. Jensen Naturfond er nu nået til at gennemføre den sidste del af den grønne driftsplan for Tofte skov i Lille Vildmose. Den grønne driftsplan er et naturgenopretningsprojekt, hvis formål er at genskabe naturlig hydrologi.

Første del af genopretningsplanen, angående vandløbsreguleringer, blev godkendt af Mariagerfjord og Aalborg Kommuner den 20. juli 2015 og gennemført i årene herefter.

Denne sidste del af genopretningsplanen, som udelukkende foregår i Mariagerfjord Kommune, indeholder 6 delprojekter i 6 delområder af Tofte Skov: Langsig, Kragelund, Østerskoven, Bønderskoven, Sellegårdsskoven og Toftemarken Nord. I alle delområderne omfatter projektet en hævning og/eller lukning af grøfter strækningsvis (vist med lyselilla på fx oversigtskortet Bilag 0). Delprojektet Langsig indebærer endvidere etablering af 380 meter nyt vandløb, idet Pindbækken får et nyt naturligt forløb ind over Langsig.

Konsekvenser
Det er vurderingen, at konsekvenserne af det ansøgte projektforslag ligger inden for rammerne af de beskrevne tiltag i den grønne driftsplan.

De ansøgte projektforslag forventes således at hæve vandstanden med 0,2 til 0,3 m i forhold til de nuværende forhold i alle delområder, dog med undtagelse af delprojektet ved Kragelund, hvor vandstanden vil blive højere og afvandingsforholdene tilsvarende ringere end forudsat i den grønne driftsplan. De berørte områder er her § 3 beskyttet eng, som vurderes generelt at få forbedret tilstanden ved vandstandshævningen, og de berørte områder har ingen væsentlig økonomisk betydning.

Det ansøgte projekt påvirker således vandstands- og afvandingsforholdene inden for projektområdet, hvilket er i overensstemmelse med projektets vigtigste formål, som er at genskabe naturlig hydrologi i Tofte Skov. Projektområdet er alene ejet af Aage V. Jensens Naturfond, og ændringerne vil kun berøre ejer.

Påvirkningen blev samtidigt konsekvensvurderet i den grønne driftsplan i forhold til områdets status som Natura 2000område (afgørelsens bilag 4).

Kommunen har lagt vægt på, at en gennemførelse af projektet vil medføre en retablering af den naturlige hydrologi og de miljømæssige forhold for vandløbene i Tofte Skov og dermed bidrage positivt til at opnå gunstig bevaringsstatus for Natura2000 områdets arter og naturtyper.

Flere oplysninger
Yderligere oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til Mariagerfjord Kommune, Mette Bramm, mail mebra@mariagerfjord.dk eller tlf. 97 11 37 10.

Evt. forslag eller indsigelser mod projektet skal indgives skriftligt til Mariagerfjord Kommune, Natur, Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro eller på mailadresse: raadhus@mariagerfjord.dk, reference: Mette Bramm inden klagefristen.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
23 juni 2020 14:51
Klagefrist d.:
22 juli 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?